SFS 1972:562

720562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 562 Lag

Utkom fran trycket

den 21 n ov. 1972

om ändring i förordningen (1959: 551) angående

beräkning av pen sionsgrundande Inkomst enligt lagen

om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 10 november 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenh funnit gott förordna, att 4 § förordningen (1959: 551) angående
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän för­
säkring- skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Vid b estämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad
som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad till arbetstagare,

som avses i 1 § första stycket förordningen om sjömansskatt, skall

uppskattas i enlighet med vad riksförsäkringsverket föreskriver. Vad nyss

sagts skall jämväl äga tillämpning beträffande förmån av kost eller bo­
stad i fall som avses i 3 § för sta stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kost­

nader som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den
mån kostnaderna minskade med erhållen kostnadsersättning översti­
ga ettusen kronor.

Riksförsäkringsverket äger meddela särskilda föreskrifter angående

beräkning av sådan inkomst av anställning, som enligt förordningen om

statlig inkomstskatt hänföres till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt

av rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall från inkomst

av rörelse avdragas underskott å rörelse under beskattningsåret. I fråga
om inkomst av jordbruksfastighet skall motsvarande gälla beträffande

underskott å sådan jordbruksfastighet, som brukats av den försäkrade.

1272

Denna lag trä der i kraft den I januari 1973. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande vid beräkning av pensionsgrundandc inkomst för år 1971
eller tidigare år.

Prop. 1972: 108, SfU 35, rsk r 256 .

- Förordningen omtryckt 196 2:395.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 562

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 november 1972.

GUSTAF ADOLF

SVEN ASPLING

(L. S.)

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.