SFS 1986:474

860474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:474

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utkom från trycket

den I9j uni 1986

utfärdad den 11 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 och 31 §§, 39§ 1 tnom., 42 §,

43 § 1 mom., 5 4§ 1 mom., 6 9§ 2 mom. samt punkt 4 av anvisningarna till

39§ uppbördslagen (1953:21lf skall ha följande ly delse.

28

Kvarstående skatt under 25 kronor uttages ej.

Kvarstående skatt skall betalas senast den 18 i uppbördsmå naden april

året efter taxeringsåret.

31 g'* Uträkning av de särskilda skatteposter som ingår i tillkommande
skatt samt debitering av sådan skatt verkställs efter samma grunder, som

har gällt för debitering av motsvarande slutliga skatt.

Sänkning av viss skatt vid ändrad debitering avräknas mot höjning av

annan skatt till följd av ändringen. Tillkommande skatt under 25 kronor

uttages ej.

' Prop. 1985/86: 150 (bil. 1), SkU 50, rskr. 360 .

^ L agen omtryckt 1972:75 .

Senaste lydelse av lagens rubr ik 1974:771.

^Senaste lydelse 1979:4 89.

" Senaste lydelse 1984: 669.

937

¬

background image

SFS 1986:474

Tillkommande skatt skall betalas senast den 18 i den uppbördsmånad

eller, om skatten överstiger 200kronor, de två uppbördsmånader, som

lokal skattemyndighet bestämmer, varvid en uppbördsmånad skall ligga

mellan betalningstillfällena. I sistnämnda fall skall skatten betalas med lika

belopp i var och en av uppbördsmånaderna. Om öretal uppkommer skall

dock det belopp som skall betalas först bestämmas till närmast lägre och
det andra beloppet till närmast högre hela antal krono r.

39 § / mom.^ Vid utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren
(arbetstagaren) utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 mom. under 1
första och andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet
(arbetsgivaren) göra avdrag för betalning av preliminär A-skatt som ar­

betstagaren har att betala (skatteavdrag) om inte annat följer av bestäm­

melserna i lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i upp­
bördslagen (1953:272) m. m. Bestämmelser om skyldighet att göra avdrag i
vissa fall när det utbetalade beloppet inte utgör sådan lön finns i lagen

(1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa upp­
dragsersättningar.

Har arbetstagare, vilken ha r att vidkännas skatteavdrag för preliminär

A-skatt, att erlägga kvarstående skatt, som har debiterats året före det år

skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren skyldig att vid utbetalning av
lön göra skatteavdrag även för sådan skatt. Avdragsskyldighet föreligger

dock inte, om anställningen är avsedd att vara kortare tid än en vecka. För

betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid varje utbe­
talningstillfälle avdraga ett belopp motsvarande så stor del av skatten som
belöper på utbetalningstillfället med hänsyn till antalet utbetalningstillfäl­

len fö re ingången av uppbördsmånaden april. Belopp, som dras av vid

annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast
lägre hela antal kronor och återstoden dras av vid det första utbetalnings-

tillfället.

\
.v

42

Om utbetald lön inte är så stor, att skatteavdrag kan göras för både

utgående preliminär skatt och den kvarstående skatt, som belöper på
utbetalningstillfället, skall genom skatte avdraget innehållet belopp anses i

första hand avse preliminär skatt.

Kan vid visst utbetalningstillfälle skatteavdrag för kvarstående skatt inte

göras med belopp, som motsv arar på utbetalningstillfället belöpande skatt,
skall vid senare utbetalningstillfälle före ingången av uppbördsmånaden
april avdragas så stort belopp att de innehållna beloppen tillsammans

motsvarar den kvarstående skatten.

43 § I momJ Arbetsgivare skall vid varje avlöningstillfälle genom sär­
skilt kvitto eller på annat lämpligt sä tt lämna arbetstagare uppgift om det

belopp, som genom skatteavdrag har innehållits på lönen. Skyldighet att
lämna sådan uppgift förel igger dock inte, om lönen kvitteras på avlönings­
lista, där skatteavdraget har angivits.

938

Senaste lydelse 1984; 669.

''Senaste lydelse 1984:669.

'Senaste lydelse 1979:489.

¬

background image

Har skatteavdrag för kvarstående skatt inte kunnat göras med så stort

belopp, som motsvarar den kvarstående skatten, skall ar betsgivaren vid

det avlöningstillfälle, som närmas t föregår uppbördsmånaden april, under­

rätta arbetstagaren om storleken av felande belopp.

Efter den 18 i den sista uppbördsmånad, under vilken skatt enligt skatt­

sedel skall erläggas, eller, om arbetstagare tidigare har slutat sin ans täll­

ning, vid dennas slut skall arbetsgivaren återlämna skattsedeln till arbets­

tagaren. Har arbetstagaren slutat sin anställning under tid d å avdrag för

kvarstående skatt skall göras, skall arbetsgivaren lämna arbetstagaren

skriftlig uppgift om summan av gjorda skatteavdrag för sådan skatt och den
tid som avdragen avser. Sådan uppgift, som skall vara undertecknad eller
signerad av arbetsgivaren eller någon hos honom anställd, skall också
omfatta arbetsgivarens namn och adress.

