SFS 1991:1045

911045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

Lag

⬢ ⬢

.

'

SFS 1991:1045

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

Utkom från tryc ket

den 28 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 4 § la gen (1981:691) om

socialavgifter^ skall ha följan de lydelse.

2 kap.
4 §' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid å rets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet for vård av barn

eller med anledning av barns födelse , till den del ersättningen motsvarar

sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgiva­

re får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning f�r vilken bevillningsavgift har erlagts enligt

lagen (1908:128) om bevillningsavgifter f�r särskilda förmåner och rättig­
heter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn f�r arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag f�r ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med ersättnin gen,

7. ersättning f�r tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning f�r skiljemannauppdrag i fall där parterna i s kiljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § la gen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfäl ligt arbete i Sveri ge inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap . 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2-6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på v issa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn­
da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om

' Prop. 1990/91; 141, SfU16. rskr. 303.

' Lagen omtryckt 1989:633.

' Senaste lydelse 1991: 690,

1783

¬

background image

⬢J 1

i

SFS 1991:1045

ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbe-. '
lopp enligt lagen om allmän försäkring.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tilläm plig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verks amhet.

1 fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i p unkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.