SFS 1978:204

780204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 17 maj 1978

Lag

SFS 1978:204

om ämdnng i eppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 3 maj 197 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 39 § uppbö rdslagen (1953:272f

skall införas ett nytt moment, 4 mom., av nedan angivna lydelse.

39 § 4 mom. Vad i denn a lag sägs om arbetsgivare skall vid tv ångsför­

valtning av fastighet enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) a vse för­
valtaren beträffande av honom förvaltad egendom. �r förvaltaren på

grund härav ansvarig för skatt som avses i 77 § lår betalningsskyldigheten
av länsstyrelse jämkas eller efterges när särskilda skäl föreligger.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träd er i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

G. Björne
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1977/78; 163, SkU 52, rskr 247.

^ Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.