SFS 1989:433

890433.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989; 433 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

den 14 juni 1989

Utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 ka p. 2§ lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäkrad
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av annat
förvärvsarbete som avses i 3 kap, 2 eller 2 a § eller 11 kap. 3 § nämnda lag.

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som

avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring anses som
arbetsgivare. Vid tillämp ning av denna lag gäller vidare vad som i 22 c §
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare sägs om
iakttagande av förhandsbesked.

Bestämmelser om betalning av avgifter vid vissa uppdr ag finns i lagen

(1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen
(1953:272) m.m.

Bestämmelser om betalning av arbetsgivaravgifter finns också i 23 §

lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgiva­

re.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1989. �ldre föreskrifter gäller fortfa­

rande i fråga om dem som efter ikraftträdande kvarstår i arbete i ungdoms­
lag hos offentliga arbetsgivare.

På regeringens vägnar

604

SVEN HULTERSTROM

' Prop. 1988/89:109, AU16, rskr. 284.

^ Senaste lydelse 1986:1 (39.

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.