SFS 1984:672

840672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:672

Utkom från trycket

den 3 juli 1984

Lag

om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring;

utfärdad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 3, 4 och 7 §§ lagen (19 59:551)

om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

2

Pensionsgrundande inkomst skall, i den mån den utgöres av annan

inkomst än som avses i 3 §, bestämmas med ledning av den försäkrades
taxering till statlig inkomstskatt eller, såvitt gäller försäkrad som avses i
1 § första stycket lagen (1958:295) om sjömansskatt, med ledning av reda­

res redovisning enligt 14 § nämnda lag . Vid taxeringsändring, varom beslut
har meddelats av annan än taxeringsnämnden, eller eftertaxering skall
verkställd beräkning av pensionsgrundande inkomst ändras endast om

taxeringsändringen eller eftertaxeringen föranleder avvikelse från nämnda

beräkning med minst 1 000 kronor.

3 §'' Inkomst av anställning, för vilken den fö rsäkrade icke är skattskyl­
dig här i riket, skall bestämmas med ledning av särskild uppgift från

arbetsgivaren. Sådan uppgift skall sen ast den 31 januari året näst efter det
år, som inkomsten avser, avlämnas till den myndighet, som a vses i 37 §
4 mom. förs ta stycket taxeringslagen (1956:623). I uppgiften skall angi vas
den försäkrades fullständiga namn, födelsetid och adress ävensom belop­

pet av den utbetalade lönen eller ersättningen och den tidrymd som denna

1466

⬢ Prop. 1983/84:167, SfU 28, rskr 369 .

^ L agen omtryckt 19 76:1015.

Senaste lydelse av lage ns rubrik 197 6:1015.

' Senaste lydelse 19 78: 320.

Senaste lydelse 197 9:651. �ndring en innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

ävs&f. Vidare skall i uppgiften angivas, huruvida den försäkrade åtnjutit

SFS 1984:672

häturaförmårier i form av kost, bostad eller bil. Ett exemplar av uppgiften
skäll itiom tid som nyss s agts av arbetsgivaren sändas till den försäkrade.

Med arbetsgivare förstås vid tillämpningen av denna lag även den som

utgivit bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

4 §5 Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad
som framgår av lagen om allmän fö rsäkring, gälla följande.

Värdet av natu raförmån i form av k ost, bostad eller bil till arbetsta gare,

som skall betala sjömansskatt, skall uppskattas i enlighet med vad som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen be stämmer.

Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de grunder som gäller för
värdering av förmånen vid uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt lagen

(1981:691) om socialavgifter. Vad nyss sagts gäller också beträffande
förmån av kost, bostad eller bil i fall som avses i 3 § första stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ett­
tusen kronor.

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående be­

räkning av såd an inkomst av anställning, som enligt lagen (1947: 576) om

statlig inkomstskatt hänförs till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt av

rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete far från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskä lla.

7 § Uppmärksammas att pensionsgrundande inkomst blivit oriktigt be­

räknad på grund av fel räkning, misskrivning, annat uppenbart förbiseende

eller ovetskap om förhållande som påverkar beräkningen av den pensions­
grundande inkomsten, skall, sedan den försäkrade erhållit tillfälle att yttra
sig, beräkningen ändras, om felaktigheten inte är att anse som ringa.

Detsamma gäller då vid bestämmande av avgiftsunderlag enligt lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare belopp, som
ingår i inkomst av anställning, ansetts inte skola inräknas i avgiftsunderla­
get eller belopp, som ingår i inkomst av annat förvärvsarbete, hänförts till
sådant underlag. �ndring, som i detta stycke sägs, får inte göras efter

utgången av sjunde året efter det år, som inkomsten avser.

Har för ett år beräknats mer än en pensionsgrundande inkomst för

försäkrad, skall den pensionsgrundande inkomst, som icke bort beräknas,

undanröjas.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1985. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande vid beräk ning av pensionsgrundande inkomst för år 1984 eller

tidigare år.

På regeringens vägnar

G, SIGURDSEN

Gertrud Holmquist

= S=�~as.clyddse 1981.1162.

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.