790127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:127

Lag

Utkom från trycket

den 10 april 1979

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 15 mars 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962: 381) om a ll­

män försäkring^

dels att 15 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 5 kap. 2 § skal l betecknas 5 kap. 6 §,
dels att 5 kap. I § och nya 5 kap. 6 §, 9 kap. 6 §, 11 kap. 1, 2, 4och6 §§,

13 kap. 2 och 4 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 4-6 §§, 17 kap. 1 och 4 §§, 1 8 kap.'
15 §, 19 kap. 2, 3, 5 och 9 §§, 21 kap. 2 § samt 22 kap. 2 § skall ha neda n

angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 5 ka p. 2-5 §§ och 15

kap. I a §, av nedan angivna lydelse.

5 kap.

1 § Svensk medborgare, som är bosatt i riket, är berättigad till folk pen­

sion enligt vad i denna lag sägs.

2 § Vid bosättning utom riket är svensk medborgare, som har rätt till till-

läggspension enligt denna lag, berättigad till folkpension i form av ålders ­

pension, fortidspension eller familjepension ävensom tillägg till pen sion i

form av bamtillägg eller handikappersättning. 1 fall som nu sagts utgår
folkpensionsfbrmånen i förhållande till det antal år, för vilka den pensions-

berättigade eller, när fråga är om familjepension, den avlidne vid till äggs­

pensionens beräkning tillgodoräknats pensionspoäng.

Har pensionspoäng tillgodoräknats för minst trettio år,* utgår folkp en­

sionsförmånen med oavkortat belopp. 1 annat fall utgår förmånen med s å
stor andel därav som svarar mot förhållandet mellan det antal å r, för vilka

pensionspoäng tillgodoräknats, och talet trettio.

Till den som har rätt till tilläggspension i fo rm av änkepension skall folk­

pension enligt denna paragraf i form av ålderspension alltid utgå berä knad
på grundval av minst det antal år, för vilka den avlidne tillgodoräknats pen­

sionspoäng.

Aro makar båda berättigade till folkpension enligt denna paragraf och

skulle pensionen för en av makarna, om endast denne varit berättigad ti ll

pension, ha utgått med högre belopp än det sammanlagda beloppet av m a­

karnas enligt andra stycket beräknade pensioner, skall ett tillägg motsva­
rande skillnaden utgå till pensionerna med fördelning efter förhållandet
mellan dessa.

3 § Vid beräkning av folkpension enligt 2 § skall med å r som där avses

jämställas

358

' Prop. 1978/79:75. SfU 15. rskr 16 4.
^ Lag en omtryckt 1977:630.

¬

background image

1. år, för vilket bestämmelserna i 1 1 kap. 6 § första stycket eller 11 kap.

SFS 1979:127

7 § första stycket haft till följd att pensionspoäng icke tillgodoräknats,

2. år före år (960, för vilket beräknats till statlig inkomstskatt taxerad

inkomst eller erlagts sjömansskatt,samt,

3. såvitt gäller person som uppburit ersättning som avses i 11 kap. 2 §

fjärde stycket, år före år 1963, för vilket skulle ha b eräknats till statlig in­

komstskatt taxerad inkomst om skattskyldighet hade förelegat för ersätt­
ningen.

Utan hinder av att rätt till tilläggspension icke föreligger utgår folkpen­

sion enligt 2 § om antalet år som i denn a paragraf sägs, när så erfordras
sammanlagt med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats, uppgår till
minst tre.

