SFS 1979:651

790651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:651

Lag

Utkom från trycket

den lOjuIi 1979

il,/

om ändring i la gen (1959:551) om beräkning av

^

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring;

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1959:551) om

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om all­
män försäkring'^ skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Inkomst av anställning, för vilken den försäkrade icke är skattskyldig

här i rik et, skall bestämmas med ledning av särskild uppgift från arbetsgi­
varen. Sådan uppgift skall senast den 31 januari året näst efter de' år, som
inkomsten avser, avlämnas till den myndighet, som enligt I § har att be­

stämma den försäkrades pensionsgrundande inkomst. 1 uppgiften skall an­
givas den försäkrades fullständiga namn, födelsetid och adress ävensom

beloppet av den utbetalade lönen eller ersättningen och den tidrymd som

denna avser. Vidare skall i uppgiften a ngivas, huruvida den försäkrade åt­

njutit naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil. Ett ex emplar av upp­

giften skall inom tid som nyss sagts av arbetsgivaren sändas till den försäk­

rade.

Om skyldighet för arbetsgivare att vid arbetsgivaruppgift enligt lagen

(1959; 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring,
m. m. foga uppgift som avses i första stycket stadgas i nämnda lag.

Med a rbetsgivare förstås vid tillämpningen av denna lag även den som

utgivit bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen (1962:381) om

allmän försäkring.

4 § Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil till arbetstagare,

som avses i I § första stycket lagen om sjömansskatt, skall uppskattas i en­
lighet med vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksförsäk­

ringsverket föreskriver. Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de

grunder som gäller för värdering av förmånen vid debitering och uppbörd

av arbetsgivaravgifter enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vad

nyss sagts skall jämväl äga tillämpning beträffande förmån av kost, bostad

eller bil i f all som avses i 3 § första stycket,

Vid b eräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostna­

der som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna minskade med erhållen kostnadsersättning överstiga ettusen
kronor.

Riksförsäkringsverket äger meddela särskilda föreskrifter angående be­

räkning av sådan inkomst av anställning, som enligt lagen om statlig in­
komstskatt hänföres till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt av rörelse.

1666

' Prop. 1978/79: 202. SfU If'. rskr 409,

^ Lag en omtryckt 1976: lOLS. S enaste lydelse av lagens rubrik 1976; 1015.

¬

background image

Vid be räkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall från inkomst av

SFS 1979: 651

rörelse avdragas underskott å rörelse under beskattningsåret. I fråg a om

inkomst av jordbruksfastighet skall motsvarande gälla beträffande under­

skott å sådan jordbruksfastighet, som brukats av den försäkrade.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången

vid bestä mmande av pensionsgrundande inkomst för år 1980.

På regeringens v ägnar

GABRIEL ROMANUS

;

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.