SFS 1977:368

770368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:368

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utkom från trycket

den 14 juni 1977

uträrdad den 26 maj 1977.

Enligt riks dagens beslut' föreskrives att 3 kap. 4 § och 19 kap. 4 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring'^ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1976/77:116. SfU 1976/77; 28. rskr 1976/77: 297.

^ Lagen omtryckt 1973:908.

937

¬

background image

SFS 1977:368

3 kap.

4 §3 Hel sjukpenning utgör för dag nittio procent av den fastställda sjuR-

penninggrundande inkomsten, delad med trehundrasextiofem. Sjukpen­

ningen avrundas till närm aste hela krontal. För försäkrad som avses i 1 §

andra stycket utgör hel sjukpenning åtta kronor för dag.

För dag då försäkrad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas

med trettio kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens be­
lopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmast
lägre hela krontal. Sjukpenning vid sjukhusvård skall dock alltid utgå med

lägst åtta kronor.

19 kap.

4

Avgift till s jukförsäkringen enligt 1 § eller sju kförsäkringsavgift en­

ligt 2 § skall utgå med nio och sex tiondels procent av det belopp, varå av­

giften skall beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt

11 kap. 7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäk­

ringen enligt 3 kap. 11 § gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt

2 § ef ter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande. myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undanta­

gandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influtna av­

gifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande av de­

ras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de utgifter

för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersättning för viss
födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kassorna, samt för för­

valtning, till den del utgifterna icke täckas av statsbidrag enligt 7 §. Influt­

na avgifter skola även täcka de kostnader som under året uppkommit för

centrala studiestödsnämnden i anledni ng av att återbetalningspliktiga stu­
diemedel, som belöpa på studerandes sjukperiod, enligt studiestödslagen
(1973: 349) icke skola återbetalas, till den del kostnaderna icke skola täc­

kas med statliga medel enligt 7 § andra stycket. För reglering av över- och
underskott skall finnas en fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfon­

den. Regeringen fastställer grunderna för överförandet av medel till och

från fonden.

I fråga om sjöman som avses i 1 § I mom. första stycket lagen

(1958:295) om s jömansskatt beräknas avgiften till sjukförsäkringen enligt

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myn­

dighet fastställer. Procentsatsen skall för visst år utgöra bestämd andel av
den i första stycket angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot
förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på

svenska handelsfartyg i medeltal för den 31 oktob er under de tre år, som

närmast föregått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid

ej till fartyg med en bruttodräktighet understigande trehundra registerton.

Procentsatsen beräknas med två decimaler.

938

^ Senaste lydelse 1975:22 3,

* Senaste lydelse 1975:94 9.

¬

background image

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1978. �ldre bestämmelser gäller

SFS 1977:368

fortfarande i fråga om avgift som belöper på tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.