SFS 1975:1160

751160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1160 Lag

Utkom f rån tr ycket om ändring i lagen (1962: 381) om allmäni försäkring;

den 19 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 kap. 2 §, II kap. 2 § och

19 kap. 1 § lagen (1962; 381) om allmän försäkring" skall ha nedan
angivna lydelse.

I"

1 Prop. 1975/76: 46, SfU 17, rskr 67.

2088

Lagen omtry ckt 1973: 908.

I

¬

background image

3

SFS 1975:1160

2 § Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad kan antagas

för år räknat komma att tills vidare åtnjuta av eget arbete, antingen

såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning)

eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Sjukpenning­
grundande inkomst fastställes av försäkringskassan. Inkomst av anställ­
ning och inkomst av annat förvärvsarbete skola därvid var för sig av­

rundas till närmast lägre hundratal kronor. För tid då undantagande

från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § gäller för den

försäkrade skall inkomst av annat förvärvsarbete icke beaktas.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från in­

komst av anställning och annat förvärvsarbete i den mån summan där­

av överstiger sju och en halv gånger det vid åre ts ingång gällande basbe­

loppet. Belopp, från vilket sålunda skall bortses, avräknas i f örsta hand

på inkomst av annat förvärvsarbete. Ersättning i penningar eller natura­

förmåner som i första stycket sagts för arbete som någon utför för an­
nans räkning utan att vara anställd i dennes tjänst skall, om ersättningen
under ett år uppgått till minst femhundra kronor, anses såsom inkomst

av anställning. �r ersättningen att hänföra till inkomst av rörelse som

bedrivits av den som utfört aihetet eller av jordbruksfastighet som

denne brukat skall vad nu sagts gälla endast såvida denne och den som

utgivit er sättningen äro ense därom. I de fall som nu nämnts skall den

som utfört arbetet anses såsom arbetstagare och den som utgivit ersätt­

ningen såsom arbetsgivare.

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skall, där förhållandena

ej eljest äro kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar,
som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare
eller som må kunna framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts
av den försäkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning må ej

beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete

för annans räkning. Utgöres inkomst helt eller delvis av naturaförmåner,
skola dessa uppskattas efter de regler, som tillämpas vid beräkning av

preliminär skatt.

11 kap.

2 §" Med inkomst av anställning avses den lön i pen ningar eller natura­
förmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres
dock icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett
år ej uppgått till femhu ndra kronor. Såsom inkomst av anställning anses
även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954: 243) om yrkesskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författ­

ning eller på gr und av regeringens förordnande, i den mån ersättningen
träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allm än eller

enskild tjän st,

2089

"Senaste lydelse 1975: 949.

¬

background image

SFS 1975:1160

b) föräldrapenning,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dag­

penning och stimulansbidrag,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973: 349) samt

h) delpension enligt lagen (1975: 380) om delpensionsförsäkring.

I fråga om ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första

stycket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att

vara anställd i dennes tjänst skall vad i 3 kap. 2 § andra stycket sägs äga

motsvarande tillämpning.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lön

eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken

är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då

den försäkrade sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman om­

bord på svenskt handelsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla

beträffande lön till svensk medborgare, såframt svenska staten eller,

där lönen härrör från utländsk juridisk person, svensk juridisk person,

som äge r ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska per­

sonen, enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att

svara för avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främ­

mande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från

arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och

icke ä r svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla be­

träffande lön till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk

medborgare är bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket

enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig fö rbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

19 kap.

1 §* Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga
socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och för­
säkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å sum­

man av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i
penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom

lön eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är

för handen, annan ersättning för utfört ariiete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där

2090

* Senaste lydelse 1975: 316.

¬

background image

fall som avses i II kap. 2 § andra stycket är för handen, annan ersätt-

SFS 1975: 1160

ning för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp

motsvarande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat

med det beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgiva­
ren under året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit
ansltälld med full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbets­
tagare, som under året varit anställd i mindre omfattning, medräknas
i motsvarande mån. Det antal arbetstimmar per år som i allmänhet

skall anses motsvara full arbetstid fastställes av regeringen efter förslag
av riksförsäkringsverket. Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas

med en decimal. Om särskilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas
på sätt som avviker från vad nu stadgats men som giver i huvudsak

samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor.
Vad gäller sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare bortses

från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om

yrkesskadeförsäkring, eller, där fråga är om arbete som utförts för

annans räkning utan att anställning förelegat, från arbetstagare som

varit bosatt utomlands och utfört arbetet utom riket. Såvitt angår för­

säkringen för tilläggspension skall häpsyn icke tagas till arbetstagares

lön eller ersättning i vad den för år räknat överstiger sju och en halv
gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Såvitt angår försäk­
ringen för tilläggspension skall vidare bortses från arbetstagare, som vid

årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i fall
då lön eller annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2 §

tredje eller fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning
eller, om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bo­

satt härstädes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjuk dom eller ledighet

för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare
äger uppbära enligt 3 kap. 16 §. Avgift erlägges ej heller för lön som
arbetsgivare utgivit till h emmavarande barn för arbete utfört i hans för­

värvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomst­
taxeringen eller för ersättning för vilken bevillningsavgift erlagts enligt

lagen (1908 : 128 s. 1) om bevillningsavgifter fö r särskilda förmåner och

rättigheter.

1. Denna lag" träder i kraft såvitt avser II kap. 2 § första stycket

punkten g) den 1 juli 1975, såvitt avser sagda paragraf första stycket

punkten f) den 1 januari 1976 samt i övrigt den 1 juli 1976.

Denna lag" träder i kraft den 1 januari 1976.

O

1975: 379.

" 1975; 949.

2091

i

¬

background image

SFS 1975; 1160

Denna lag' träder i kraft den 1 januari 1976.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgift som belö­

per på tid f öre den 1 januari 1976.

3. Anmälan som avses i 11 kap. 7 § första stycket lagen (1962: 381)

om allmän försäkring får återkallas före utgången av år 1976 med

verkan från och med den 1 januari 1976 utan hinder av vad som stadgas
i andra stycket första punkten sagda paragraf.

På regeringens vägn ar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg

(Soc ialdepartementet)

' 1975:1160.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.