SFS 1973:373

730373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:373 Lag

IAJ

uikom trån trycket

ändring 1 f örordningen (1959:552) angående upp

15 juni 1973

av vissa avgiftcF en ligt lagen om allmän försäkring, m. >>

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

den

722

o c

V i GUSTAF ADOLF, m e d G

u d s n å d e, S v e r i g es, G^ojes

:h Vendes Konung, göra veteri i gL

dageni, funnit gott förordna, alt 1 och 2 §§ törcrdnmgco t ^

angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän o

m. m.2 skall ha nedan angivna l ydelse.

1 S'' Angående debitering och uppbörd av avgifter

. enligt lagen (19 62: 381) om allmän försäkring sam t avgift for

JProp. l973:56,InU 23,rskr251.

^

3 förordningen omtryckt 1962:396. Senaste lydelse av rubnkcn ivw-

Senaste lydelse 1971:287.

¬

background image

försäkring I nksforsaknngsverket enligt Jagen (1954- 243^ nm , i,

dadeförsäkring ävensom avgifter enligt förordningen (1960-^7^^

1973:373

eiendc byggnadsforskningsavgift, Jagen (1970: 742) om löneearami^v'
,ift, lag en (1971:282) om arbetarsJcyddsavgift samt Jagen (1973-372>

cm a rbetsgivaravgift tilJ arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta ar­

betsmarknadsstödet skalJ gälla vad nedan stadgas.

Avgift för frivillig försäkring i riksförsäkringsverket enligt lagen om

yrkesskadeförsäkring uppbäres i den ordning verket bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Vid de bitering enligt 20 § första stycket av arbetsgivares preliminära

avgift för år 1974 och 1975 skall hänsyn tagas även till avgiftsuttaget

enligt lagen (1973: 372) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkring­

en o ch det ko ntanta arbetsmarknadsstödet.

Det alla som ve derbör hava sig hörsaraligen att efterrätta. Till ytter­

mera vi sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

svEN ASPUNG

(L.S.)

(Socialdepartementet)

' Senaste lydelse 1970: 744,

: I

2 § 4 I denna förordning förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket,

skall beräknas för arbetsgivaren;

utginsår: del kalenderår för vilket avgiftsunderlag skaU bestämma s.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäk-

ringen och försäkringen för tilläggspension, f ör lönegarantiavgift samt

för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta ar­

betsmarknadsstödet skall med lon enligt denna förordning förstås jäm­
väl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten
eller 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring

anses såsom inkomst a v anställning.

^'1

:j^i

⬢I;-

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.