SFS 1977:1042

771042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1042 Lag

Utkom från trycket

den 22 dec. 1977

om ändring i lagen (19 59:552) om uppbörd av vissa

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 och 4

lagen {1959: 552) om

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.^ skall ha

nedan angivna lydelse

2

1 denna lag förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt I § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 S första stycket, skall

beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebite­

ringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller eljest

erlägges i av räkning på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan prelimi­

när avgift avräknats från slutlig avgift;

tillkomtnande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen,

folkpensioneringen, försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeför­
säkringen samt för arbetarskyddsavgift och arbetsgivaravgift till arbetslös­

hetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön en­

ligt denna lag förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 ! ? andra
stycket sista punkten och 11 k ap. 2 S an dra stycket lagen (1962; 381) om
allmän försäkring anses såsom inkomst av anställning. Vad nu sagts äger

dock icke tillämpning i fall där ersättningen utgått till utomlands bosatt

person och avser arbete utom riket eller där bevillningsavgift erlagts enligt

2336

' Prop. 1977/78; 23. SfU 12. rskr8 3.

^ Lage n omtryckt 1974: 938. Senaste lydelse av lagens rubrik 197 4: 938.

⬢4

Senaste lydelse 1977:283.

¬

background image

v .

lagen (1908:128 s. i) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät-

SFS 1977:1042

tigheter.

1 fråga om in komst från fåmansföretag skola föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 S kommu nalskattelagen (1928:370) äga motsvarande

tillämpning vid beräkning av avgiftsunderlag.

Vad i 19 kap . 6 S la gen om allmän försäkring föreskrives om avgift so m

där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres en­

ligt före varande lag.

4 § Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som framgår

av de i I S angivna förfa ttningarna gälla följande.

Värdet av n aturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas efter

regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dylika förmå­

ner åt ar betstagare, som avses i 1 S första stycket lagen om sjömansskatt,

skall dock värdet beräknas efter de grunder, enligt vilka motsvarande na­

turaförmåner till ombord anställt manskap som erlagt sjömansskatt värde­
ras vid bestä mmande av pensionsgrundande inkomst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bestrida i an­

ställningen. må göras i den mån rik sförsäkringsverket så medgiver. Sådant

medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå till minst

en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss verksam het eller, efter
framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetstagare.

Ersättning för tjänstgöring i verkskydd en ligt 47 § tredje stycket civilför­

svarslagen (1960:74) skall i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning icke beaktas vid best ämmande av avgiftsunderlag.

Denna lag träde r i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk fö rfattningssamling, och tillämpas i

fråga om arbetsgivaravgift som belöper på tid från och med, såvitt avser

4 den I januari 1977 och i övrigt den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.