4 § Den som ej är svensk medborgare, men är bosatt i Sve rige, är på

samma villkor och med samma tilläggsförmåner som svensk medborgare

berättigad till folkpension i form av

a) ålderspension, om han är bosatt i Sve rige sedan minst fem år och ef­

ter fyllda sexton år h ar varit bosatt i Sverige und er sammanlagt minst tio

år,

b) förtidspension eller handikappersättning, om han antingen är bosatt i

Sverige sedan minst fem år eller, om han ä r bosatt i Sverige sedan kortare
tid än fem år, har varit normalt arbetsför oavbrutet minst ett år under bo­
sättningstiden,

c) familjepension, antingen om den avlidne omedelbart före sin död ha­

de varit bosatt i Sverige minst fem å r och den efterlevande vid dödsfallet

var bosatt i Sverige eller om den efterlevande är bosatt i Sv erige sedan
minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid dödsfallet var bo­

satt i Sverige,

d) vårdbidrag för barn, om föräldern är bosatt i Sverige se dan minst ett

år.

Med bosättningstid likställes, såvitt gäller sjöman, tid för vilken sjö­

mansskatt erlagts.

5 § Förtidspension eller änkepension, vartill rätt föreligger enligt 4 §, er-

sättes utan hinder av 4 § första stycket a) med ålderspension från och med
den månad, varu nder den pensionsberättigade fyller sextiofem år.

Barn, för vilket förälder åtnjutit vårdbidrag enligt 4 § första stycket d), är

berättigat till förtidsp ension eller handikappersättning utan hinder av 4 §

första stycket b).

6 § Den, som kommit i å tnjutande av folkpension enligt vad i 1, 4 eller

5 § sägs men vars rätt enligt nämnda lagrum upphört, må även i fortsä tt­

ningen åtnjuta folkpension, därest regeringen för vissa fall så förordnat el­
ler det med hänsyn till omständ igheterna skulle framstå såsom oskäligt att
indraga pensionen. Vid tillämpning av 6- 10, 16, 17 och 20 kap. skall pen-

sionsberättigad som i denn a paragraf sägs likställas med försäkrad, även
om han icke uppfyller förutsätt ningarna i 1 kap. 3 § första s tycket.

359

¬

background image

⬢ /

SFS 1979:127

9 kap.

6 § Om pensionstillskott, hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg

gälla särskilda bestämmelser.

360

11 kap.

1 § Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvä rvsarbete.

För vaije år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första eller

andra stycket, skall för honom enligt vad nedan sägs beräknas pensions­

grundande inkomst på grundval av hans inkomst av anställning och in­

komst av annat förvärvsarbete under året. Sådan beräkning skall icke g ö­
ras för år före det då den försäkrade uppnår sexton års ålder, ej heller för

år då den försäkrade avlidit eller för år efter det då han fyllt sextiofyra år
eller för tidigare år, varunder han för hela året åtnjutit hel ålderspension
enligt denna lag.

2 § Med inkomst av anställning avses den lön i pen ningar eller naturaför­
måner i form a v kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom arbetstaga­
re i allmä n eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock icke från

en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej uppgått till
femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan förfa ttning

eller på grund av rege ringens förordnande, i den mån ersättningen träder i
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild
tjänst,

b) föräldrapenning,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371 ) om kontant ar­

betsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagp en­

ning och stimulansbidrag,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973:349),

h) delpension enligt lagen (1975 : 380) om delpensionsfbrsäkring,

i) dagpenning till värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i bi­

stånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, läkare under
försvarsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna,

1) livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsä kring eller motsvaran­

de livränta som bestämmes med tillämpning av sagda lag.

1 fråga om ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första sty c­

ket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att vara an­
ställd i dennes tjänst skall vad i 3 kap. 2 § andra stycket sägs äga motsv a­

rande tillämpning.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lön el ler

annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är bosatt

utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i f all då den försäkr ade

¬

background image

sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman ombord på sv enskt han-

SFS 1979:127

delsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall Icke gälla beträffande lön till
svensk m edborgare, såframt svenska staten eller, där lönen härrör från ut­
ländsk juridisk person, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande

inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäk­

ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkr ingen

för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan er sättning från främman­

de makts h ärvarande beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgi­

vare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke är

svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön
till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare är

bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket enligt av riksförsäk­
ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till förs äkringen
för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller flärde stycket skall an­

ses såsom arbetsgivare.

