SFS 1992:488

920488.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:488 Lag

Utkom från try cket

den I2 juni 1992

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1984:668) om uppbörd

av socialavgifter från arbetsgivare' skall ha följande lydelse.

5 § Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i
enlighet med 8 § första �fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

Om det föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningar­

na till 42 § kommunalskattelagen (1928:370), eller sådant fall att den

skattskyldige skulle kunna få förmånsvärdet bestämt med stöd av punkt 2

tredje stycket andra meningen av samma anvisningar, får skattemyndighe­
ten på framställning av arbetsgivaren bes tämma värdet av förmånen med

hänsyn härtill. Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagare som berörs av

skattemyndighetens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på förmåner som

utges efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

' Prop. 1991/92:129, SkU32, rskr. 291.

' Lagen omtryckt 1991:98.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.