SFS 1982:531

820531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

l-ag.

.

SFS 1982:531

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utkom Wn tryckei

Utfärdad den I7 juni I9B2.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 k ap. 4 S lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

4 § Vid b estämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme a rbetstagare om den under året inte upp­

gått till 500 kro nor.

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år.

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3

kap. 16 § eller 4 k ap. 20 § lagen (1962: 381) om allmän fö rsäkring.

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt la­

gen (1908:1 28) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättighe­

ter.

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till de n del denna motsvarar kostnader i ar betet som ar­

betstagare haft att täcka med ersättningen, i den mån rik sförsäkringsverket
medger detta.

7. ersättning för tjänstgöring i ver kskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74). i den mån ersättningen utgör eller motsvarar dag­

penning.

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna in­

te räknas som lön enligt 1 i k ap. 2 § första stycket lagen om allmän försä k­
ring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran ­

det är av utländsk nationalitet.

Medgivande enligt första stycket 6 får lämnas endast om kostnaderna

beräknas uppgå till minst en tio ndel av ersättningen samt får avse arbetsta­

gare i viss verksam het eller, efter framställning av arbetsgivaren, viss eller

vissa arbetstagare.

1 fråga om in komst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) ti llämpas vid be­
stämmande av avgiftsunderlaget.

den 24 juni 1982

Prop. 1981/82:199. SrU 16. rskr435.

1107

⬢f.

¬

background image

SFS 1982:531

Denna lag träder i kraft den I juli i 982 och tillämpas första gången i frå ga

om arbetsgivaravgifter som avser utgiftsåret 1982.

jn

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

�

fC

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.