SFS 1973:436

730436.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢ aj

Lag

SFS 1973: 436

om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272);

utkom fr ån trycket

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 3 § 2 mom., 27 § 1 mom. och 39 §

3 mom. uppbördsförordningen (1953: 272)- skall ha nedan angivna ly­
delse.

3 § 2 /nom. Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller pre­
liminär B-skatt.

1. P/-eliminär A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad

nedan i detta moment och i 10 § sägs, utgöras för sådan inkomst av
tjänst, vilken helt eller delvis utgår i penningar och vilken hänför sig
till den skattskyldiges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest utgör
hans huvudsakliga inkomst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsak­
lig arbetsanställning hos fysisk person eller dödsbo, som är avsedd att

vara kortare tid än en vecka, skall dock preliminär A-skatt erläggas en­
dast om vad som utbetalats utgör utgift i en av arbetsgivaren bedriven

rörelse.

Med tjänst likställes i denna förordning rätt till pension, livränta, som

utgår på grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annor-
ledes än på grund av försäkring, ersättning, som i annan form än liv­

ränta utgår på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring, tagen i sam-

1 Prop. 1973: 49, SkU 30, rskr 1 99.

2 För ordningen omtryckt 1972:75.

871

¬

background image

SFS 1973:436

band med tjänst, samt undantagsförmåner ävensom sådant periodiskt

understöd eller sådan därmed jämförlig periodisk intäkt, varför givaren

enligt 22, 25 eller 29 § kommunalskattelagen är berättigad till avdrag.

Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller

enligt de grunder som angivas i 7, 12 eller 40 §. Beträffande prelimi­
när A-skatt för inkomst som avses under I andra stycket eller punkt 12
av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen må Kungl. Maj:t före­

skriva särskild beräkningsgrund. För enskilda fall må lokal skattemyn­
dighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten skall
beräknas å viss del av inkomsten eller å inkomsten minskad med visst
belopp eller att skatten skall utgå med särskilt angiven procent av in­
komsten.

�r den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jäm­

väl för annan inkomst, för garantibelopp för fastighet eller för förmö­

genhet må lokal skattemyndighet, då särskilda skäl därtill föranleda, fö­
reskriva att preliminär A-skatt skall erläggas jämväl f ör sistnämnda in­

komst eller för garantibeloppet eller förmögenheten. Därvid skall den

skattskyldiges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av

den huvudsakliga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell å nämnda
inkomst ökad med visst belopp eller ock utgå med visst belopp utöver

vad i skattetabellen angives för den huvudsakliga inkomsten av tjänst.

�r i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten vid sidan av den

huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna el­

ler föreligga eljest särskilda omständigheter, må lokal skattemyndighet
föreskriva, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär
A-skatt.

�retal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag skall jämnas

till närmast högre hela krontal.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret utgöras av skattskyldig,

som icke har att erlägga preliminär A-skatt enligt 1, samt utgå för in­

komster från den skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för garanti­
belopp för fastighet ävensom för förmögenhet. Preliminär B-skatt skall
utgå enligt särskild debitering.

872

27 § i mom. Uträkning av de särskilda skatteposter som ingå i slutlig

skatt samt debitering av sådan skatt sker med ledning av uppgifter i

taxeringslängd eller annat beslut om taxeringen. I övrigt iakttages:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om stat­

lig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal

av grundbeloppet, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vil­
ken skall avräknas mot den ifrågavarande slutliga skatten;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel uträknas med led­

ning av den utdebitering för skattekrona och skatteöre som för inkomst­
året gäller i beskattningsorten;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel uträknas i en gemen­

sam post, därvid skattebeloppet vid öretal över femtio avrundas uppåt
och vid annat öretal avrundas nedåt till helt krontal;

att skogsvårdsavgift uträ knas med tillämpning av det promilletal, som

enligt vad därom särskilt är stadgat bestämts för det år då den slutliga

skatten debiteras;

att tilläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för in-

¬

background image

komståret fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget, därvid öretal bort-

SFS 1973: 436

faller;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp

som uträknats av lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattnings­
orten är belägen;

att i 1 § omförmäld sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap.

lagen om allmän försäkring och, såvitt gäller person med inkomst av

annat förvärvsarbete än anställning, med beaktande av avgiftsbelopp
som uträknats av allmän försäkringskassa;

att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och redareavgift debiteras i en

gemensam post; samt

att i 1 § omförmäld annuitet eller, därest skattskyldig har att er­

lägga f lera annuiteter av samma slag, summan av dessa påföres i helt

antal kronor, därvid öretal bortfaller.

39 § 3 mom. Beräffande inkomst, för vilken Kungl. Maj;t enligt 3 §
2 mom. under 1 tredje stycket får föreskriva särskild beräkningsgrund
vad avser preliminär A-skatt skall i fråga om skyldighet att verkställa

skatteavdrag, m. ra., gälla vad Kungl. Maj :t särskilt må förordna.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. �ldre

bestämmelser galler i fråga om preliminär skatt för år 1973 samt slutlig

skatt på grund av 1974 års eller tidigare års taxering och efter taxering
för år 1974 eller tidigare år.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

G. E. STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.