4 § Till grund för beräkning av inkomst av anställning och inkomst av
annat förvärvsarbete under visst år skall läggas den försäkrades taxering
till statlig inkomstskatt avseende nämnda år. Avser taxeringen beskatt­

ningsår som ej sammanfaller med k alenderår, skall inkomst under beskatt­

ningsåret anses hava åtnjutits under det kalenderår, som närmast föregått

taxeringsåret.

Närmare bestämmelser rörande beräkningen av inkomst av anställning

och inkomst av annat förvärvsarbete beslutas av riksdagen särskilt.

Angående beräkningen av inkomst av a nställning, för vilken den försäk­

rade icke är skattskyldig här i riket eller för vilken den försäkrade har att

erlägga sjömansskatt, stadgas särskilt.

6 § För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för för­

säkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. 1 den mån pensions­
grundande inkomst härrör från inkomst av annat förvärvsarbete må dock

pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast såvida tilläggspen­

sionsavgift enligt 19 kap. 3 § för året till fullo erlagts inom före skriven tid.

Utan hinder av att sådan avgiftsbetalning icke skett skall pensionspoäng

tillgodoräknas den försäkrade för de båda år som närmast föregått det då
pension vid bifall till ansökningen skulle böija utgå. Pensionspoäng skall
vidare alltid tillgodoräknas för pensionsgrundande inkomst härrörande

från inkomst som avses i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i först a stycket sägs är den pensionsgrundande in­

komsten delad med det vid åre ts ingång gällande basbeloppet. Pensions­

poäng beräknas med två decimaler.

Har försäkrad under minst halva året åtnjutit halv eller två tredjedelar av

hel förtidspension enligt 13 kap. 2 §, skall han, utöver pensionspoäng en­

ligt första stycket tillgodoräknas, om han åtnjutit halv förtidspension, hälf­
ten och, om han åtnjutit två tredjedelar av hel förtidspension, två tredjede­
lar av de t poängmedeltal som avses i an dra stycket av nämnda paragraf.

Vad nu sagts skall icke gälla om pensionen enligt 6 kap. 1 § lagen

(1976; 380) om arbetsskadeförsäkring är samordnad med livränta. �r en-

361

¬

background image

\

SFS 1979:127

dast en del av pensionen samordnad med livräntan, beaktas dock så stor
del av poängmedeltalet som svarar mot förhållandet mellan den del av pen­

sionen, som icke är samordnad med livräntan, och pensionen.

Har försäkrad under olika tider av året åtnjutit hel förtid spension, två

tredjedelar av hel förtidspension eller halv f örtidspension, skall vid till -

lämpning av tredje stycket den pension som utgått under den längsta tiden

anses ha utgått under hela tiden. Har pensionerna utgått under lika lång tid
av året skall den för den försäkrade gynnsammaste beräkningsgrunden till-

lämpas.

Oavsett bestämmelserna i denna paragraf skall försäkrad för år, varun­

der han åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräknas l ägst

pensionspoäng motsvarande vad enligt nämnda paragraf skall antagas ha­
va tillgodoräknats honom för samma år.

'i

il

362

13 kap.

2 § Uppgår den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid tidpu nk­

ten för pensionsfallet lägst till ett belopp som motsvarar det vid årets in­

gång gällande basbeloppet, eller har pensionspoäng tillgodoräknats den

försäkrade för minst två av de fyra år, som närmast föregått det år då pen­

sionsfallet inträffar, skall förtidspension utgå med tillämpning av bestäm­
melserna i andra stycket. Detsamma skall gälla då vid tidpunkten för pen­
sionsfallet sjukpenninggrundande inkomst uppgående till belopp som nu
sagts icke fastställts, men skulle ha fastställts, därest den allmänna försäk­

ringskassan haft kännedom om sam tliga de förhållanden som skola ligga
till grund för fastställandet.

