740784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:784

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utkom fr ån tr ycket

utfärdad den 6 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1962: 381)

om allmän försäkring-

dels att rubriken till 9 kap . skall ha nedan angivna lydelse,

dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1 och 4 §§,

8 kap. 1 och 4 §§, 9 kap. 1�5 §§, 11 kap. 1 och 6 §§, 12 kap. 1 och 2 §§,

13 kap. 1�3 §§, 16 kap. 1, 2 och 5 §§ samt 19 kap. 2 och 4 a §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny pa ragraf, 15 kap. 2 §, av nedan an­

givna lydelse.

3 kap.

3 § Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller

under månaden närmast före den, varunder han uppnått sextiofem års

ålder, åtnjutit sådan pension, har ej rätt till sjukpenning. För tid efter

1 Prop. 1974: 129, SfU 32 , rskr 33 2.

⬢ Lagen omtryckt 1973:908.

1639

¬

background image

SFS 1974:784

ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sextiofem år eller desSi-

förinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna lag, må sjukpenning
utgå för högst etthundraåttio dagar.

Ej må fö rsäkrad på grund av vad i 1 § andra stycket stadgas uppbära

sjukpenning för tid efter den månad, varunder han fyller sextiofem år.

4 kap.

3 § För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt

sextiofem år eller dessförinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna

lag. må ersättning för sjukhusvård utgå för högst trehundrasextiofem
dagar, yad nu sagts äger motsvarande tillämpning för tid, varunder den
försäkrade åtnjuter hel förtidspension och skall med sådan tid jämställas
efterföljande tid, därest förtidspensionen upphört att utgå med månaden

näst före den. varunder den försäkrade fyller sextiofem år.

1640

6 kap.

1 § Rätt till folkpension i form av ålderspension tillkommer försäkrad

från och med den mån ad, varunder han fyller sextiofem år.

På särskild framställning av fö rsäkrad utgår ålderspension för tid före

den månad, varunder han fyller sextiofem år, dock tidigast från och
med den månad, då han uppnår sextiotre års ålder. Pension enligt vad
nu sagts må ej utgå till försäkrad, som äger komma i åtnjutande av till-

läggspension enligt 12 kap. 1 § andra stycket, med mi ndre han tillika gör
framställning enligt nämn da lagrum.

Framställning på grund varav ålderspension utgår för tid före den

månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år må återkallas med
verkan från nästa månadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäk­
rad, som åtnjuter tilläggspension enligt 12 kap. 1 § andra stycket, med

mindre han tillika gör återkallelse enligt 12 kap. 1 § tredje stycket. Har
försäkrad sedan återkallelse skett gjort förnyad framställning enligt
andra stycket må de nna framställning icke återkallas.

2 § �&lderspension utgör, där ej annat följer av vad i a ndra och tredje
styckena sägs, för år räknat nittiofem procent eller, för gift försäkrad
vars make åtnjuter folkpension i fo rm av ålderspension eller förtidspen­
sion eller äger rätt till pension enligt 1 § första stycket, sjuttiosju och en

halv procent av basbeloppet. �&tnjuter maken enligt 7 kap. 2 § andra el­

ler tredje stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtids­

pension, utgår dock ålderspension i förr a fallet med å ttiotre och en tred­

jedels och i senare fallet med åttiosex och en fjärdedels procent av bas­

beloppet.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, var­

under den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen, där ej annat
följer av vad i tredje stycket sägs, minskas med sex tiondels procent för

varje månad, som d å pensionen börjar utgå återstår till ingången av den
månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Om pensionen bör­

jar utgå senare än från och med sistnämnda månad, ökas pensionen med

sex tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå för-

¬

background image

flutit från ingången av den månad varunder den försäkrade uppnådde

SFS 1974: 784

nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till tid efter ingången av

den månad, under vilken den försäkrade fyllt sjuttio år. och ej heller till

tid, då den försäkrade åtnjutit tilläggspension i form av ålderspension

eller icke varit berättigad till folkpension.

Om ålderspension upphört efter återkallelse enligt I ^ tredje stycket,

skall senare utgående ålderspension minskas med sex tiondels procent
för varje månad som ålderspension utgått samt sex tiondels procent för

varje månad, som dä ålderspensionen åter börjar utgå återstår till in­

gången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Bör­

jar pensionen åter utgå senare än från och med sis tnämnda månad, skall

pensionen minskas med sex tiondels procent för varje månad under vil­

ken pensionen tidigare utgått.

7 kap.

1 § Rätt till folkpension i form av förtidspension tillkommer försäk­

rad. som fyllt sexton år och som ej åtnjuter ålderspension enligt denna
lag, för tid före den månad, då han fyller sextiofem år, därest hans ar­

betsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fy­

siska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften

och nedsättningen kan anses varaktig.

