SFS 1981:1162

811162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1162 Lag

Utkom från trycket

den 17 december 1981

2294

om ändrmg i lagee (1959: 551) om beräkeiEg av

pensioMsgrundande inkomst enligt iagee (1962:381) om

allmän forsäkring;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1959:551) om beräk­

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän för­
säkring'^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 §" Vid be stämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad
som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil till arbetstagare,

som avses i 1 § första stycket lagen (1958: 295) om sjömansskatt, skall upp­
skattas i enlighet med vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande

riksförsäkringsverket föreskriver. Värdet av bilförmån skall uppskattas

enligt de grunder som gäller for värdering av förmånen vid debitering och

uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

Vad nyss sagts gäller också beträffande förmån av kost, bostad eller bil i

fall som avses i 3 § först a stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostna­

der som arbetstagaren haft att bestrida i inn ehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ett­

tusen kronor.

' Prop. 1981/82:10, SkU9, rskr51.

^ Lagen omtryckt 1976:1015.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:1015.

' Senaste lydelse 1979:651.

fiJiliG

2 rep

nfeifeh

sSr,- ⬢

¬

background image

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående be-

SFS 1981:1162

räkning av sådan inkomst av anställning, som enligt lagen (1947: 576) om

statlig inkomstskatt hänförs till intäk t av jordbruksfastighet eller intäkt av

rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1982 och tillämpas första gången

vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1982.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.