SFS 2022:760 Lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg / SFS 2022:760 Lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg
SFS2022-760.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Innehåll
1 §
I denna lag finns bestämmelser om upphandling av sådana fonder som
anges i 64 kap. 3 a § andra stycket socialförsäkringsbalken och som får
erbjudas på fondtorget för premiepensionen.

Undantag från förvaltningslagen
2 §
Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen (2017:900) ska inte
tillämpas vid upphandling enligt denna lag.

Uttryck i lagen
3 §
I denna lag avses med

1. fond: sådana fonder som avses i 2 kap. 1 §,
2. fondavtal: ett avtal som ingås mellan Fondtorgsnämnden och en

fondförvaltare och som avser erbjudande av en fond på fondtorget,

3. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

4. fondförvaltare: fondbolag, fondföretag eller förvaltningsbolag enligt

1 kap. 1 § lagen om värdepappersfonder, eller AIF-förvaltare enligt 1 kap.
3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

5. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § lagen om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder,

6. upphandlingsdokument: varje dokument som Fondtorgsnämnden

använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen, och

7. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen om värdepappers-

fonder.

2 kap. Krav och förfarande vid upphandling
Föremålet för upphandling
Fonder som får upphandlas
1 § Endast följande fonder får upphandlas:

1. värdepappersfonder,
2. fondföretag,

1 Prop. 2021/22:179, bet. 2021/22:SfU24, rskr. 2021/22:330.

SFS

2022:760

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:760

3. specialfonder, och
4. utländska motsvarigheter till specialfonder, om de får marknadsföras

till icke-professionella investerare i Sverige enligt 5 kap. 6 § första stycket 1
eller 11 § 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder.

Krav på de fonder som får upphandlas
2 § De fonder som upphandlas ska vara lämpliga för premiepensionssyste-
met. Fonderna ska ha olika risknivå och placeringsinriktning.

3 § Fonderna enligt 2 § ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara
och av hög kvalitet.

4 § Fonderna enligt 2 § får inte ha fondbestämmelser som medger att
medel kan delas ut till andra än andelsägarna.

Antal fonder som ska upphandlas
5 § Vid bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas till fond-
torget för premiepensionen ska Fondtorgsnämnden beakta

1. att urvalet av fonder på fondtorget ska ge pensionsspararna valfrihet

avseende hur deras medel ska placeras på fondtorget, och

2. att fondförvaltarna och fonderna löpande ska kunna granskas på ett

säkert och effektivt sätt.

Principer för Fondtorgsnämndens upphandling
6 §
Vid upphandling ska Fondtorgsnämnden behandla fondförvaltare på
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt iaktta principerna om
öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Marknadsdialog
7 §
Fondtorgsnämnden ska kontinuerligt föra en dialog med fondförvalt-
are, branschorganisationer och andra marknadsaktörer.

Annonsering
8 §
Fondtorgsnämnden ska begära in anbud genom en annons.

Upphandlingsdokumenten
9 §
Fondtorgsnämnden ska ge direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång
till upphandlingsdokumenten från den dag när annonsen publiceras eller den
senare dag som anges i annonsen enligt 8 §.

Fondtorgsnämnden ska i ett upphandlingsdokument beskriva upphand-

lingen för att göra det möjligt för intresserade fondförvaltare att delta i upp-
handlingen och lämna anbud.

Tidsfrister
10 §
Fondförvaltare ska ges skälig tid att komma in med anbudsansök-
ningar respektive anbud.

background image

3

SFS

2022:760

Kommunikation under en upphandling
11 §
Förfarandet är skriftligt. Muntlig kommunikation får dock användas
som ett komplement i en upphandling när Fondtorgsnämnden finner det
lämpligt.

Kompletterande information om upphandlingsdokumenten
12 §
Om en fondförvaltare begär kompletterande upplysningar om inne-
hållet i upphandlingsdokumenten, ska Fondtorgsnämnden lämna sådana
upplysningar senast sex dagar före den sista anbudsdagen, förutsatt att fond-
förvaltaren har begärt upplysningarna i god tid.

