SFS 1977:270

770270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksda gens beslut^ föreskrives att 2 kap . 13 §, 3 ka p. 13 §. 4 kap.

11 § , 11 kap. 2 och 3 §§, 16 kap. 1 § samt 17 kap. 2 § lagen (1962: 381) om

allmän försäkring^ skall h a nedan angivna lydelse.

SFS 1977:270

Utkom från trycket

den 31 m aj 1977

2 kap.
13 § ^' Drabbas någon, som är försäkrad enligt denna lag, av skada för vil­

ken han är försäkrad enligt lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, må

för tid efter utgången av den i 3 ka p. 1 § sistn ämnda lag omförmälda sam­

ordningstiden sjukvårdsersättning ej utgivas med anledning av skadan.

Vid sjukdom, som enligt annan lag än lagen om arbetsskadeförsäkring

eller enligt särskild författning eller enligt regeringens förordnande medför

rätt till motsvarande ersättning, som bestämmes av eller utbetalas från
riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa, utgives sjukvårdser­

sättning endast i den mån b eloppet därav överstiger vad som i m otsvaran­
de hänseende utgår enligt den andra lagen, den särskilda författningen eller
förordnandet.

Vad i andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning vid sjukdom,

som medför rätt till ersättning enligt utländsk lagstiftning om arbetsskade­
försäkring.

3 kap.

13 § "⬢ Bestämmelserna i 2 ka p. 10 § första stycket, 11 och 13 §§ äga mot­

svarande tillämpning i fråga om sjukpenning. Vid tillämpning av 2 kap.

13 § andra stycket skall hänsyn icke tagas till sä rskild sjukpenning enligt

lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

'Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201.

" Lagen omtryckt 1973; 908.

' Senaste lydelse 1976: 279. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1976:279.

46-SFS 1977

721

¬

background image

SFS 1977:270

Bestämmelserna 13,5 och 8 §§ i fråga om förtidspension äga motsvaran­

de tillämpning där den försäkrade skulle ha kommit i åtnjutande av sådan

pension, om han varit svensk medborgare.

Har försäkrad, utan att bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket äro

tillämpliga, efter ingången av den månad, varunder han uppnått sextiofem

års ålder, åtnjutit sjukpenning under etthundraåttio dagar, må allmän för­
säkringskassa besluta att sjukpenning icke längre skall utgå.

4 kap.

11

Föräldrapenning utgår ej i den mån föräldern för samma dag upp­

bär sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskadeför­

säkring eller uppbär motsvarande ersättning som utgår enligt annan författ­

ning eller på grund av regeringens förordnande.

11 kap.

2 §'' Med inkomst av anställning avses den lön i penning ar eller natura­

förmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom arbets­

tagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock icke

från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej uppgått till

femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild

tjänst,

b) föräldrapenning,

c) vårdbidrag enligt 9 ka p. 4 §,
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant ar­

betsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpen­

ning och stimulansbidrag,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973: 349),

h) delpension enligt lagen (1975:380) om d elpensionsförsäkring,
i) dagpenning till v ärnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i bi­

stånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, läkare under
försvarsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna,

1) livränta som utgår enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller eljest

bestämmes med tillämpning av sagda lag.

I fråga om e rsättning i penningar eller naturaförmåner som i första s tyc­

ket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att vara an-

722

⬢' Senas te lydelse 1976:279.

*' Senas te lydelse 1976:1013.

K K

¬

background image

ställd i dennes tjä nst skall vad i 3 kap. 2 § andra stycket sägs äga motsva-

SFS 1977; 270

rande tillämpning.

Vid be räkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lön e ller

annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är bosatt

utom riket eller ä r utländsk juridisk person, endast i fa ll då den försäkrade

sysselsatts här i riket e ller tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt han­
delsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön till
svensk medborgare, såframt svenska staten eller, där lönen härrör från ut­
ländsk juridisk person, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande
inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäk­
ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till fö rsäkringen

för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön ell er annan ersättning från främman­

de makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgi­

vare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke är

svensk medborgare. Vad i detta st ycke sägs skall icke gälla beträffande lön

till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare är
bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket enligt av riksförsäk­

ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till f örsäkringen

för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall an­

ses såsom arbetsgivare.

3

Med inkomst av annat förvärvsarbete avses

a) inkomst av här i riket bedriven rörelse;

b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet, som brukas av den för­

säkrade;

c) ersättning i penning ar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad

för arbete för annans räkning; samt

d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning

eller på grund av regeringens förordnande, i de n mån ersättningen träder i

stället för inkomst som ovan nämnts;

allt i den mån inko msten icke enligt 2 § är att hänföra till ink omst av an­

ställning.

