SFS 1974:790

740790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:790 Lag

Utkom f rån tr ycket

ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

den 17 dec. 1974

utfärdad den 6 dec ember 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 19 kap. 1 § lagen

(1962: 381) om allmän för säkring- skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

1 §3 Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga so­

cialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och för­

säkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å sum­

man av vad arbetsgivaren under året till ar betstagare hos honom i pen­

ningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön
eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för
handen, annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad ar­

betsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller na­

turaförmåner i fo rm av kost elle r bostad utgivit såsom lön eller, där fall
som avses i 11 kap. 2 § andra stycket är för handen, annan ersättning

för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp motsva­
rande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det
beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under

året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit anställd med
full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som under
året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande mån.
Det antal arbetstimmar per år som i allmänhet skall anses motsvara full

arbetstid fastställes av regeringen efter förslag av riksförsäkringsverket.
Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas med en decimal. Om sär­

skilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas på sätt som avviker från
vad nu stadg ats men som giver i huvudsak sa mma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor

och ej heller till arbets tagares lön eller ersättning i vad den för år räknat
överstiger sju och en halv gånger det vid åre ts ingång gällande basbelop­

pet. Vad gäller sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare,

där ej fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för han­
den, vid beräkning av avgift bortses från arbetstagare, som icke är obli­

gatoriskt försäkrad enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Såvitt angår
försäkringen för tilläggspension skall bortses från arbetstagare, som vid
årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i fall

då lön eller annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2 §

tredje eller fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning eller,

om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bosatt här-

städes, avser arbete utom rik et.

» Prop. 1974: 136, SfU 3 5, rskr 335.

2 La gen omt ryckt 1973:908.

1658

^ Se naste lydelse 1974:510.

¬

background image

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet

SFS 1974: 790

för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del

lönen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare

äger uppbära enligt 3 kap. 16 §. Avgift erlägges ej heller för lön som ar­
betsgivare utgivit till hemmavarande barn för arbete utfört i hans för­
värvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxe­
ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. De nya avgiftsbestäm­

melserna tillämpas första gången beträffande avgift på lön som utgivits

år 1974.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.