Hel förtidspension motsvarar den tilläggspension i form av ålderspen­

sion. som skulle tillkomma den försäkrade, därest sådan pension skul le

börja utgå från och med den månad varunder han fyller sextiofem år. Här­
vid skall ålderspensionen beräknas under antagande att den försäkrade för
varje år från och med det då förtidspensionen börjar utgå till och me d det

då han uppnår sextiofyra års ålder tillgodoräknats pensionspoäng motsva­

rande medeltalet av de pensionspoängtal, vilka tillgodoräknats honom u n­

der de fyra år som närmast föregått det år då pensionsfallet inträffade eller,

om pensionen därigenom blir stö rre, under samtliga år från och med det då

han fyllt sexton år till och med det som närmast föregått pensionsfallet.

Vid beräkningen av nämnda medeltal bortses från de år intill ett antal av
hälften, för vilka pensionspoäng ej tillgodoräknats den försäkrade eller för
vilka poängtalet ä r lägst.

Pension enligt denna paragraf må ej utgå, om undantagande enligt 11

kap. 7 § ägde giltighet för den för säkrade då pensionsfallet inträffade samt

undantagandet tillika föranlett, att den försäkrade för något av de fyra när­

mast föregående åren gått förlustig mer än en pensionspoäng. Ej heller må

pension som nu sagts utg å, om den försäkrade vid sextiofem års ålder icke
kan komma i åtnjuta nde av ålderspension enligt 12 kap.

4 § Om förtidspension utgår för tid efter del att ålderspension med stöd

av 12 kap. 3 § upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas med mot ­

svarande tillämpning av 12 kap. 3 och 4 §.

¬

background image

Vid beräkning av förtidspension skall hänsyn icke tagas till pensions-

SFS 1979:127

poäng som enligt 11 kap. 6 § första och tredje stycken a tillgodoräknats den

försäkrade för tid d å förtidspension enligt denna lag utgått med anledning
av samma inkom stförlust.

15 kap.

1 a § �r försäkrad, som ej är svensk medborgare, född under år 1923 el­

ler tidigare, skall vid tillämpning av 12 kap. 2 § första stycket från talet
trettio avräknas det antal år före år 1960, för vilka till statlig ink omstskatt
taxerad inkomst b eräknats för honom.

Avräkning får ske med högst tio år. �r den försäkrade född under något

av åren 1915-1923 minskas dock det antal år som får avräknas med ett för
varje år som han är född se nare än år 1914.

2 § För försäkrad, som är född under något av åren 1911-1927, skall vid

tillämpning av 11 kap . 1 § andra stycket pensionsgrundande inkomst be­
räknas även för det år varunder han fyllt sextiofem år, dock ej för det fall

han under hela nämnda år åt njutit hel ålderspension enligt denna lag.

Beräkning av förtidspension skall under förutsättningar som angivas i 1 3

kap. 2 § för försäkrad som avses i denna paragraf ske under antagande att
den försäkrade tillgodoräknats pensionspoäng även för det år då han upp­
når sextiofem års ålder.

Vid beräkning av ålderspension som avses i 12 kap. 1 § första stycket

skall, om pensionen därigenom blir större, försäkrad som avses i denna pa­

ragraf tillgodoräknas pensionspoäng som om han blivit berättigad till för­

tidspension enligt 13 kap. 1 § från och med januari månad det år han upp­

når sextiofem års ålder.

16 kap.

4 § Pension utgives månadsvis. �r den pensionsberättigade ej bosatt I ri­

ket, kan dock riksförsäkringsverket med hans samtycke forordna att pen­

sionen skall utgivas på annat sätt än nu sagts, om skäl föreligga därtill.

Vid beräkning av pensionsbelopp för månad skall den årspension, från

vilken beräkningen utgår, avrundas till närmaste hela krontal, som är

jämnt delbart med tol v. �r årspensionsbeloppet lägre än tolv kronor, bort­

faller pensionen för den månad som beräkningen avser. Vid tillämpning av

vad nu sagts skola samtliga den pensionsberättigade tillkommande pen­

sionsförmåner anses som en pension. Avrundning skall i första hand göra s
å folkpension enligt 6, 7 eller 8 kap.