Rätt till förtidspension tillkommer även försäkrad, som fyllt sextio år

och som till följd av arbetslöshet uppburit ersättning från erkänd arbets­
löshetskassa under cfen längsta tid sådan ersättning kan utgå eller upp­

burit kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd under fyrahundrafemtio dagar, därest hans möjlighet

att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare ut­

fört eller genom annat för honom tillgängligt arbete är nedsatt med

minst hälften och nedsättningen kan anses varaktig. Rätt till förtidspen­

sion enligt vad nu sagts tillkommer försäkrad som uppburit kontant ar­

betsmarknadsstöd utan hinder av att stödet ej utgått under fyrahundra-

femtio dagar, såvida han dessförinnan uttömt sin rätt till stöd.

Kan nedsättning av arbetsförmågan icke anses varaktig men kan den

antagas bliva bestående avsevärd tid, äger den försäkrade rätt till folk­

pension i form av sjukbidrag. Sådant bidrag skall vara begränsat till viss
tid; och skall i övrigt vad som är stadgat om förtidspension enligt första

stycket gälla beträffande sjukbidrag.

4 § Hel förtidspension utgör, där ej annat följer av vad i andra stycket

sägs, för år räknat nittiofem eller, för gift försäkrad vars make åtnjuter
folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger rätt

till pension enligt 6 kap. 1 § första stycket, sjuttiosju och en halv pro­

cent av basbeloppet. �&tnjuta båda makarna förtidspension och är pen­
sionen för endera eller båda sådan som i 2 § andra eller tredje stycket
sägs, skall dock vid beräkning av pension hel förtidspension utgöra, om

två tredjedelar av hel förtidspension utgår till a ndra maken, åttiotre och
en tredjedels och, om halv förtidspension utgår till denne, åttiosex och

en fjärdedels procent av basbeloppet.

Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd

1641

¬

background image

SFS 1974:784

av 6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall förtidspensionen

minskas med sex tiondels procent för varje månad under vilken ålders­

pensionen utgått.

8 kap.

1 § Rätt till folkpension i f orm av änkepension tillkommer änka, som

ej åtnjuter folkpension i form av å lderspension, för tid före den månad

då hon fyller sextiofem år, därest hon

a) har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under

sexton år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem

eller hos änkan; eller

b) vid makens död fyllt trettiosex år och varit gift med honom minst '

fem år.

Upphör rätt till änkepension enligt första stycket a), skall vid bedö­

mandet av rätt till pension enligt b) anses som om mannen avlidit, då
rätten till pension enligt a) upphörde, samt äktenskapet varat till
nämnda tidpunkt.

4 § �nkepension utgör, där ej annat följer av vad nedan sägs, f ör år
räknat nittiofem procent av basbeloppet.

Utgår änkepension med tillämpning av 1 § första stycket b) o ch hade

den pensionsberättigade ej fyllt femtio år vid m annens död eller vid den

tidpunkt, som avses i 1 § andra stycket, minskas pensionen med en fem­

tondel för varje år, varmed antalet år som den pensionsberättigade fyllt
vid mannens död eller vid nä mnda tidpunkt understiger femtio.

Om änkepension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd av

6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall änkepensionen minskas
med sex tion dels procent för varje månad under vilken ålderspensionen
utgått.

1642

9 kap. Om särskilda folkpensionsförmåner

1 § Till ålderspension eller förtidspension utgår barntillägg för varje

barn under sexton år till försäkrad eller försäkrads hustru, därest den

försäkrade har vårdnaden om eller stadigvarande sammanbor med bar­

net. Barntillägg enligt vad nu sagts utgives ej till ålderspension, som den

försäkrade åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextio­
fem år, eller till pension som tillko mmer gift k vinna.

Barntillägg till ålderspension eller hel förtidspension utgör för år räk­

nat tjugufem procent eller, om barnet är berättigat till barnpension en­

ligt 8 kap. 5 §, tio procent av b asbeloppet. Utgår enligt 7 kap. 2 § andra

eller tredje stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv för­

tidspension, utgör barntillägget motsvarande andel av barntillägg till hel

förtidspension.

�&tnjuter den försäkrade tilläggspension enligt denna lag, minskas ho­

nom tillkommande barntillägg med hälften av tilläggspensionen i den
mån denna för år räknat överstiger halva basbeloppet.

¬

background image

2 § Rätt till handikappersättning tillkommer försäkrad, som fyllt sex-

SFS 1974: 784

ton år och som innan han fyllt sextiofem år för avsevärd tid fått sin

funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att han

a) i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan,

b) för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan

eller

c) eljest får vidkännas betydande merutgifter.

Föreligger behov av hjälp antingen i den dagliga livsföringen och för

att kunna förvärvsarbeta, eller i ettdera av eller båda dessa avseenden
och därjämte merutgifter i anledning av handikappet, grundas bedöm­
ning av rätt till handikappersättning på det sammanlagda behovet av

stöd.

