SFS 1992:490

920490.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:490 Lag

Utkom från try cket

den 12 juni 1992

om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1959:5 51) om beräk­

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring^ skall ha följande lydelse.

4

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av skattepliktiga förmåner i annat än pengar till arbetstagare,

som skall betala sjömansskatt, skall uppskattas i enlighet med vad som

föreskrivs av regering en eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skattepliktiga förmåner skall i andra fall tas upp till ett värde som bestäms

i enlighet med 8§ första�fjärde och sjätte styckena uppbördslagen
(1953:272). När skäl föreligger får avvikelse ske från förmånsvärde som

skattemyndigheten bestämt enligt 5 § andra stycket lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostna­

der som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger fyra­
tusen kronor.

Särskilda föreskrifter angående beräkning av sådan inkomst av anställ­

ning, som enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt hänförs till
intäkt av näringsverksamhet meddelas av regeringen eller myndig het som

regeringen bestämmer.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av

en viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande vid beräkning av pensionsgrun­

dande inkomst som avser tid före i kraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

1004

' Prop. 1991/92: 129, SI<U32. rskr. 291.

' Lagen omtryckt 1976:1015.

Senaste lydelse av lagens rubrik 197 6: 1015.

' Senaste lydelse 1990:660.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.