SFS 1979:650

790650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:650

Lag

Utkom från trycket

den lOjuli 1979

1662

om ändring i lagen (1962:381) om allmän f örsäkring;

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 2 §, 11 kap. 2 § och 19

kap. 1 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna ly­

delse.

3 kap.

2 § Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst i penninga r eller na­

turaförmåner i form av kost, bostad eller bil, som försäkrad kan antagas

för år räknat komma att tills vidare åtnjuta av eget arbete, antingen såsom

arbetstagare i allmän eller enskild tjänst {inkomst av anställning) eller på
annan grund {inkomst av annat förvärvsarbete). Sjukpenninggrundande in­

komst fastställes av försäkringskassan. Inkomst av anställning och in­
komst av annat förvärvsarbete skola därvid var för sig avrundas till när­
mast lägre hundratal kronor. För tid då undantagande från försäkringen för
tilläggspension enligt 11 kap. 7 § gäller för den försäkrade skall inkomst av

annat förvärvsarbete icke beaktas.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från inkomst

av anställning och annat förvärvsarbete i den mån summan därav översti­
ger sju och en halv gånger det vid å rets ingång gällande basbeloppet. Be­

lopp. från vilket sålunda skall bortses, avräknas i första hand på inkom st

av annat förvärvsarbete. Ersättning i penningar eller naturaförmåner som i

' Prop. 1978/79: 202. SfU 25 . rskr 40'r

^ Lagen omtryckt 197 7:630.

I

ts

fl

f

2::(

SE

⬢-.T:;

C.�

sc

o r

fc-

's

t:

fe

¬

background image

första stycket sagts för arbete som någon utför för annans räkning utan att

SFS 1979:650

vara anställd i den nes tjänst skall, om ersättningen under ett år uppgått till
minst femhundra kronor, anses såsom inkomst av anställning. �r ersätt­

ningen att hänföra till inko mst av rörelse som bedrivits av den som utfört

arbetet eller av Jordbruksfastighet som denne brukat skall vad nu s agts gäl­
la endast såvida denne och den som utgivit ersättningen äro ense därom, i
de fall som nu näm nts skall den som utfört arbetet anses såsom arbetstaga­
re och den som utgivit ersättningen såsom arbetsgivare.

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skall, där förhållandena ej

eljest äro kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar, som

kassan kan in hämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller som
må kunna framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den för­

säkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning må ej beräknas hög­

re än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räk­
ning. Utgöres inkomst helt eller delvis av naturaförmåner i for m av kost
och bos tad, skola dessa uppskattas efter de regler, som tillämpas vid be­

räkning av preliminär skatt. Värdet av naturaförmån i form av bil skall

uppskattas enligt de grunder som gälla för värdering av förmånen vid debi­

tering och uppbörd av arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen.

11 kap.

2

Med inkomst av anställning avses den lön i p enningar eller natura­

förmåner i form av kost, bostad eller bil, som försäkrad åtnjutit såsom ar­

betstagare i all män eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock

icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej upp­

gått till femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning enligt d enna lag eller lagen (1976:380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild

tjänst,

b) föräldrapenning,
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) o m kontant ar­

betsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpen­

ning och stimulansbidrag,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973:349),

h) delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring,

i) dagp enning till v ärnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i bi­

stånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, frivilliga som

genomgå utbildning under krigsförbandsövning eller särskild övning inom

värnpliktsutbildningen, läkare under försvarsmedicinsk tjänstgöring samt

civilförsvarspliktiga,

j) utbildningsbidrag för doktorander.

Senaste lydelse 1979:127.

1663

¬

background image

SFS 1979:650

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna,

'

1) livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsväräiii-

de livränta som bestämmes med tillämpning av sagda lag,

,T

m) från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag

som ej är att hänföra till inkom st av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i de n

mån regeringen så förordnar.

1 fråga om ersättning i p enningar eller naturaförmåner som i första sty c­

ket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att vara an­

ställd i denn es tjänst skall vad i 3 kap . 2 § and ra stycket sägs äga motsva­

rande tillämpning.

Vid ber äkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lön elle r

annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är bosatt

utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den försäkrade

sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt han­

delsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön till
svensk medborgare, såframt svenska staten eller, där lönen härrör från ut­

ländsk juridisk person, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande
inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäk­
ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkringen

för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön e ller annan ersättning från främman­

de makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgi­

vare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke är

svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön

till sven sk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare är

bosatt i rike t, såframt utländsk beskickning här i riket enligt av riksförsäk­
ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkrin gen

för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall an­

ses såsom arbetsgivare.

1664

19 kap.
1 § Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga social­

försäkringsavgift till sjukf örsäkringen, folkpensioneringen och försäkring­
en för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpen sioneringen utgår å summan

av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penning ar el­

ler naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil utgivit såsom lön eller,

där fall som avses i 3 kap. 2 § an dra stycket sista punkten är för handen,
annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad ar ­

betsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller nat ura­

förmåner i for m av kost, bostad eller bil utgivit såsom lön eller, där fall

som avses i 11 ka p. 2 § an dra stycket är för handen, annan ersättning för

utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp motsvarande

det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det beräknade
genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under året. Härvid

skall arbetstagare, som under hela året varit anställd med full arbetstid,

räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som under året varit an-

¬

background image

ställd i mindre omfattning, medräkn as i motsvara nde mån. Det antal ar-

SFS 1979:650

betstimmar per år som i allmänhet skall anses motsvara full arbetstid fast­

ställes av regeringen efter förslag av riksförsäkringsverket. Genomsnittliga
antalet arbetstagare beräknas med en decimal. Om särskilda skäl föranleda
därtill, må avgift beräknas på sätt som avviker från vad nu stadgats men

som giver i huvu dsak samma resultat.

Vid berä kning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas till

arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor. Vad gäl­

ler sjukförs äkringen och folkpensioneringen skall vidare bortses från ar­
betstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring, eller, där fråga är om arbete som utförts för annans

räkning utan att anställning förelegat, från arbetstagare som varit bosatt

utomlands och utfört arbetet utom riket. Såvitt angår försäkringen för till-

läggspension skall hänsyn icke tagas till arbetstagares lön eller ersättning i
vad den för år räknat överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång

gällande basbeloppet. Såvitt angår försäkringen för tilläggspension skall

vidare b ortses från arbetstagare, som vid årets ingång uppnått sextiofem

års ålder, så ock från arbetstagare i fall då lön eller annan ersättning till ho­

nom antingen enligt 11 kap. 2 § tredje eller Qärde stycket icke räknas så­

som inkomst av anställning eller, om arbetstagaren icke är svensk medbor­
gare och ej heller är bosatt härstädes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för

vård av barn eller med anledning av barns födelse till de n del lönen mot­

svarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare äger uppbära
enligt 3 kap. 16 § eller 4 k ap. 12 §. Avgift e rlägges ej heller för lön som ar­

betsgivare utgivit till barn för arbete utfört i hans förvärvsverksamhet i de

fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen eller för ersättning
för vilken bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908:128 s. I) om bevill­

ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

Bidrag som avses som i 11 kap. 2 § första stycket m) skall vid beräkning

av avgift enligt denna paragraf anses som lön. Den som utgivit bidraget
skall anses som arbetsgivare. Vid be räkning av avgift till försäkringen för

tilläggspension skall den som uppburit bidraget anses som arbetstagare,

som under hela året varit anställd med full arbetstid.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1980.
�ldre bestä mmelser gäller fortfarande i fråga om avgift som belöper på

tid före ikraftträdandet.

På regeringens väg nar

GABRIEL ROMANUS

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

1665

105-SFS 1979

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.