SFS 1980:315

800315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:315 Lag

Utkom frftn trycket

den 3 juni 1980

494

om ändring i lagen (1962:381) om al lmän försäkring;

utfärdad den 14 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i frå ga om lagen (1962:381) om all­

män försäkring"

dels att 22 kap . skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 5 och 15 §§. 11 k ap. 2 §, 18 kap. 5 §. 19 kap. 1 § samt 20

kap. 10 och 13 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

5 §" Allmän försäkringskassa skall i samband med inskrivning av försäk­

rad besluta angående den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäk­
ringen. I fråga om försäkrad som avses i 1 § första stycket skall ka ssan

samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Av

beslutet skall framgå i vad mån sjukpenninggrundande inkomst är att hän­

föra till anställning eller till annat förvärvsarbete. Beslut om tillhörighet till
sjukpenningförsäkringen skall omprövas

a) nar till kassans kännedom kommit att försäkrads inkomstförhållan-

den undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjuk­

penningens storlek,

ti"

n

undantagande som avses i 2 § fö rsta stycket sista punkten blirg''"

t<et eller upp hör att äga giltighet.

uteVHH'

enligt denna lag beviljas den försäkrade eller redan

föfmå Joll

ändring i den försäkrades

er möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete, samt

;Prop. 1979/80:128, SfU 1 6 rskr^OQ

Lagen omtryckt 1 977- MO 'c

' Senaste lydelse 1979:505

'^^eise av 22 kap. 2 § 1 979:127.

¬

background image

J) när delpension enligt särsidid lag beviljas den försäkrade eller redan

icäcnde sädan pension ändras med hänsyn till ä ndring i den försäkrades

och inkomströrhållanden.

"^�ndring skall i fall som avses i fö rsta stycket a) ej ske förrän trettio da-

car efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen. �nd-
nnc skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkommit eller,

i fall d å s jukpenningförsäkring enligt 1 § andra stycket skall upphöra på

gnind av att den försäkrades make eller någon med vilken den försäkrade

varit gift eller har eller har haft barn avlider, vid fjärde månadsskiftet efter

(jödsfallet.

Under tid, då d en försäkrade bedriver studier för vilka han uppbär sär-

srill vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller utbildnings­

bidrag för doktorander enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbi­

drag för doktorander, eller då han är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut
eller efter förmedling av en arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesut­

bildning. skall den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten ej sänkas.

Sänkning får dock ske i såd ana fall som avses i fö rsta stycket b), c) eller d).

Vidare får sän kning ske när någon undergår arbetsträning i a rbetsmark­

nadsinstitut. under förutsättning att arbetsträningen pågått sex månader.

15 § < Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade

a) fullg ör vä rnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst eller genomgår mi­

litärgrundutbildning för kvinnor eller bistånds- och katastrofutbildning:

b) är intagen i ann at barnhem än mödrahem eller i un gdomsvårdsskola;

c) är häktad e ller intagen i k riminalvårds- eller arbetsanstalt;
d) i annat fall ä n under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom tagits

om hand på det a llmännas bekostnad.

För dag då försäkrad är intagen i vårdanstalt för alkoholmissbrukare

skall sjukpenning minskas på sätt som framgår av bestämmelserna i 4 §
andra stycket.

Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses

under b och c vid s jukdom som inträffar under tid då han vårdas eller eljest
får vistas utom sko la eller anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsar­
beta.

11 kap.

2

Med inkomst av anställning avses den lön i p enningar eller natura­

förmåner i form av kost, bostad eller bil, som försäkrad åtnjutit såsom ar-
öeislagare i allm än eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock

'cke från en oc h samme arbetsgivare åtnjuten lön som under

"PP"

?ått t ill femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan forfattning

på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen trader i

'^'öllet för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild
'jänst.

SFS 1980:315

; i l!

I Senaste lydelse 1979:505.

'lenaste lydelse 1979:650.

1,1.

