SFS 1974:938

740938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:938

om ä ndring i för ordningen (1959: 552) angående

uppbörd av vis sa avgifter enligt lagen om allman

23 dec. 1974

försäkring, m. m.;

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om förordningen

(1959: 552) ang.ående uppbörd av vissa av gifter enligt lagen om allmän

försäkring, m. m.-

dels att i 5 och 20 §§, den nya 33 § samt 52 § ordet "Konungen" och

1 Prop. 1974: 138, SfU 37 , rskr 37 8.

2 Fö rordningen omtryckt 1962; 396. Förutvarande 33 § upphävd genom 1971:73.

1935

¬

background image

SFS 1974:938

böjningsformer av detta ord skall bytas ut mot "regeringen" i motsva­

rande form,

dels att i 7 och 8 §§, den nya 33 §, 35, 38, 49, 50 och 52 §§ ordet

"förordning" skall bytas ut mot "lag",

dels att nuvarande 32 § skall betecknas 33 §,
dels att rubriken till förordningen, rubriken närmast före 43 § samt 1,

2, 17, 19, 23�29, 31, 43, 44 och 51 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att rubriken "S'arskilda besfämmelser" skall sättas närmast före

33 §,

dels att i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 32 §, 24 a §

och 26 a §, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer förordningen att ha följande lydelse från

och med den dag då denna lag träder i kraft.

Lag om upp börd av vissa avg ifter enligt lag en

om allmän försäkring, m. m.

Om arbetsgivares avgifter

Inledande stadganden

1 §3 Angående debitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare

enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring samt avgift för obligato­

risk f�rs"äkring i riksförsäkringsverket enligt lagen (1954: 243) om yrkes­

skadeförsäkring ävensom avgifter enligt lagen (1960: 77) om byggnads­
forskningsavgift, lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, lagen

(1971: 282) om arbetarskyddsavgift samt lagen (1973: 372) om arbetsgi­

varavgift till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmark­
nadsstödet skall gälla vad nedan stadgas.

Avgift för frivillig försäkring i riksförsäkringsverket enligt lagen om

yrkesskadeförsäkring uppbäres i den ordning verket bestämmer.

1936

2 §-ä I denna lag förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § förs­

ta stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket,

skall beräknas för arbetsgivaren;

iitgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebi­

teringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller el­

jest erlägges i avräkning på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erfägga sedan preli­

minär avgift avräknats från slutlig avgift;

tillkommande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäk­

ringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggspension, för lö­
negarantiavgift samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen

^ Senaste lydelse 197 3; 373.

Senaste lydelse 1973; 910.

¬

background image

och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna lag

SFS 1974: 938

förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista

punkten eller 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962: 381) om allmän

försäkring anses såsom inkomst av anställning.

Avgiftsunderlag och uppgiftsskyldighet m. m.

3 § Avgiftsunderlag bestämmes av riksförsäkringsverket och angives i

hela hundratal kronor, så att överskjutande belopp, som icke uppgår till

helt hundratal kronor, bortfaller.

Avlider arbetsgivare, skall för det utgiftsår, då dödsfallet inträffade,

avgiftsunderlag bestämmas för dödsboet efter honom och avse både lön,

som den avlidne utgivit, och lön, som utgivits av dödsboet.

4 § Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som fram­
går av de i 1 § angivna författningarna gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas

efter regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dylika
förmåner åt arbetstagare, som avses i 1 § första stycket lagen om sjö­
mansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder, enligt vilka mot­

svarande naturaförmåner till ombordanställt manskap som erlagt sjö­

mansskatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bestrida i

anställningen, må göras i den mån riksförsäkringsverket så medgiver.

Sådant medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå

till minst en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss verksamhet
eller, efter framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetstagare.

