SFS 1974:977

740977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:977 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1962: 381) om allmän fö rsäkring;

den 23 dec. 1974

2000

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen^ att 19 kap. 4 och 7 §§ lagen

(1962: 381) om allmän försäkring- skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

4 §3 Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift

enligt 2 § skall utgå med sju procent av det belopp, varå avgiften skall

beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt 11 kap.

7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäkringen

enligt 3 kap. 11 § gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt 2 §
efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undan­

tagandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. In­
flutna avgifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täc­
kande av deras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inbe­

räknat de utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525)

om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som
åvila kassorna, samt för förvaltning, till den del utgifterna icke täckas
av statsbidrag enligt 7 §. Influtna avgifter skola även täcka de kostna­
der som under året uppkommit för centrala studiestödsnämnden i an­

ledning av att återbetalningspliktiga studiemedel, som belöpa på stude­
randes sjukperiod, enligt studiestödslagen (1973; 349) icke skola åter­
betalas, till den del kostnaderna icke skola täckas med statliga medel

1 Prop. 1974: 184, SfU 39. rskr 403.

2 Lage n omtryckt 1973: 908.

^ Senaste lyd else 1974: 775.

¬

background image

enligt 7 § andra stycket. För reglering av över- och underskott skall fin-

SFS 1974: 977

nas en fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden. Regeringen fast­

ställer grunderna för överförandet av medel till och från fonden.

I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första styc­

ket förordningen (1958: 295) om sjömansskatt berälcnas avgiften till

sjukförsälcringen enligt procentsats som regeringen fastställer. Procent­

satsen skall för visst år utgöra bestämd andel av den i första stycket
angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot förhållandet
mellan ant alet svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska han­
delsfartyg i medeltal för den 31 oktober under de tre år, som närmast

föregått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid ej till

fartyg med en bruttodräktighet understigande trehundra registerton.

Procentsatsen be räknas med två decimaler.

7 §'' Statsbidrag utgår för varje år med en fjärdedel av allmän för­
säkringskassas utgifter för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de ut­
gifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974; 525) om ersätt­

ning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kas­

san, samt för förvaltning.

Statliga medel utgår vidare för varje år med en fjärdedel av de kost­

nader som under året uppkommit för centrala studiestödsnämnden i an­

ledning av att återbetalningspliktiga studiemedel, som belöpa på stu­

derandes sjukperiod, enligt studiestödslagen (1973:349) icke skola

återbetalas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1974: 775.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.