SFS 1987:1310

871310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1310

om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av

Utkom från trycket

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

den 30 december mi

allmän försäkring;

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 4 § lagen (1959:551) om beräk­

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring^ skall ha följande lydelse.

4

Vid best ämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring , gälla följande.

Värdet av skattepliktiga naturaförmåner till arbetstagare, som skall beta­

la sjömanssk att, skall uppskattas i enlighet med vad som föreskrivs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Skattepliktiga

naturaförmåner skall i andra fall tas upp till ett värde som bestäms i

enlighet med 8 § första-fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger tretu­

sen kronor.

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående be­

räkning av sådan inkomst av anställning, som enligt lagen (194 7: 576) om

statlig inkomstskatt hänförs till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt av

rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete far från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1987 eller

tidigare år.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1987/88: 52, SkU 8, rskr. 96.

Lagen omtryckt 1976: 1015.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1 976: 1015.

' Senaste lydelse 1985:408.

3905

123-SFS 1987

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.