Regeringen elle r myndighet som regeringen bestämmer fastställer for­

mulär till blank etter för uppgifter enligt detta moment. Blanketterna skall
kostnadsfritt tillhandahållas arbetsgivare.

SFS 1986:474

54 § 1 mom.^ En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för preliminär

A-skatt eller utgett lön för vilken månadsavgift skall redovisas enligt lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall utan an-

maning lämna uppgift (uppbörds deklaration) om detta till den länsstyrelse

som avses i 52 § första stycket. Arbetsgivare som avses i 3 § andra stycket
sista meningen lagen om up pbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall
dock lämna d eklarationen till länsstyrelsen i Stockholms län. Deklaration
skall lämnas senast den 18 i upp bördsmånaden efter den månad då skat­

teavdraget gjordes eller lönen utgavs.

Efter anmaning av länsstyrelsen eller lokal skattemyndighet är också

den, som inte är deklarationsskyldig enligt första stycket, skyldig att avge

uppbördsdeklaration.

Uppbördsdeklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på

blankett enligt fastställt formulär.

Uppbördsdeklararation skall upptaga
1) ar betsgivarens personnummer, organisationsnummer eller särskilda

redovisningsnummer;

2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas;

3) det belopp som har dragits av för preliminär A-skatt;

4) sådan utgiven avgiftspliktig lön eller e rsättning som avses i 2 kap. 3 §

lagen (1981:691) om so cialavgifter, dock inräknat det belopp som avses i

punkt 5;

5) det belopp med vilket avdrag görs enligt 6§ lagen om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

6) den lön eller ersättning på vilken månadsavgiften beräknas;
7) månadsavgiftens b elopp:
8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt punkt 7.

En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för kvarstående skatt, skall

lämna uppgift (uppbördsdeklaration för kvarstående skatt) om detta. Så­
dan dek laration skall lämnas senast den 18 i up pbördsmånaden april och
upptaga, förutom uppgift som avses i fjärde stycket 1, det belopp som

® Senaste lydelse 1984: 669.

939

¬

background image

SFS 1986:474

dragits av för kvarstående skatt. I övrigt gäller i tillämp liga delar vad som

sägs i för sta-tredje styckena.

69 § 2 mom."* På skatt, kvarskatteavgift, respitränta och anståndsränta,
som återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta,
som har innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, utgår ränta
(restitulionsränta). Restitutionsränta utgår för visst kalenderår efter en
räntesats som motsvarar halva det av riksbanken fastställda diskonto som

gällde vid utgången av närmast föregå ende kalenderår. För tid som infaller
efter utgången av det år då beslut om åte rbetalning fattas tillämpas dock
den räntesats som gäller för det året. Räntesatsen bestäms till procenttal
med högst en decimal, som i förekommande fall avrundas up påt. Räntebe­
lopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

Vid beräkning av restitution sränta gäller i övrigt,

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som

preliminär skatt, från utgången av taxeringsåret och på annat belopp från

utgången av den månad, då det har betalts;

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit

till betalning, skatten an ses som betald under nämnda uppbördsmånad;

att. om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast

viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda belop­
pet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts;

att ränta utgår till och med den m ånad, då beloppet återbetalas; samt
att ränta utgår i helt kront al, varvid öretal bortfaller.

Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta

inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet

hade b eaktats vid ränt eberäkningen, är den skattskyldige skyldig att åter­
betala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna
lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på restit utionsränta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 69 a§ tredje stycket och

75 a § flärde stycket.

Anvisningar
till 39 §

4.'" Föreligger särskilda svårigheter för arbetsgivare att göra skatteav­

drag för kvarstående skatt, får den lokala skattemyndigheten medge, att

sådant avdrag inte görs. Svårighet att göra skatteavdrag för sådan skatt

kan vara för handen, om lön utbet alas för kvartal eller halvår eller annars
vid sådana tidpunkter, att genom skatteavdrag innehållna medel inte för­

slår att betala den k varstående skatten.

Såväl arbetsgivare som arbetstagare kan göra framställning om befrie lse

från skatteavdrag. Har arbetsgivare begärt befrielse från att göra skatteav­
drag, skall arbetstagare, som berörs av framställningen, eller ombud för
denne höras i frågan.

Vid prövning av arbetsgivares ansökan om befrielse frän skyldighet att

göra skatteavdrag skall särskilt beaktas intresset för arbetstagare att få en

940

' Senaste lydelse 1983:977.

'"Senaste lydelse 1979:489.

¬

background image

; jl"'

T

bekväm skattebetalningsform och för det allmänna att få en effektiv skatte-

SFS 1986:474

betalning.

Denna lag tr äder i kraft i fråga om 69 § 2 mom. den 1 januari 1987 och

tillämpas på restitutionsränta som belöper på tid efter ikraftträdandet. I

övrigt träder lagen i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas första gången i fråga
om kvarstående skatt som grundas på 1986 års taxering.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.