Samma tidsfrist gäller om myndigheten på eget initiativ vill lämna komp-

letterande upplysningar.

Upplysningarna enligt första och andra styckena ska lämnas skriftligen på

ett sådant sätt att alla fondförvaltare som deltar eller önskar delta i upp-
handlingen kan få del av dem.

Förlängning av anbudstiden
13 § Fondtorgsnämnden ska förlänga tidsfristen för att komma in med an-
bud, om det ska lämnas kompletterande upplysningar men det inte görs
inom tidsfristen enligt 12 § eller om det görs väsentliga ändringar i upphand-
lingsdokumenten. Den förlängda tidsfristen ska bestämmas så att alla fond-
förvaltare som deltar eller önskar delta i upphandlingen kan få kännedom
om den information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Dialog i en upphandling
14 §
Fondtorgsnämnden får föra en dialog med en eller flera fondförvalt-
are i en pågående upphandling. Med dialog avses ett skriftligt eller muntligt
informationsutbyte mellan Fondtorgsnämnden och en fondförvaltare.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och komplette-

ringar av anbud eller andra handlingar som fondförvaltaren har gett in. Om
Fondtorgsnämnden tillåter en fondförvaltare att rätta, förtydliga eller
komplettera, ska övriga fondförvaltare ges motsvarande möjlighet.

Information om beslut
15 §
När Fondtorgsnämnden har fattat beslut om att tilldela ett fondavtal
ska Fondtorgsnämnden skriftligen underrätta samtliga anbudsgivare om
beslutet.

Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period

inom vilken avtal enligt 3 kap. 2 § inte får ingås (avtalsspärr).

Underrättelsen innebär inte att ett anbud förfaller.

16 § Fondtorgsnämnden ska till den fondförvaltare som skriftligen begär
det lämna upplysningar om skälen för att fondförvaltarens anbudsansökan
har avslagits eller anbud förkastats, samt de relativa fördelarna med det
valda anbudet.

Upplysningarna ska lämnas snarast möjligt och senast inom fjorton dagar

från det att begäran kom in.

17 § Om Fondtorgsnämnden beslutar att avbryta eller göra om en upp-
handling, ska Fondtorgsnämnden skriftligen lämna en underrättelse om detta
till de fondförvaltare som har lämnat ett anbud eller en anbudsansökan. I
underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

background image

4

SFS

2022:760

Dokumentation
18 §
Fondtorgsnämnden ska dokumentera genomförandet av en upphand-
ling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att Fondtorgsnämnden ska
kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Tilldelning av fondavtal
19 §
Fondtorgsnämnden ska tilldela fondavtal med användning av tilldel-
ningskriterier.

Tilldelningskriterierna ska ha anknytning till de fonder som ska anskaffas

och ska formuleras utifrån de krav på kostnadseffektivitet och hög kvalitet
som anges i 3 §.

Tilldelningskriterierna ska viktas inbördes.

20 § Fondtorgsnämnden ska i ett upphandlingsdokument ange vilka
tilldelningskriterier som kommer att användas och hur tilldelningskriterierna
ska viktas inbördes.

Bedömning av likvärdig fond
21 §
I 64 kap. 27 a § socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om
förutsättningarna för att premiepensionsmedel ska överföras till en fond som
är likvärdig med en tidigare vald fond.

22 § Fondtorgsnämnden ska i samband med att den upphandlar fonder
bedöma vilka fonder som i väsentliga avseenden är likvärdiga efter objektiva
kriterier.

De objektiva kriterierna ska anges i ett upphandlingsdokument.

23 § Fondtorgsnämnden ska i fondavtalet fastställa den ordning enligt
vilken premiepensionsmedlen ska fördelas mellan likvärdiga fonder, om
medel ska överföras enligt 64 kap. 27 a § andra stycket socialförsäkrings-
balken.

Fondtorgsnämnden ska tillämpa objektiva kriterier när den utformar för-

delningsordningen. Dessa kriterier ska anges i ett upphandlingsdokument.

