SFS 1987:1309

871309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1309 Lag

Utkom från trycket

den 30 december 1987

3904

om ändring i lagen (1987:567) om ändring i lagen

(1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 17 december 1987.

2 kap.

CJ
til)

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 ka p. 3 § lagen (1981 :691) om Q

socialavgifter i paragrafens lydelse enligt lagen (1987:56 7) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 § Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren under året har utgett som lön i pen gar eller skattepliktiga naturaför­
måner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (19 62:381) om

allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete. Bidrag som avses i 11

kap. 2 § första stycket m) lagen om allm än försäkring likställs med lön.

Med lön likställs också bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk

person, om ett väsentligt ändamål f ör den juridiska personen är att tillgo­

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos
arbetsgivaren. Detta gäller dock inte bidrag som lämnas till en pensions-
eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om trygga nde av pensionsut­
fästelse m. m.

Värdet av vad någon till godoförs som följd av sådant bidrag som likställs

med lön enligt andra stycket skall anses som ersättning till arbetstagare vid

tillämpning av 4 och 5 §§.

"'f

'5'
Cn<

VJ '

Prop. 1987/88:52, SkU 8, rskr. 96,

¬

background image

jPå regeringens vägnar

SFS 1987:1309

iS.SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.