SFS 1992:1665

921665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1665 Lag

utkom från trycket

om äiidniig i lagen (1992:

uppbördslagen (1953:272);

om

den 30 december 1992

utfärdad den 21 de cember 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 § 1 mom. uppbördslagen

(1953:272)^ i paragrafens lydelse enlig t lagen (1992:680) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

39 § / mom. Vid utbetalning av kontant ersättn ing för arbete skall den

som betalar ut ersättningen göra avdrag för betalning av mottagarens

preliminära A-skatt {skatteavdrag).

Skyldighet att göra skatteavdrag föreligger inte om

1. det kan antas att vad en arbetsgivare kommer att betala ut till

arbetstagaren under inkomståret inte uppgår till minst 1 000 kronor,

2. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag och mottagaren är delägare

1 bolaget.

Skyldighet att göra skatteavdrag föreligger inte heller, om den som tar

emot ersättningen har en F-skattesedel antingen när ersättningen för arbe­

tet bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om innehav av en F-
skattesedel får tas för god om d en lämnas i en anbudshandling, en faktura
eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller uppgifter om

utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för
identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottagarens
personnummer eller organisationsnummer. Det som sagts i andra mening­

en gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att

uppgiften om inneh av av en F-skattesedel är oriktig.

Om betalningsmottagaren har både en F-sk attesedel och en A-sk attese­

del får skatteavdrag underlåtas bara om F-skattesedeln skriftligen åbero­

pas. Görs detta, anses mott agaren ha endas t en F-skattesedel. I annat fall

anses han ha endast en A-skattesedel. I fråga om ersättning som avses i 3 §

2 mom. andra stycket skall han alltid anses ha endast en A-skattesedel. En

sådan uppgift om innehav av en F-skattesedel som enligt tredje stycket får
tas för god gäller även som skriftligt åberopande av F-skattesedeln.

3894

' Prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr. 1992/93:146.

^ Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1992:1665

ANNE WIBBLE

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.