SFS 1979:188

790188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:188

Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1959:552) om uppbörd av vissa

den 9 maj 1979

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 5 april 1979,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om lagen (1959: 552) om upp­

börd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.^

dels att i 35 och 42 §§ ordet "skatterätt" i olika böjningsformer skall by­

tas ut mot "länsrätt" i m otsvarande form,

dels att i 42 § ordet "länsskatterätten" skall bytas ut mot "länsrätten",

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 P I de nna lag förstås med

arhetsfiivaravKifc summan av arbetsgivarens avgifter enligt I § första

stycket;

' Prop. 1978/79:86, JuU 27, rskr216.

' Lagen omtryckt 197 4: 938

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:93 8

35 § 1978:321.

442

^ Senaste lydelse 19 77:1042.

¬

background image

\ uvgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket, skall

SFS 1979:188

beräknas för arbetsgivaren;

iitgiflsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebite­

ringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller eljest

erlägges i avräkning på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan prelimi­

när avgift avräknats från slutlig avgift;

tillkommande av gift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen,

folkpensioneringen, försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeför­

säkringen samt för arbetarskyddsavgift och arbetsgivaravgift till arbetslös­
hetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön en ­
ligt denna lag förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 ka p. 2 § andra

stycket sista punkten och 11 kap. 2 § a ndra stycket lagen {1962:381) om
allmän försäkring anses såsom inkomst av anställning. Vad nu sag ts äger
dock icke tillämpning i fall där ersättningen utgått till utomlands bosatt

person och avser arbete utom riket eller där bevillningsavgift erlagts enligt

lagen (1908:128 s. 1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät­

tigheter.

1 fråga om inkomst från fämansf öretag skola föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalsk attelagen (1928:370) äga motsvarande

tillämpning vid beräkning av av giftsunderlag.

Vad i 1 9 kap. 6 § lagen om allmän försäkring föreskrives om avgift som

där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres en­

ligt förevarande lag.

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterät­

ten, om in te annat framgår av omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 197 9.

På regeringens vägnar

GABRIEL ROMANUS

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.