SFS 1978:216

780216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:216

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utkom fr^n trycket

utfärdad den 13 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 9 kap. 2, 3 och 5 §§ samt 19 kap.

4 § lagen {1%2: 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydel se.

den 23 maj 1978

' Prop. 1977/78:100 bil. 8, SfU 1 7, rskr 178.

^ Lagen omtryckt 1977:630.

365

¬

background image

SFS 1978:216

9 kap.

2 § Rätt till hand ikappersättning tillkommer försäkrad, som fyllt sexton

år och som innan han fyllt sextiofem år för a vsevärd tid fått sin funktions­

förmåga nedsatt i sådan omfattning at t han

a) i sin daglig a livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan,
b) för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan eller

I c) eljest behöver vidkännas betydande merutgifter.

Föreligger behov av hjälp antingen i den dagliga livsföringen och för att

kunna förvärvsarbeta, eller ettdera av eller båda dessa avseenden och där­

jämte merutgifter i anledning av handikappet, grundas bedömning av rätt

till hand ikappersättning på det sammanlagda behovet av stöd.

Vid tillämpning av denna paragraf skall med f örsäkrad som utför för­

värvsarbete likställas studerande som åtnjuter studiestöd enligt studie­

stödslagen (1973:349) eller endast på grund av bestämmelse om behovs­

prövning är utesluten från sådan förmån.

Handikappersättning utgår alltid till fö rsäkrad som är blind, döv eller

gravt hörselskadad om bl indheten, dövheten eller hörselskadan inträtt in­

nan den för säkrade uppnått sextiofem års ålder.

3 § Alltefter hjä lpbehovets omfattning eller merutgiftemas storlek utgör
handikappersättning för år räknat sextio, fyrtiofem eller trettio procent av

basbeloppet.

Handikappersättning kan begränsas till viss tid . Behovet av handikapp­

ersättning skall omprövas i samband med beslut om förtidspension och då
den försäkrade tillerkännes ålderspension enligt denna lag.

Handikappersättning till förs äkrad som är blind utgör för tid för e den

månad, då hel ålderspension eller hel förtidspension enligt denna lag börjar

utgå, för år räknat sextio procent av basbeloppet. För tid därefter utgör er­

sättningen trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anledning

till högre ersättning.

Handikappersättning till försäkrad som är döv eller gravt hörselskadad

utgör trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anledning till

högre ersättning.

5 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall såsom blind anses den vars syn­

förmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han saknar ledsyn.

Såsom gravt hörselskadad anses den som med hörapparat saknar möjlighet

eller har stora svårigheter att uppfatta tal.

Vårdas någon i ans talt som tillhör eller till vars drift utgår bidrag från

staten, kommun eller landstingskommun, utgives icke handikappersätt­

ning eller vårdbidrag. Detsamma gäller om han vårdas utanför anstalten

genom de ss försorg. Vistas någon utom a nstalten utan att vårdas genom

dess försorg, utgives ersättning för sådan tid om denna uppgår till min st tio

dagar per kvartal. Skall i sådant fall ersättning utgivas för del av kalender­

månad, utgår ersättningen för varje dag med en trettiondel av månadsbe­
loppet och av rundas till närmaste hela krontal.

366

19 kap.

4 § Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift en­

ligt 2 § skall utgå med tio och sex tiondels procent av det belopp, varå av-

¬

background image

giften skall beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt

SFS 1978:216

11 kap. 7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäk­
ringen enligt 3 kap. 11 § gäller med k arenstid, beräknas dock avgift enligt

2 § efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­
myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inv erkan undanta­

gandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influtna av­
gifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande av de­

ras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de utgifter

för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974; 525) om ersättning för viss

födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kassorna, samt för för­

valtning, till den del utgifterna icke täckas av statsbidrag enligt 7 §. Influt­
na avgifter s kola även täcka de kostnader som under året uppkommit för

centrala studiestödsnämnden i anledning av att återbetalningspliktiga stu­

diemedel, som belöpa på studerandes sjukperiod, enligt st udiestödslagen

(1973: 349) icke skola återbetalas, till den del kostnaderna icke skola täc­
kas med statliga medel enligt 7 § andra stycket. För reglering av över- och
underskott skall finnas en fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfon­

den. Regeringen fa stställer grunderna för överförandet av medel till och

från fonden.

I fråga om sjöman som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen

(1958:295) om sjömansskatt beräknas avgiften till sjukfö rsäkringen enligt

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myn­

dighet fastställer. Procentsatsen skall för visst år utgöra bestämd andel av
den i första s tycket angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot

förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på
svenska handelsfartyg i medeltal för den 31 oktober under de tre år, som

närmast föregått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid
ej till fartyg med en bruttodräktighet understigande trehundra registerton.

Procentsatsen beräknas med två decimaler.

Denna lag träder i kra ft, såvitt avser 9 kap. 2, 3 och 5 §§ den 1 juli 1978

och i övrigt den 1 januari 1979. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i frå­

ga om avgift som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

367

'7

K

^

.>⬢

*

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.