SFS 1983:851

830851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:851

Utkom från trycket

den 22 november 1983

Lag

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 10 november 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 §

(1953; 272)" skall ha nedan angivna lydelse.

mom. uppbördslagen

39 § 1 mom?' Vid utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren
(arbetstagaren) utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 mom. under 1
första och andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet

(arbetsgivaren) göra avdrag för betalning av preliminär A-skatt som ar­

betstagaren har att betala (skatteavdrag) om inte annat följer av bestäm­

melserna i lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i upp­
bördslagen (1953:272) m. m. Bestämmelserom skyldighet att göra avdrag i
vissa fall när det utbetalade beloppet inte utgör sådan lön finns i lagen

(1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa upp­
dragsersättningar.

2098

' Prop. 1982/83: 177, SkU 1983/84 :5, rskr 1983/8 4:7.

^ L agen omtryckt 1972: 75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:77 1.

' Senaste lydelse 1982: 1007.

¬

background image

Har arbetstagare, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär

SFS 1983:851

A-skatt, att erlägga kvarstående skatt, som har debiterats året före det år

skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren skyldig att vid u tbetalning av
lön göra skatteavdrag även för sådan skatt. Avdragsskyldighet föreligger

dock inte, om anställningen är avsedd att vara kortare tid än en vecka. För

betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid varje utbe­
talningstillfälle avdraga det belopp, som motsvarar så stor del av den skatt

som skall betalas under nästföljande uppbördsmånad som belöper på utbe­
talningstillfället med hänsyn till antalet utbetalningstillfällen före ingången
av nämnda uppbördsmånad. Belopp, som dras av vid annat utbetalnings-

tillfälle än det första, skall dock avrundas till närmaste lägre hela antal
kronor och återstoden dras av vid det första utbetalningstillfallet.

Denna lag träder i kraft d en I januari 1984.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.