SFS 1992:683

920683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:683

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utkom från trycket

den 23 juni 1992

Utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 k ap. 2 § och 2 kap. 4 § lagen

(1981:691) om socialavgifter^ skall ha f öljande lydelse.

1 kap.
2 §' Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgi­
varavgifter skall betalas av den som är arbetsgivare och egenavgifter av
den som är försäkrad enligt lagen (1962; 381) om allmän försäkring och har
inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11

kap. 3 § nämnda lag.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte foreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel­

serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 k ap. 2 § första stycket m, andra
stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till

inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Vid tillämpning av denna
lag gäller vidare vad som i 22 c § lagen (1984; 668) om uppbörd av social­

avgifter från arbetsgivare sägs om iakttagande av förhandsbesked.

2 kap.

4 §'' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 10 00 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet for vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgiva­

re får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

' Prop. 1991/92: i 12, SkU29, rskr. 292.

' Lagen omtryckt 1989:633.

' Senaste lydelse 1992: 329. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upp hävs.

i

^Senaste lydelse 1991:1155.

1433

¬

background image

SFS 1992:683

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991; 591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.j

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbe te som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täeka med ers ättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket

civilförsvarslagen (1960: 74) i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lage n (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt a rbete i Sverige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunal skat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2-6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn­
da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576 ) om statlig inkomstskatt

och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om
ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbe­
lopp enligt lagen om allmän försäkring.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege ­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper
och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i pu nkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid best ämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 a pril 1993. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om avgif ter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

1434

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.