SFS 1972:671

720671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3 kap.

5 bis

'ii a

SFS 1972:671 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

den 19 dec. 1972

Stockholms slott den 1 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 3 kap. 4 § och 19 kap. 4 § lagen

(1962; 381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse.

' -M t

istn

4 §2 Försäkrad som avses i 2 § sista stycket skall tillhöra sjukpenning-
klass nr 1. Hel sjukpenning i denna klass utgör sex k ronor för dag. öv-
riga sjukpenningklasser och beloppet av hel sjukpenning för dag i varje

kig

klass framgår av följande tabell;

ki

1 Prop. 1972; 104, SoU 37 , rskr 286.

1622

2 S enaste lydelse 1970: 141.

¬

background image

Sjiik-

Inkomsten av förvärvsarbete

Sjuk­

pennmg-

uppgår för år

penning

klass

kr.

nr

till

men ej till

kr.

kr.

SFS 1972: 671

2

1800

2

600

6

3

2

600

3 400

7

4

3 400

4

200

8

5

4

200

5 000

9

6

5 000

5 800

10

7

5 800

6

800

12

8

6

800

8

400

14

9

8

400

10 200

16

10

10 200

12 000

19

11

12 000

14 000

22

12

14 000

16 000

25

13

16 000

18 000

28

14

18 000

21 000

31

15

21000

24 000

34

16

24 000

27 000

37

17

27 000

30 000

40

18

30 000

33 000

43

19

33 000

36 000

46

20

36 000

39 000

49

21

39 000

�

52

Av sjukpenningbeloppet i varje klass utgöra sex kronor grundsjukpen­

ning och återstoden tilläggssjukpenning.

För dag då försäkrad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas

med tio kronor, dock med högst hälften av sjukpenningens belopp.
Minskningen skall intill ett belopp av tre kronor anses belöpa på grund­
sjukpenning. I övrigt skall minskningen i första hand anses belöpa på
sådan del av tilläggssjukpenning, som svarar mot inkomst av anställning.

Utan hinder av vad i tredje stycket stadgas utgör sjukpenningen vid

sjukhusvård lägst sex kronor för försäkrad som stadigvarande samman­

bor med barn under tio år till honom eller hans make eller till någon,
med vilken h an stadigvarande sammanbor och med vilken han varit gift
eller har eller har haft barn.

19 kap.

4 §3 Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § skall utgå med tre och två
tiondels procent av det belopp, varå avgiften skall beräknas. Av avgiften
skola tolv trettiotvåendelar användas till bestridande av de allmänna

försäkringskassornas utgifter för sjukvårdsersättning och återstoden till

bestridande av kassornas utgifter för tilläggssjukpenning i vad den sva­
rar mot inkomst av anställning. Medlen fördelas mellan kassorna i för­
hållande till deras utgifter för vartdera ändamålet under året; och skola

därvid de utgifter för läkemedel, som åvila kassorna, anses ingå i utgif­
terna för sjukvårdsersättning. Konungen äger med riksdagen förordna,
att viss del av de medel, som enligt vad nu sagts skola tillgodoföras de

" Sena ste lydelse 1970; 567,

1623

¬

background image

SFS 1972: 671

\

allmänna försäkringskassorna, i stället skall ingå till en fond, benämnd
allmänna sjukförsäkringsfonden, vilken förvaltas enligt grunder som
fastställas i enahanda ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.
I fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet gäller 19 kap. 4 §

i sin äldre lydelse.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1972.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

;f ftrti

0'^n-

[[S&

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.