SFS 1975:951

750951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:951 Lag

Utkom från t rycket

ändring I lage n (1959: 552) om up pbörd av viss a

den 18 nov. 1 975

avglfter enligt lag en om allm än försäkring, m. m.;

utfärdad den 6 november 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 2 och 6 §§ lagen (1959:552)

om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.-

skall ha nedan angivna lydelse.

1700

1 Prop. 1975: 109, SfU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 5.

^ Lagen omtr yckt 1974; 938.

¬

background image

2 § I denna lag förstås med

SFS 1975: 951

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket,

skall beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgifts­

debiteringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller

eljest erlägges i avräkning på slutlig avgi ft;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan pre­

liminär avgift avräkn ats från slutlig avgift;

tillkommande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäk­

ringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggspension, för
lönegarantiavgift samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen

och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna lag
förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista

punkten eller 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän

försäkring anses såsom inkomst av anställning.

Vad i 19 kap. 6 § lagen om allmän försäkring föreskrives om avgift

som där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som upp-

bäres enligt förevarande lag.

6 § Arbetsgivaruppgift skall av annan arbetsgivare än som i andra

stycket sägs avlämnas till den lokala skattemyndighet, inom vars tjänst­

göringsområde han skall taxeras till statlig inkomstskatt eller, om han
icke skall taxeras till sådan skatt, han bedrivit sin huvudsakliga verk­

samhet.

Arbetsgivare, som har att redovisa sjömansskatt, skall avlämna ar­

betsgivaruppgift till sjömansska ttekontoret.

Arbetsgivaruppgift skall vara avlämnad före utgången av januari

månad eller, i f råga om arbetsgivare som avses i nästföregående stycke,

före utgången av feb ruari månad året näst efter utgiftsåret.

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda om­

ständigheter hinder möter att avlämna arbetsgivaruppgift inom före­
skriven tid, må myndighet, till vilken arbetsgivaruppgiften skall av­
lämnas, utsätta annan tid, inom vilken uppgiften skall vara avlämnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser äger

alltjämt tillämpning i fråga om avgift som belöper på tid före ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.