SFS 1987:1210

871210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987; 1210

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

Utkom från trycket

den 29 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 2 k ap. 4 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

2 kap.
4

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetst agare som vid årets ingång fyllt 65 år,

3. ersättning till arbetstag are vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt

3 kap. 16 § eller 4 kap. 18 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arb ete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte lår göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som ar­

betstagare haft att täck a med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i ver kskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran­

det är av utländsk nationa litet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 4 eller 5 § lagen

(1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i
Sverige inte utgör skattepliktig intäkt,

' Prop. 1987/88:40. SfU 1 2, rskr. 98.

^ Senaste lydelse 1986:1139.

3649

115-SFS 1987

¬

background image

Karl-Ingvar Rundqvist

tdii-

SFS 1987:1210

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring.
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss v erksamhet.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid be-
stämmande av avgiftsunderlaget.

(öpi

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

^

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

innii

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.