5 § �&lderspension utgår från och med den månad varunder den försäkra­
de lyller sextiofem år eller, om han önskar att pensionen skall börja utgå ti­
digare eller senare, från och med den månad som angives i pensio nsansök­

ningen.

Förtidspension, barntillägg, handikappersättning och vårdbidrag utgå

från och med den månad, varunder rätt till förmånen inträtt. I fall som av­

ses i 1 § andra stycket utgår dock förtidspension från och med månaden
näst efter den, då beslutet om pension meddelats.

363

¬

background image

\

SFS 1979:127

Familjepension utgår från och med den månad då den försäkrade avlidit

eller, om han vid sin död åtnjöt ålderspension eller förtidspension, från och

med månaden näst efter den, varunder dödsfallet inträffat.

Inträder rätt till ålderspension eller familjepension vid annan tidpunkt än

som åsyftas i förs ta och tredje styckena, utgår pensionen från och med den
månad, varunder rätten inträtt.

Pension må ej utgå för längre tid tillbaka än tre månader eller, såvitt gäl­

ler barnpension, två år före ansökningsmånaden.

Vid utbetalning av folkpension för förfluten tid till försäkrad, vars make

uppbär folkpension, skall pensionen så minskas, att det sammanlagda be­

loppet för båda makarna motsvarar vad som skall utgå enligt 6 kap. 2 § el­
ler 7 kap. 4 §.

Från det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om barnpen­

sion enligt 8 kap. 5 § skall avdragas vad som enligt 9 kap. 1 § utbetalats i

bamtillägg för den tid som pensionsbeloppet avser utöver vad som skulle
ha utgått om pensionsbeslutet förelegat vid utbetalningen av barntillägget.

På motsvarande sätt skall avdrag göras från barnpension enligt 14 kap. 4 §

för vad som utbetalats med för högt belopp i ä nkepension enligt 14 kap

2 §.

6 § �ndring av pension skall gälla från och med månaden näst efter den

varunder anledning till ändringen uppkommit.

Vad i 1 § f örsta, andra och Qärde styckena, 2 § samt 3 § första stycket

stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fråga om ökning av pension. I

fall då ökning av pension kräver ansökan av den pensionsberättigade skall

5 § femte stycket äga motsvarande tillämpning.

Vad i de nna paragraf stadgas skall ej äga tillämpning i fråga om ändring

av pension i anl edning av förändring av basbeloppet.

364

17 kap.

1 § Det pensionsbelopp, som först förfaller till betalning efter beviljande

av förtidspension, skall minskas med den försäkrade tillkommande sjuk­

penning enligt denna lag i den mån pension och sjukpenning belöpa på

samma månad. Minskning som nu sagts skall ske även med sjukpenning

som utgår enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsva­

rande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av rege­
ringens förordnande. Beviljas förtidspensionen att utgå i omed elbar anslut­
ning till sjukbidrag, skall minskning dock göras endast å belopp, varmed

pensionen i anled ning av ytterligare nedsättning av den försäkrades förmå­

ga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom förvärvsarbete överstiger
sjukbidraget. 1 första hand minskas folkpension.

Har vid omprövning jämlikt 3 kap. 5 § första stycket c) befunnits att den

försäkrade även efter det pensionen beviljats är berättigad att vid sjukdom

uppbära sjukpenning, skall för dag, då hel sjukpenning utgivits, sjukpen­

ningen föranleda minskning av pensionen endast i den mån den överstiger

vad som skulle hava utgått om sjukdomsfallet inträffat efter det pensionen
beviljats.

Vad i fö rsta och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning

beträffande belopp, varmed förtidspension ökas i anl edning av ytterligare

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.