⬢I ;⬢

¬

background image

SFS 1980:315

b) föräldrapenning,

c)

arbetslöshetskassa,

eJ konmnt arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant ar-

'^''rmbildldnTsbhirag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form av dag penning och stimulansbidrag

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxcnstudiebidrag enligt studie-

stödslflRcn (1973i 349),

h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979: 84) om delpensions-

i) dagpenning till v ärnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i b i­

stånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, frivilliga som

genomgå utbildning under krigsförbandsövning eller särskild övning inom
värnpliktsutbildningen, läkare under försvarsmedicinsk tjänstgöring samt

civilförsvarspliktiga,

i) utbildningsbidrag för doktorander,
k) timersättning vid gr undläggande utbildning för vuxna,
i) livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvaran­

de livränta som bestämmes med tillämpning av sagda lag,

m) från Sv eriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag

som ej är att hänföra till inkom st av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i den

mån regeringen så förordnar.

1 fråga om ersät tning i pen ningar eller naturaförmåner som i förs ta styc­

ket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att vara an­

ställd i den nes tjänst skall vad i 3 k ap. 2 § andra stycket sägs äga motsva­

rande tillämpning.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lonelier

annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är bosatt

utom riket elle r är utländsk juridisk person, endast i fall då den försäkrade

sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt han­
delsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön til l
svensk medborgare, .såframt svenska staten eller, där lönen härrör från ut­

ländsk juridisk person, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande

inHytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäk­

ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkringen
för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främman­

de makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgi­

vare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke är

svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön

till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare iir

osatt 1 riket, såframt utländsk beskickning här i rike t enligt av riksförsäk-

ringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försä kringen

⬢or tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall an-

:>es såsom arbet sgivare.

496

¬

background image

IS kap.

^ § Allmän försäkringskassa mä ej utan stöd av särskilt lagstadgancic bc-
jriva annan verksamhet än som angivcs i de nna lag eller i b estämmelser,

<om utfärdats med stö d av densamma.

i den mån regeringen så förordnar. är allmän försäkringskassa pliktig att

liilrada vid handhavandet av annan verksamhet ävensom att tillställa so­

cialregister behövliga uppgifter.

Allmän förs äkringskassa skall tillhandagå statlig eller kommunal myn-

dichet. försäkringsinrättning samt arbetsgivare med yttranden och upplys­

ningar. i den mån hinder enligt lag eller författning ej möter samt mera be-
ivdande olägenhet ej därigenom uppkommer för kassan. Myndighet, som
handhar ar betslöshetsförsäkring, eller lokalt organ som i 1 k ap. 2 § sägs
må ej av allmän för säkringskassa förvägras begärt biträde.

i den mån regerin gen så före.skriver gäller bestämmelserna om arkiv hos

statlig myndighet även arkiv hos allmänna försäkringskassor.

SFS 1980: 315

19 kap.

I § « Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga social­

försäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och försäkring­
en för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å summan

av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i pen ningar el­
ler naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil utgivit såsom lön eller,
där fall som a vses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen,
annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till f örsäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad ar­

betsgivaren under året till arbetstagare hos honom i pen ningar eller natura­

förmåner i form av kost. bostad eller bil utgivit såsom lön eller, där fall
som avses i 11 kap . 2 § andra stycket är för handen, annan ersättning för

utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp motsvarande

det v id årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det beräknade

genomsnittliga a ntalet arbetstagare hos arbetsgivaren under året. Härvid
skall arbets tagare, som under hela året varit anställd med full arbetstid,

räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som under året varit an­
ställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande mån. Det antal ar-
'setstimmar per år som i allm änhet skall anses motsvara full arbetstid fast­
ställes av regeringen efter förslag av riksförsäkringsverket. Genomsnittliga

antalet arbetstagare beräknas med en decimal. Om särskilda skäl föranleda
därtill, må avgift beräknas på sätt som avviker från vad nu stadgats men

som giver i hu vudsak samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas till

arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor. Vad gäl-

sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare bortses från ar-

Irctstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen (1976: 380) om

=^fbetsskadeförsäkring. eller, där fråga är om arbete som utförts för annans

räkning utan att anställning förelegat, från arbetstagare som vant bosatt

Si^naste lydelse 1979:650.

^^-SFS 1980

497

¬

background image

iiiSf

SFS 1980:315

,

utfört arbetet utom riket. Såvitt angår försäkringen för ti|,.

