SFS 1971:287

710287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:287 Lag

Utkom från trycket

den 17 juni 1971

om än dring i förordningen (1959: 552) angående uppbörd

av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

given Siockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 1 och 4 §§ förordningen (1959: 552)
angående uppbörd av vissa a vgifter enligt lagen om allmän försäkring,

m. m." skall ha nedan angivna lydelse.

1 §3 Angående debitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare

enligt lagen om allmän försäkring samt avgift för obligatorisk försäk­

ring i riksförsäkringsverket enligt lagen om yrkesskadeförsäkring även­

som avgifter enligt förordningen angående byggnadsforskningsavgift,

lagen om lönegarantiavgift och lagen (1971: 282) om arbetarskyddsav­

gift skall gälla vad nedan stadgas.

Avgift för frivillig försäkring i riksförsäkringsverket enligt lagen

om yrkesskadeförsäkring uppbäres i den ordning verket bestämmer.

4 §⬢1 Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som fram­

går av de i 1 § angivna författningarna samt förordningen angående

redares avgifter i vissa faU enligt lagen om allmän försäkring gälla föl­

jande.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas

efter regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dylika
förmåner åt arbetstagare, som avses i 1 § första stycket förordningen
om sjömansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder, enligt
vilka motsvarande naturaförmåner till ombordanställt manskap som er-
lagt sjömansskatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande in­

komst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bestrida i

anställningen, må göras i den mån riksförsäkringsverket så medgiver.

Sådant medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå

till minst en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss verksam ­

het eller, efter framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetstagare.

616

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. �ldre bestämmelser gäl­

ler fortfarande beträffande avgift som avser tid före ikraftträdandet.

Vid debitering enligt 20 § första stycket av arbetsgivares preliminära

avgift för åren 1972 och 1973 skall hänsyn tagas även till de genom

lagen (1971: 280) om ändring i lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäk­

ring vidtagna förändringarna i avgiftsuttaget för obligatorisk yrkesskade­

försäkring samt till avgiftsuttaget enligt lagen (1971:282) om arbetar­

skyddsavgift.

1 Prop. 1971:22, SfU 17, rskr 108.

- Förordningen omtryckt 1962: 396. Senaste lydelse av rubriken 1962: 396.

" Sen aste lydelse 1970: 744.

Senaste lydelse 1962: 396. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971: 287

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

SVEN ASPLING

(L. S.)

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.