Kompletterande upphandling
Upphandling vid uppsägning av ett fondavtal
24 § Kompletterande upphandling får användas, om

1. ett fondavtal har sagts upp i förtid eller hävts, och
2. uppsägningen eller hävningen leder till att urvalet av fonder på fond-

torget för premiepensionen inte längre ger en tillräcklig valfrihet.

Vid kompletterande upphandling tillämpas inte bestämmelserna i 8�

23 §§.

Fondtorgsnämnden ska besluta riktlinjer för kompletterande upphandling.

Information om beslut
25 § Om Fondtorgsnämnden vid en kompletterande upphandling enligt
24 § har begärt in anbud från fler än en fondförvaltare, ska Fondtorgsnämn-
den snarast möjligt skriftligen underrätta samtliga fondförvaltare som har
lämnat anbud när beslut om tilldelning av fondavtal har fattats.

Underrättelsen utlöser inte någon avtalsspärr enligt 3 kap. 2 §.

background image

5

SFS

2022:760

Dokumentation
26 § Fondtorgsnämnden ska dokumentera genomförandet av en komp-
letterande upphandling enligt 24 §. Dokumentationen ska vara tillräcklig för
att Fondtorgsnämnden ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens
samtliga skeden.

Fondavtalet
Avtalsvillkor
27 § Ett fondavtal ska vara affärsmässigt och i övrigt innehålla de villkor
som krävs för att upprätthålla god sed på premiepensionsområdet.

28 § Ett fondavtal ska innehålla villkor om att fondförvaltaren

1. ska lämna Fondtorgsnämnden de uppgifter som krävs för tillämpningen

av bestämmelserna i detta kapitel och 64 kap. socialförsäkringsbalken,

2. ska lämna och åta sig att till Pensionsmyndigheten lämna sådan

information som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella sektorn, och i artiklarna 5�7 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om
inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring
av förordning (EU) 2019/2088, och

3. på annat sätt ska medverka i gransknings- och uppföljningsarbete.

29 § Ett fondavtal ska innehålla villkor om i vilka avseenden fondförvalt-
aren ska samarbeta med Pensionsmyndigheten.

30 § Ett fondavtal ska innehålla villkor om att fondförvaltaren ska förvalta
fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet genom ansvarsfulla
investeringar och ansvarsfullt ägande.

Ett minimikrav ska vara att fondförvaltaren i förvaltningen ska iaktta vad

som följer av sådana internationella överenskommelser som Sverige har
ingått och som rör frågor om hållbarhet.

Avtalets löptid
31 § Löptiden för ett fondavtal får inte överstiga tolv år.

Avtalsuppföljning
32 § I 4 § lagen om (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmel-
ser om att Fondtorgsnämnden ska granska att fondförvaltare och fonder
löpande uppfyller villkoren i fondavtalet.

Begränsning av antal fondavtal
33 § Fondtorgsnämnden får bestämma ett högsta antal fondavtal som en
fondförvaltare får ingå.

3 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
Innehåll
1 §
Detta kapitel innehåller bestämmelser om avtalsspärr, överprövning
och skadestånd när det gäller upphandlingar enligt denna lag.

background image

6

SFS

2022:760

Avtalsspärr
2 §
Fondtorgsnämnden får inte ingå fondavtal innan tio dagar har gått från
det att underrättelsen enligt 2 kap. 15 § skickades (avtalsspärr).

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en fondförvaltare, får fondavtal inte ingås innan fjorton dagar har gått
från det att utskicket gjordes.

�verprövning
Allmänna bestämmelser om överprövning
3 § Efter ansökan av en fondförvaltare som anser sig ha lidit eller kunna
komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett fondavtal som har slutits mellan Fondtorgsnämnden

och en fondförvaltare.

Behörig domstol
4 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt inom
vars domkrets Fondtorgsnämnden har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Domstolens åtgärder
5 § Om Fondtorgsnämnden har brutit mot någon bestämmelse i 2 kap. 1�
4, 6, 8�20 och 22�26 §§ och detta har medfört att fondförvaltaren har lidit
eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att fondavtal har slutits

mellan Fondtorgsnämnden och en fondförvaltare.