5 § Arbetsgivare, som under ett år utgivit lön till någon hos honom

anställd arbetstagare med minst femhundra kronor, är skyldig att näst-

följande år utan anmaning lämna uppgift (arbetsgivaruppgift) till led­

ning för beräkning av avgiftsunderlag. Uppgiften skall lämnas i två ex­
emplar och avfattas å blankett enligt formulär, som fastställes av riks-
f örsäkrin gsverket.

Vid arbetsgivaruppgift skall arbetsgivare foga ett exemplar av de

kontrolluppgifter, vilka han enligt 37 § 1 mom. första, andra eller

sjunde punkten taxeringslagen har att avlämna för inkomsttaxeringen,
ävensom av uppgift som avses i 3 § förordningen angående beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring. Befrielse

från nämnda skyldighet må medgivas av riksförsäkringsverket eller, ef­

ter regeringens bemyndigande, av myndighet som verket bestämmer.

Blanketter till arbetsgivaruppgift skola kostnadsfritt tillhandahållas i

samma ordning som deklarationsblanketterna för inkomsttaxeringen
ävensom hos riksförsälcringsverket och sjömansskattekontoret.

6 § Arbetsgivaruppgift skall av annan arbetsgivare än som i andra
stycket sägs avlämnas till den lokala skattemyndighet, inom vars tjänst­

göringsområde han skall taxeras till statlig inkomstskatt eller, om han

icke skall taxeras till sådan skatt, han bedrivit sin huvudsakliga verk­
samhet.

1937

122�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 938

1938

Redare, som har att redovisa sjömansskatt, skall avlämna arbetsgivar-

uppgift till sjömansskattekontoret.

Arbetsgivaruppgift skall vara avlämnad före utgången av januari må­

nad eller, i fråga om redare som avses i nästföregående stycke, före ut­

gången av februari månad året näst efter utgiftsåret.

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda omstän­

digheter hinder möter att avlämna arbetsgivaruppgift inom föreskriven
tid, må myndighet, till vilken arbetsgivaruppgiften skall avlämnas, ut­

sätta annan tid, inom vilken uppgiften skall vara avlämnad.

7 § Arbetsgivare, som icke inom föreskriven tid avlämnat arbetsgivar­

uppgift eller uppgift som avses i 5 § andra stycket, må anmanas att in­

komma med de felande handlingarna. �r avlämnad arbetsgivaruppgift
ofullständig, må arbetsgivaren anmanas att komplettera densamma.

Efter anmaning äro arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att i den

omfattning och inom den tid, som i anmaningen angivits, meddela de
upplysningar som finnas erforderliga för beräkning av avgiftsunderlag

för arbetsgivaren.

För kontroll av att arbetsgivare fullgjort sin uppgiftsskyldighet enligt

denna lag är arbetsgivare, som avses i 78 § 1 mom. uppbördslagen,
skyldig att efter anmaning tillhandahålla där angivna handlingar. I

fråga om verkställandet av kontrollen skall gälla vad i fjärde stycket

nämnda moment sägs.

Anmaning som avses i denna paragraf utfärdas av riksförsäkringsver­

ket, lokal skattemyndighet eller sjömansskattekontoret.

I anmaning må vite föreläggas.

8 § De lokala skattemyndigheterna och sjömansskattekontoret skola

på sätt riksförsäkringsverket närmare föreskriver utöva kontroll av att

uppgiftsskyldigheten enligt deima lag fullgöres.

9 § Lokal skattemyndighet och sjömansskattekontoret åligger att till
riksförsäkringsverket inom tid och på sätt verket bestämmer överlämna
det ena exemplaret av inkomna arbetsgivaruppgiften

10 § Har arbetsgivaruppgift ej avlämnats eller kan, på grund av bris­

ter i sådan uppgift, i bokföring eller i anteckningar om utgivna löner,
avgiftsunderlag icke tillförlitligen beräknas, skall avgiftsunderlaget upp­

skattas efter vad med hänsyn till föreliggande omständigheter såsom

verksamhetens art och omfattning finnes skäligt.

