SFS 1992:1711

921711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1711

om ändring i lagen (1992:683) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1981: 691) om socialavgifter;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 dece mber 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs a tt 2 kap. 4 § lagen (1981:691) om

socialavgifter^ i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:683) om ändring i

nämnda lag samt ikraftträdandebestämmelsema till lagen (1992:683) skall
ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:29, bet. 1992/93: SfU5, rskr. 1992/93:140.

^ Lagen omtryckt 1989:633.

4003

¬

background image

SFS 1992: mi

2 kap.

4004

4 § Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet for vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsva rar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgiva­

re får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning for vilken skall betalas särs kild inkomstskatt enli gt lag en

(1991:591) om särskild inkomstskatt for utomlands bosatta artister m.fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med e rsättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74) i den mån ersättningen utgör eller motsvarar

dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där partema i skilj eförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på gmnd av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfäl ligt arbete i Sve rige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2 �6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn­
da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

och som har till huvuds akligt syfte att främja idrottslig verksam het, om
ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbe­

lopp enligt lagen om allmän försäkring,

15. före utgången av år 1992 utbetalade ersättningar från en vinstan­

delsstiftelse, som avses i 3 k ap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäk­

ring, till den del de inte utgör ersättning för arbete för stiftelsens räkning,

16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse från vilken enligt de fyra

sista meningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring

skall bortses vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från
arbetsgivaren under utg iftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schabl on för beräkning av arbetstagares

¬

background image

kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper

SFS 1992:1711

och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

I fråga om inkomst från fåmansforetag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kom munalskattelagen
(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 4 § första stycket 15 och 16

den 1 januari 1993. I övrigt träde r lagen i kraft den 1 april 1993, varvid
äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas i fråga om avgifter som
avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartemenet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.