6 § Om Fondtorgsnämnden under pågående överprövning av en upphand-
ling ingår ett fondavtal i strid med 2, 7, 8 eller 9 §, ska rätten, på yrkande av
fondförvaltaren, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 12 och 13 §§.

Förlängd avtalsspärr
7 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts,
fortsätter avtalsspärren enligt 2 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
8 § När avtalsspärr enligt 2 eller 7 § inte gäller, får rätten besluta att Fond-
torgsnämnden inte får ingå fondavtal innan något annat har bestämts. Rätten
ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som
beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna
drabba fondförvaltaren.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till pensionsspararnas intresse,

allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tiodagarsfrist
9 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 7 §, får Fondtorgsnämnden
inte ingå fondavtal innan det har gått tio dagar från det att förvaltningsrätten
har avgjort målet.

background image

7

SFS

2022:760

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 8 §,

får fondavtal inte ingås innan det har gått tio dagar från det att rätten har
avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har
fattat ett beslut enligt 8 § och återförvisat målet till lägre instans, får fond-
avtal inte ingås innan det har gått tio dagar från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
10 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in
till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 2 §.

11 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan det har gått tio dagar från det
att Fondtorgsnämnden med ett elektroniskt medel har skickat en under-
rättelse om beslutet och angett skälen för beslutet.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera fondförvaltare, ska en ansökan om överprövning ha kommit
in till förvaltningsrätten innan det har gått fjorton dagar från det att under-
rättelsen skickades ut.

�verprövning av ett fondavtals giltighet
12 § Rätten ska besluta att ett fondavtal som har slutits mellan Fondtorgs-
nämnden och en fondförvaltare är ogiltigt, om det har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 2 kap. 8 §, när kompletterande upp-

handling enligt 2 kap. 24 § inte har fått användas,

2. i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 2 eller 7 §, ett interimist-

iskt beslut enligt 8 § eller tiodagarsfristen i 9 §, eller

3. innan det har lämnats en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt

2 kap. 15 §.

För ogiltighet i de fall som anges i första stycket 2 och 3 krävs dessutom

att Fondtorgsnämnden har överträtt någon annan av de bestämmelser som
anges i 5 § och att detta har medfört att fondförvaltaren har lidit eller kan
komma att lida skada.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett fondavtals giltighet
13 § Rätten får besluta att ett fondavtal inte får fullgöras innan något annat
har bestämts. Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada
eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada
som skulle kunna drabba fondförvaltaren.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till pensionsspararnas intresse,

allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
14 § En ansökan om överprövning av ett fondavtals giltighet ska, om inte
annat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan det har gått

trettio dagar från det att Fondtorgsnämnden skriftligen har underrättat de
fondförvaltare som har lämnat anbudsansökan eller anbud om att fondavtalet
har slutits och har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som
avses i 2 kap. 16 §.

background image

8

SFS

2022:760

Beräkning av vissa tider
15 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister
enligt 9 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Skadestånd
16 §
Om Fondtorgsnämnden inte har följt en bestämmelse som anges i 5 §,
ska Fondtorgsnämnden ersätta den skada som därigenom har uppkommit för
en fondförvaltare.

Rätten till skadestånd inbegriper även ersättning till en fondförvaltare som

har deltagit i en upphandling för kostnader som fondförvaltaren har haft för
att förbereda anbud och i övrigt för att delta i upphandlingen, om åsido-
sättandet av bestämmelsen menligt har påverkat fondförvaltarens möjlig-
heter att tilldelas fondavtalet.

17 § Talan om skadestånd får väckas vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt då fondavtal har slutits mellan Fondtorgsnämnden och en fond-
förvaltare eller har förklarats ogiltigt enligt 12 § genom ett avgörande som
har fått laga kraft. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till skadestånd
förlorad.

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ARDALAN SHEKARABI
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.