SFS 1975:316

750316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:316 Lag

Utkom f rån tr ycket oiB äedring i lageo (1962: 381) om allmän försäkring;

den 10 ju ni 1975

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 19 kap. 1, 3�4 a och 7 §§

lagen (1962: 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

1

Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga

socialförsäkringsavgift till sj ukförsäkringen, folkpensioneringen och för­

säkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å sum­

man av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i

penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom

lön eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är

för handen, annan ersättning för utfört arbete.

1 Prop. 1975: 92, SfU 17, rskr 127.

2 Lagen omtryckt 1973; 908.

544

^ Senaste lydelse 1974: 790.

¬

background image

»⬢Alg

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där

fall som avses i 11 kap. 2 § andra stycket är för handen, annan ersätt­

ning för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp
motsvarande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat
med det beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren
under året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit anställd

med f ull arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare, som
under året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i motsvarande
mån. Det antal arbetstimmar per år som i allmänhet skall anses mot­

svara full arbetstid fastställes av regeringen efter förslag av riksförsäk­

ringsverket. Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas med en deci­
mal. Om särskilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas på sätt som
avviker från vad nu stadgats men som giver i huvudsak samma resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor.

Vad gäller sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare, där

ej fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är för handen,
vid beräkning av avgift bortses från arbetstagare, som icke är obligato­

riskt försäkrad enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Såvitt angår för­

säkringen för tilläggspension skall hänsyn icke tagas till arbetstagares
lön eller ersättning i vad den för år räknat överstiger sju och en halv
gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Såvitt angår försäk­

ringen för tilläggspension skall vidare bortses från arbetstagare, som vid

årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare i fall
då lön eller annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap. 2§
tredje eller fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning

eller, om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bo­
satt härstädes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet

för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del

lönen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare

äger uppbära enligt 3 kap. 16 §. Avgift erlägges ej heller för lön som

arbetsgivare utgivit till hemmavarande barn för arbete utfört i hans
förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomst­

taxeringen.

SFS 1975: 316

3 § Försäkrad, som vid utgången av visst år är inskriven hos allmän

försäkringskassa, skall för nämnda år erlägga socialförsäkringsavgift

till folkpensioneringen under förutsättning att han under året haft in­

komst av annat förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 §. Avgift erlägges dock

ej av den som vid åre ts ingång uppnått sextiofem års ålder och ej heller

av den som för december månad samma år åtnjutit ålderspension eller

förtidspension enligt den na lag.

Vid beräkning av avgift enligt första stycket tages icke hänsyn till

inkomst som för år räknat ej uppgått till femhundra kronor.

Försäkrad, för vilken för visst år fastställts pensionsgrundande in­

komst på grundval av inkomst av annat förvärvsarbete, skall för nämnda

år erlägga tilläggspensionsavgift å den pensionsgrundande inkomsten,

i vad denna härrör från inkomst av annat förvärvsarbete.

35-SFS 1975

545

¬

background image

SFS 1975:316

Avgift erlägges icke för inkomst, som avses i 11 kap. 3 § första stycket

d).

4

Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift

enligt 2 § skall utgå med åtta procent av det belopp, varå avgiften skall
beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt 11 kap.
7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäkringen

enligt 3 kap. 11 § gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt 2 §

efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undan­

tagandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influt­
na avgifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande

av deras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat
de utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om
ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila

kassorna, samt för förvaltning, till den del utgifterna icke täckas av

statsbidrag enligt 7 §. Influtna avgifter skola även täcka de kostnader

som under året uppkommit för centrala studiestödsnämnden i anledning
av att återbetalningsplilctiga studiemedel, som belöpa på studerandes
sjukperiod, enligt studiestödslagen (1973: 349) icke skola återbetalas, till
den del kostnaderna icke skola täckas med statliga medel enligt 7 §
andra stycket. För reglering av över- och imderskott skall finnas en

fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden. Regeringen fastställer

grunderna för överförandet av medel till och från fonden.

I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första

stycket lagen (1958: 295) om sjömansskatt beräknas avgiften till sjuk-'

försäkringen enligt procentsats som regeringen fastställer. Procentsatsen

skall för visst år utgöra bestämd andel av den i första stycket angivna

procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot förhållandet mellan antalet

svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska handelsfartyg i

medeltal för den 31 oktober under de tre år, som närmast föregått det

år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid ej till fartyg med
en bruttodräktighet understigande trehundra registerton. Procentsatsen

beräknas med två decimaler.

546

4 a §" Avgift till folkpensioneringen enligt 1 eller 3 § skall utgå med
sex och två tiondels procent av det belopp, på vilket avgiften skall be­

räknas. I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första

stycket lagen (1958: 295) om sjömansskatt beräknas dock avgiften efter
den lägre procentsats som regeringen fastställer med motsvarande till-

lämpning av 4 § andra stycket. Avgifterna tillföras staten.

7 §ö Statsbidrag utgår för varje år med femton procent av allmän
försäkringskassas utgifter för sjukförsäkringsförmåner, inberälcnat de

utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersätt­

ning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila kassan,

samt för förvaltning,

< Senaste lydelse 1974: 977,

ö Senaste lydelse 1974: 784.

o Senaste lydelse 1974: 977.

¬

background image

Statliga medel utgår vidare för varje år med femton procent av de

kostnader som under året uppkommit för centrala studiestödsnämnden

i anledning av att återbetalningspliktiga studiemedel, som belöpa på
studerandes sjukperiod, enligt studiestödslagen (1973: 349) icke skola

återbetalas.

SFS 1975: 316

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om avgift och statsbidrag som belöper på tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.