SFS 1991:690

910690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:690 Lag

utkom frän trycket

om ändring i lagen (1981; 691) om socialavgifter;

den 18 juni 1991

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 4 § lagen

(1981:691) om socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

1 kap.

1

I denna lag ges bestämm elser om avgifter för finansiering av den

allmänna försäkringen och vissa andra sociala ändamål.

' Prop. 1990/91:166, SkU29, rskr. 289.

^ Lagen omtryckt 1989:633.

194

3 Senaste lydelse 1990:658.

c:;

¬

background image

Att denna lag tillämpas även i fråga om allmän löneavgift, arbetsmiljö-

SFS 1991:690

avgift och sä rskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster framgår av lagen
(1982:423) om allmän löneavgift, lagen (198 9:484) om arbetsmiljöavgift

och lagen (1990:659 ) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Om nedsättning av socialavgifter som regionalpolitiskt stöd finns sär­

skilda bestämmelser.

2 kap.
4 §'' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3

kap. 16 § eller 4 kap. 18 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil-

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar

dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där partema i skiljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1 984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt a rbete i Sverige inte
utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 ka p. 2 a § lagen om all män försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2�6 lage n (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn­

da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:57 6) om statlig inkomstskatt

och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om
ersättningen från föreningen under året inte uppgått till et t halvt basbe­

lopp enligt lagen om allmän försäkring.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostn aderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

'Senaste lydelse 1991:121.

¬

background image

SFS 1991:690

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som reg e-

{

ringen bestämmer flr fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verks amhet.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

INGELA THALEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

⬢'ti

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1991.

På regeringens vägnar

-'�v;-

.. ,1

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.