11 § Förekommer anledning att bestämma avgiftsunderlag med avvi­

kelse från arbetsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till ledning för

beräkning av avgiftsunderlag lämnad uppgift, skall där hinder ej möter
arbetsgivaren beredas tillfälle att yttra sig i frågan. Dock vare detta ej

nödigt beträffande felrälcning, misskrivning eller annat uppenbart förbi­

seende eller då eljest yttrande av arbetsgivaren uppenbarligen icke är er­

forderligt för frågans bedömande,

12

Paragrafen upp hävd genom 1971; 1174.

¬

background image

13 § Finner riksförsäkringsverket, att avgiftsunderlag blivit oriktigt på

SFS 1974: 938

grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,

skall verket, sedan arbetsgivaren erhållit tillfälle att yttra sig, ä ndra av­
giftsunderlaget, därest felaktigheten icke är att anse såsom ringa. Vad

nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, då vid beräkning av pen-

sionsgnmdande inkomst belopp, som ingår i avgiftsunderlag, ansetts ut­
göra inkomst av annat förvärvsarbete eller belopp, som icke hänförts till
avgiftsunderlaget, ansetts utgöra inkomst av anställning.

�ndring må icke ske efter utgången av sjätte året efter utgiftsåret.

Har arbetsgivaren avlidit, må för honom beräknat avgiftsunderlag icke
höjas efter utgången av andra året efter det, under vilket bouppteckning
efter honom blivit ingiven för registrering.

14 § Har arbetsgivare i uppgift eller upplysning, avlämnad till ledning

för beräkning av avgiftsunderlag, lämnat oriktigt meddelande och har

meddelandet följts eller har eljest meddelandet föranlett att avgiftsun­
derlag för honom icke blivit bestämt eller blivit bes tämt till för lågt be­
lopp, skall riksförsäkringsverket bestämma det avgiftsunderlag, som ge­
nom berörda förfarande undandragits. Sådant avgiftsunderlag må dock

ej bestämmas om vad som undandragits är att anse såsom ringa.

Föreligga sådana omständigheter att avgiftsunderlag som avses i före ­

gående stycke skall bestämmas och kan på grund av vad sålunda och i
övrigt förekommit antagas att av arbetsgivaren lämnad uppgift eller
upplysning icke varit av beskaffenhet att kunna läggas till g rund för en

riktig beräkning av avgiftsunderlaget, skall avgiftsunderlaget bestämmas
med tillämpning av 10 §.

Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning om arbetsgivare,

ehuru uppgiftspliktig, underlåtit avlämna uppgift eller infordrad upplys­

ning.

Avgiftsunderlag som avses i denna paragraf må icke bestämmas efter

utgången av sjätte året efter utgiftsåret. Har arbetsgivaren avlidit, på­
föres avgiftsunderlaget hans dödsbo, dock att sådan påföring icke må
ske med mindre fråga därom prövats inom två år efter utgången av det
kalenderår, under vilket bouppteckning efter honom blivit ingiven för
registrering.

Har arbetsgivaren åtalats för skattebrott som avser hans arbetsgivar­

avgift må, även efter utgången av den i fjärde stycket angivna tiden,
avgiftsunderlag bestämmas för det utgiftsår, som åtalet avser. Avgiftsun­
derlag må dock icke bestämmas med mindre fråga därom prövats före

utgången av kalenderåret efter det då åtalet skett. Har arbetsgivaren av­

lidit skall fråga om påföring av avgiftsunderlag för dödsboet prövas

inom sex månader från dödsfallet. Bifalles åtalet ej till någon del, skall

det med stöd av detta stycke påförda avgiftsunderlaget undanröjas av
riksförsäkringsverket.

Femte stycket äger motsvarande tillämpning i fall då den som har

företrätt juridisk person åtalats för skattebrott som avser den juridiske

personen påfört avgiftsunderlag,

15 § Underrättelse om beräkning av avgiftsunderlag som icke över­

ensstämmer med arbetsgivaruppgift eller som bestämts utan ledning av

1939

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.