Vid tillämpning av denna paragraf skall med försäkrad som utför för­

värvsarbete likställas studerande som åtnjuter studiestöd enligt studie­
stödslagen (1973: 349) eller endast på grund av bestämmelse om behovs­
prövning är utesluten från sådan förmån.

Handikappersättning utgår alltid till försäkrad som är blind, döv eller

gravt hörselskadad om blindheten, dövheten eller hörselskadan inträtt
innan den försäkrade uppnått sextiofem års ålder.

3 § Alltefter hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas storlek ut­

gör handikappersättning för år räknat sextio, fyrtiofem eller trettio pro­
cent av basbeloppet.

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av handikapp­

ersättning skall omprövas i samband med beslut om förtidspension och
då den försäkrade tillerkännes ålderspension enligt denna lag.

Handikappersättning till försäkrad som är blind utgör för tid före den

månad, då ålderspension eller hel förtidspension enligt denna lag börjar
utgå, för år räknat sextio procent av basbeloppet. För tid därefter utgör
ersättningen trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anled­
ning till högre ersättning.

Handikappersättning till försäkrad som är döv eller gravt hörselska­

dad utgör trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anled­
ning till högre ersättning.

4 § Försäkrad förälder äger för vård av barn som ej fyllt sexton år
rätt till vårdbidrag om barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklings­
störning eller annat handikapp för avsevärd tid är i behov av särskild

tillsyn och vård. Vid bedömningen av rätt till vårdbidrag skall jämväl
beaktas sådana merutgifter som uppkommer på grund av barnets sjuk­

dom eller handikapp.

Vårdbidrag utgår allt efter tillsyns- o ch vårdbehovets omfattning och

merutgifternas storlek med belopp motsvarande hel eller halv förtids­
pension till ensamstående jämte pensionstillskott som svarar mot pensio­

nen.

Vårdbidrag beviljas att utgå tills vidare. Behovet av bidrag skall om­

prövas vart tredje år, såvida ej skäl föreligga för omprövning med kor­
tare mellanrum.

5 §3 Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall såsom blind anses den vars

" Senaste lydelse 1974: 510,

1643

¬

background image

SFS 1974:784

synförmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han saknar
ledsyn. Såsom gravt hörselskadad anses den som med h örapparat saknar
möjlighet eller har stora svårigheter att uppfatta tal.

Vårdas försäkrad i anstalt som tillhör eller till va rs drift utgår bidrag

från staten, kommun eller landstingskommun, utgives icke handikapper­

sättning. Detsamma gäller om den försälcrade vårdas utanför anstalten

genom dess försorg.

Vad i andra stycket föreskrives äger motsvarande tillämpning beträf­

fande vårdbidrag. Vistas barn utom anstalten utan att vårdas genom

dess försorg utgives vårdbidrag för sådan tid om denna uppgår till minst

tio dagar per kvartal. Skall i sådant fall vårdbidrag utgivas för del av
kalendermånad, utgår bidraget för varje dag med en trettiondel av må­
nadsbeloppet och avrundas till närmaste hela krontal.

11 kap,

1 § Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete.

För varje år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första

eller andra stycket skall för honom enligt vad nedan sägs beräknas pen­

sionsgrundande inkomst på grundval av hans inkomst av anställning och

inkomst av annat förvärvsarbete imder året. Sådan beräkning skall icke
göras för år före det då den försäkrade uppnår sexton års ålder, ej heller
för år då den försäkrade avlidit eller för år efter det då han fyllt sextio­

fyra år eller för tidigare år, varunder han åtnjutit ålderspension eller

förtidspension enligt denna lag.

6 § För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för
försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån pen­
sionsgrundande inkomst härrör från inkomst av annat förvärvsarbete

må dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast såvida till-

läggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 § för året till fullo erlagts inom före­
skriven tid. Utan hinder av att sådan avgiftsbetalning icke skett skall
pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade för de båda år som när­
mast föregått det då pension vid bifall till ansökningen skulle börja utgå.
Pensionspoäng skall vidare alltid tillgodoräknas för pensionsgrundande
inkomst härrörande från inkomst som avses i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i första stycket sägs är den pensionsgrundande in­

komsten delad med det vid årets ingång gällande basbeloppet. Pensions­
poäng beräknas med två decimaler.

För år, varunder försäkrad åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §,

skall den försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng motsvarande vad en­

ligt nämnda paragraf skall antagas hava tillgodoräknats honom för sam­
ma år.

1644

12 kap.

1 § Rätt till tilläggspension i form av ålderspension tillkommer försäk­

rad från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år, under
förutsättning att pensionspoäng tillgodoräknats honom för minst tre år.

A'

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.