"ntion .kall Mnsyn icke tagas till arbetstagares löt, eller ersätt�~i�~j;

SXn förär räknat överstiger sju oeh en halv gänger det v,d ärets ingj.,

Hällande b asbeloppet. Såvitt angår försaknngcn for tilläggspension skall
vföare bor tses från arbetstagare, som vid årets ingång uppnått sextiofem

års ålder så ock från arbetstagare i fall då lon eller annan ersättning till ho-

nom antingen enligt 11 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket icke räknas sä-

som inkomst av anställning eller, om arbetstagaren icke ar svensk medbor­
gare och ej heller är bosatt härstädes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för

vård av barn eller med anl edning av barns födelse till d en del lönen mot­

svarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare äger uppbära
enligt 3 kap. 16 § eller 4 kap. 12 §. Avgift erlägges ej heller för lön som ar­

betsgivare utgivit till barn för arbete utfört i ha ns förvärvsverksamhet i de
fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen eller för ersättning

för vilken bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908:128 s. I) om bevill-

ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

Den som har utgivit ett bidrag som avses i 11 k ap. 2 § första stycket m)

skall erlägga avgift till försäkringen för tilläggspension som om bidraget ha­
de utgjort lön från honom som arbetsgivare. Vid beräkningen av avgiften
skall den som fått bidraget anses som en arbetstagare som under hela året

varit anställd med full arb etstid.

498

20 kap.

10 §" Allmän försäkringskassa skall ändra beslut i är ende angående för­
säkring enligt de nna lag, som har fattats av kassan och ej har prövats av

försäkringsrätt,

1. om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbise­

ende innehåller uppenbar oriktighet,

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppen­

bart felaktigt eller ofullständigt underlag,

3. om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstill-

lämpning eller annan liknande orsak.

�ndring få r underlåtas om den oriktighet som vidlåder beslutet är av

ringa betydelse.

Beslut får ej ändras till för säkrads nackdel såvitt gäller förmån som h ar

örfallit till betalning och ej heller i annat fall o m synnerliga skäl äro där­

emot.

^

ändring enligt denna paragraf får ej tagas upp sedan mer än två

' ft

beslutet meddelades. �ndring får dock ske även

ti

denna tid, om det först därefter har kommit fram att be-

annt ^ T

delaktigt eller ofullständigt underlag eller om

annat synnerligt skäl föreligger.

slutet

skall tillställas den myndighet som meddelat be -

Senasie lydelse 1978- 3o �

Senaste lydelse 1978" 30 "

innebära» femte stycket upphävs.

¬

background image

Har bcsvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in til l en för-

siikringsdomstoi. riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa,
som ej är rätt myndighet enligt första stycket, skall besvärshandlingen

(iversändas till den rätta myndigheten och anses inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i m ål eller ärende angående försäkring enligt den­

na lag skall besvärshandlingen vara inkommen inom två månader från den

dac dä klaganden erhöll del av beslutet eller, om besvären anfö rts av riks­
försäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Allmän fö rsäkringskassas, riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts

beslut lä nda till omedelbar efterrättelse, om ej annat föreskrivits i beslutet

eller bestämmes av domstol som har att pröva beslutet.

SFS 1980:315

Denna lag träder i k raft, såvitt avser 3 kap. 5 och 15 §§, 11 kap. 2 §, 18

kap.§. '9 hap. 1 § samt 20 kap. 10 och 13 §§ , två veckor efter den dag,
då lagen enligt upp gift på den utkommit från tryck et i Svensk författnings­
samling och i övrigt den 1 januari 1981.

De n ya bestämmelserna i 11 kap. 2 § tillämpas första gången vid beräk­

ningen av pensionsgrundande inkomster för år 1980.

De nya bestämmelserna i 19 kap. 1 § tillämpas första gången på arbetsgi­

varavgifter för utgiftsåret 1980.

De tidigare bestämmelserna i 22 kap. om frivillig pensionsförsäkring

skall alltjämt gälla för försäkring på grund av avgift som har erlagts före ut­
gången av år 19 80.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

11

-I,i

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.