SFS 1971:943

710943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 21 dec. 1971

SFS 1971:943 Lag

om ändring i lagen (1962; 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 11 kap. 4 §, 16 kap. 6 § samt 19 kap. 1

och 6 §§ lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna
lydelse.

11 kap.

4 § Till grund för beräkningen av inkomst av anställning och inkomst
av annat förvärvsarbete under visst år skall läggas den försäkrades taxe­
ring tiU statlig inkomstskatt avseende nämnda år. Avser taxeringen be­
skattningsår som ej sammanfaller med kalenderår, skall inkomst under
beskattningsåret anses hava åtnjutits under det kalenderår, som när­
mast föregått taxeringsåret.

Närmare bestämmelser rörande beräkningen av inkomst av anställ­

ning och inkomst av annat förvärvsarbete beslutas av Konungen med

riksdagen.

Angående beräkningen av inkomst av anställning för försäkrad, som

är bosatt utomlands eller som eljest avses med förbindelse enligt 2 §

tredje eller fjärde stycket eller som har att erlägga sjömansskatt, stadgas

särskilt.

16 kap.

6 § Vad i 1 § första,'andra och fjärde styckena, 2 §, 3 § första stycket

samt 5 § andra och sista styckena stadgas skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om ökning ay förtidspension.

�ndring av pension i andra fall än i första stycket sägs skall gälla

från och med månaden näst efter den varunder anledning till ändringen

uppkommit.

Vad i denna paragraf stadgas skall ej äga tillämpning i fråga om änd­

ring av pension i anledning av förändring av basbeloppet.

2194

19 kap.

1 §2 Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga av­

gift dels till sjukförsäkringen, dels till försäkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen utgår å summan av vad 'arbetsgivaren un­

der året till arbetstagare hos honom i penningar eller naturaförmåner i
form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där fall som avses i 3
kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen, annan ersättning

för utfört arbete.

1 Prop. 1971: 136, SfU 42, rskr 282.

^ S enaste lydelse 1967:206.

¬

background image

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där

fall som avses i 11 kap. 2 § andra stycket är för handen, annan ersätt­

ning för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp mot­

svarande det vid årets ingång gäUande basbeloppet multiplicerat med

det beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren un­

der året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit anställd

med full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som
under året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande
mån. Genomsnittliga antalef arbetstagare beräknas med en decimal. Om

särskilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas på sätt som avviker
från vad nu stadgats men som giver i huvudsak samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till trehundra kronor,
och ej heller till arbetstagares lön eller ersättning i vad den för år räknat
överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbe­

loppet. Vad gäller sjukförsäkringen skall vidare, där ej fall som avses

i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen, vid beräkning

av avgift bortses från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad
enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Såvitt angår försäkringen för till-

läggspension skall bortses från arbetstagare, som vid årets ingång upp­

nått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i fall då lön eller an­
nan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2 § tredje eller fjärde

stycket icke räknas såsom inkomst av anställning eller, om arbetstagaren
icke är svensk medborgare och ej heller är bosatt härstädes, avser arbete

utom riket.

Om redares avgift för lön till vissa sjömän stadgas särskilt.

SFS 1971: 943

6 §3 Sjukförsäkringsavgift fastställes av riksförsäkringsverket efter den
allmänna försäkringskassans hörande. Sådan avgift utgår för varje av-
giftspliktig med visst belopp i hela kronor, varvid öretal bortfaller.

Avgift avseende utgifter för sjukvårdsersättning beräknas för hela

året, avgift avseende utgifter för grundsjukpenning för varje månad un­
der vilken den försäkrade varit placerad i sjukpenningklass och avgift
avseende utgifter för tilläggssjukpenning för varje månad under vilken

den försäkrade varit placerad i sjukpenningklass nr 3 eller högre sjuk­

penningklass.

Avgifterna avseende utgifter för sjukvårdsersättning, grundsjukpen­

ning och tilläggssjukpenning skola var för sig vara avvägda så, att de i

förening med andra medel som äro tillgängliga för motsvarande del av
försäkringen förslå till bestridande av den allmänna försäkringskassans
utgifter för den delen samt till förvaltningskostnader och erforderlig
fondering.

Avgifterna avseende utgifter för sjukvårdsersättning och grundsjuk­

penning skola var för sig vara lika stora för samtliga avgiftspliktiga för­

säkrade i den allmänna försäkringskassan. Försäkrads avgifter för dessa

ändamål må för år räknat tillsammans icke överstiga ett belopp motsva­
rande en tiondel av hans till statlig inkomstskatt beskattningsbara in-

3 Se naste lydelse 1971:274.

2195

¬

background image

SFS 1971:943

komst vid taxering året närmast efter det år sjukförsäkringsavgiften av­

ser. I första hand nedsättes avgiften avseende utgifter för sjukvårdser­
sättning.

Avgifterna avseende utgifter för tilläggssjukpenning skola, till den del

sådan sjukpenning svarar mot inkomst av anställning, vara lika stora för

alla försäkrade i den allmänna försäkringskassan, som med avseende på

sådan inkomst tillhöra samma sjukpenningklass. Till den del tilläggs­

sjukpenning svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete skola avgifterna
vara lika stora f�r samtliga försäkrade i kassan, för vilka den nämnda
delen av sjukpenningen är lika stor och för vilka försäkringen är lika i
fråga om karenstid.

�r försäkrad på grund av vad i 4 kap. 3 § stadgas vid ingången av

månad, för vilken avgift avseende utgifter för grundsjukpenning eller
tilläggssjukpenning skall utgå, icke berättigad till sjukpenning för minst
nittio dagar, nedsättes avgiften tUl h älften av det belopp, vartill den el­

jest skolat uppgå. Har försäkrad under visst år uppburit lön eller annan

gottgörelse som utgör beskattningsbar inkomst enligt förordningen
(1958: 295) om sjömansskatt, skall sådan avgift avseende utgifter för

grundsjukpenning eller tilläggssjukpenning, som hänför sig till samma

år, nedsättas med en tolftedel för varje period om trettio dagar, för vil­

ken sådan lön eller gottgörelse uppburits. Avgift avseende utgifter för
tilläggssjukpenning skall icke erläggas av den som uppburit sådan lön
eller gottgörelse om vid taxering året närmast efter det år avgiften av­

ser icke för honom beräknats till statlig inkomstskatt beskattningsbar

inkomst.

Den som fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst är befriad

från avgift avseende utgifter för grundsjukpenning eller tilläggssjukpen­

ning f ör varje hel månad av tjänstgöringstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.