SFS 1982:1007

821007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1007

öm ändring i uppbördslagen (1953:272);

utkom från trycket

den 7 december 1982

utfärdad den 25 november 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 § 1 mom. uppbördslagen

(1953: lllf skall ha nedan angivna lydelse.

39 § / mom? Vid utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren
(arbetstagaren) utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 m om. under 1
första och andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet

(arbetsgivaren) göra avdrag för betalning av preliminär A-skatt som ar­
betstagaren har att betala (skatteavdrag). Bestämmelser om skyldighet att

göra avdrag i vissa fall när det utbetalade beloppet inte utgör sådan lön

finns i lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande

vissa uppdragsersättningar.

Har arbetstagare, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär

A-skatt, att erlägga kvarstående skatt, som har debiterats året före det år
skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren skyldig att vid utb etalning av
lön göra skatteavdrag även för sådan skatt. Avdragsskyldighet föreligger

dock inte, om anställningen är avsedd att vara kortare tid än en ve cka. För
betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid varje utbe­

talningstillfälle avdraga det belopp, som motsvarar så stor del av den skatt

som skall betalas under nästföljande uppbördsmånad som belöper på utbe­

talningstillfallet med h änsyn till antalet utbetalningstillfallen före ingången
av nämnda upp bördsmånad. Belopp, som dras av vid annat utbetalnings-
tillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast lägre hela antal
kronor och återstoden dras av vid det första utbetalningstillfället.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1982/83: 11, SkU 5, rskr 20.

^ Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1 974:771.

' Senaste lydelse 1979:489.

'

2419

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.