SFS 2015:179 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2015:179 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
150179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a och 18 §§

och rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år

2

28 §

3

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år ska

bara ålderspensionsavgiften betalas.

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år

ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbets-
givaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen
anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år

4

15 a §

5

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska

bara betala ålderspensionsavgiften.

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska

betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egen-
avgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två
decimaler så att övriga decimaler faller bort.

18 §

6

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av

avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av närings-

verksamhet,

1 Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.

2 Senaste lydelse 2008:1266.

3 Senaste lydelse 2008:1266.

4 Senaste lydelse 2008:1266.

5 Senaste lydelse 2011:1257.

6 Senaste lydelse 2013:1013.

SFS 2015:179

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:179

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av

näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 25

men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på

inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.