SFS 1992:329

920329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i la gen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 14 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om

socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

SFS 1992:329

Utkom från trycket

den 26 maj 1992

1 kap.

2

Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäk­

rad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av

annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11 kap. 3 §

nämnda lag.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett s ådan ersättning som enligt bestämmel­

serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m), andra
stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till

inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Vid tillämpn ing av denna
lag gäller vidare vad som i 22 c § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­

gifter från arbetsgivare sägs om iakttagande av förhandsbesked.

' Prop. 1991/92:124, AUl 1, rsk r. 252.

' Lagen omtryckt 1989:633.

' Senaste lydelse 1990:1429. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

775

¬

background image

\

SFS 1992:329

iBestämmelser om betalning av avgifter vid vissa upp drag finns i lagen

(1953:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen
(il953:2'72)m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringcns^vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

11

(Socialdepartementet)

a

0.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.