Till inkom st som avses i förs ta stycket a) och b) r äknas även sådan in­

komst av rörelse eller jordbruksfastighet, som enligt punkt 13 av anvis­
ningarna till 32 § eller anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen

(1928:370) taxeras hos försäkrad, om den försäkrade varit verksam i för­
värvskällan i ej blott ringa omfattning.

Har inkomst som avses i fö rsta stycket a), b) e ller c) icke uppgått till

femhundra kronor för år, tages den ej i beräkning.

16 kap.

1

Den som önskar komma i åtnju tande av pension skall göra ansökan

hos allmän försäkringskassa i enlighet med vad regeringen förordnar.

' Senaste lydelse 1976:77.

« Senaste lydelse 1974:784,

723

¬

background image

SFS 1977:270

�&tnjuter försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård enligt

denna lag, må allmän försäkringskassa tillerkänna honom förtidspension
utan hinder av att han icke gjort ansökan därom. Detsamma skall gälla då

försäkrad åtnjuter sjukpenning, ersättning för sjukhusvård eller livränta

enligt lagen (1976 : 380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersätt­

ning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens, för­

ordnande.

�&tnjuter försäkrad sjukbidrag eller till viss tid begränsad handikapper­

sättning, må den tid varunder sådan förmån skall utgå förlängas utan ått
ansökan därom gjorts.

1 den mån regeringen så förordnar må allmän försäkringskassa tillerkän­

na den pensionsberättigade pension enligt denna lag utan hinder av att han

icke gjort ansökan därom.

För den försäkrades kostnader för läkarundersökning och läkarutlåtan­

de vid ansökan om förtidspension, handikappersättning eller vårdbidrag
skall ersättning utgå i enlighet med vad regeringen förordnar.

i:

17 kap.

2 §" �ger pensionsberättigad rätt till livränta på grund av obligatorisk

försäkring jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbet e, lagen om för­

säkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen om yrkesskadeförsäkring eller

äger han jämlikt annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens
förordnande rätt till liv ränta, som bestämmes av eller utbetalas från riks­
försäkringsverket, minskas honom eljest tillkommande pension enligt vad

nedan stadgas. Motsvarande skall äga tillämpning i fall då livränta utgår

enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Medför skada, för

vilken livränta börjat utgivas, återigen sjukdom som berättigar till sjukpen­
ning, skall det anses som om livränta utginge under sjukdomstiden. Har

livränta eller del därav eller livränta för viss tid utbytts mot ett engångsbe­

lopp. skall anses som om livränta utginge eller den utgående livräntan vore

förhöjd med belopp som enligt de vid utbytet tillämpade försäkringsteknis­

ka grunderna svarar mot engångsbeloppet.

Folkpension och tilläggspension i form av förtidspension eller ålders­

pension minskas med tre fjärdedelar av den pensionsberättigade för sam­
ma tid tillkommande livränta såsom skadad; dock må avdrag å annan för­

tidspension än hel sådan ske endast om skadan inträffat före den tidpunkt

från vilken pensionen utgår och avdrag å tilläggspension göras endast om

den pensionsberättigade ägt tillgodoräkna sig p ensionspoäng för minst ett
år vid den tidpunkt då skadan inträffat.

Folkpension i form av ålderspension, änkepension eller barnpension

ävensom tilläggspension i form av änkepension eller barnpension minskas

med tre fjärdedelar av den pensionsberättigade för samma tid tillkomman­

de livränta såsom efterlevande; dock må avdrag å tilläggspension göras en­
dast om den avlidne ägt tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år

vid den tidpunkt då skadan inträffat.

Minskning enligt denna paragraf skall i förs ta hand göras å tilläggspen­

sion. Utan hinder av vad i paragrafen stadgas skall folkpension alltid utgå,

724

" Senaste lydelse 1974:510.

¬

background image

ilform av förtidspension eller barnpension med minst en fjärdedel, i form

SFS 1977:270

av änkepension med minst hälften samt i form av ålderspension med minst
tre gärdedelar av belopp som eljest skolat utgå.

1 fråga om samordning av pension med livränta som utgår enligt eller el­

jest best ämmes med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeför­
säkring f�reskrives i 4 kap . 4 § och 6 kap. I § sagd a lag.

1. Denna lag träder i kraf t den 1 Juli 1977. �ldre bestämmelser i 2 k ap.

13 § och 3 kap. 13 § gäller fortfarande i fråga om e rsättning vid skad a som
har inträffat före ikraftträdandet.

2. Anmälan som avses i 11 k ap. 7 § första stycket får utan hinder av

andra s tycket samma paragraf återkallas före utgången av år 1977 med

verkan från och med ingången av år 1977 eller år 1978. U nder samma tid

får utan hinder av 3 kap. 11 § and ra stycket även den som har fyllt 55 år

övergå till sjukpenn ingförsäkring med kortare karenstid eller utan karens­
tid.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.