SFS 2012:831 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2012:831 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
120831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

2

dels att 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § ska utgå,
dels att 3 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 25 a §, samt närmast

före 2 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Avgifter på grund av socialavgiftsavtal

25 a §

Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap.

5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt
24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats
efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter.

3 kap.

12 §

3

Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är sum-

man av

1. de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för

den avgiftsskyldige, och

2. andra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestäm-

melserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig
fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en

annan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under

beskattningsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 8 § 2001:909.

3 Senaste lydelse 2011:1257.

SFS 2012:831

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:831

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som

har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2012.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan

inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattnings-
året tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.