SFS 1976:1098

761098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1098 Lag

utkom f rån tr ycket

ändring i lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa

den 1 2 januari 1977 avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 22 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 § lagen (1959: 552) om upp­

börd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.^ sk all ha

nedan angivna lydelse.

2 §2 I denna lag förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket,

skall beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas;

slutlig avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebi­

teringen för nästföregående utgiftsår;

preliminär avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas eller

eljest erlägges i a vräkning på slutlig avgift;

kvarstående avgift: avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan preli­

minär avgift avräknats från slutlig avgift;

1 Prop. 1976/77: 41, SkU 12, rskr 97,

2 Lagen omtryckt 1974; 938. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 938.

2356

3 Senaste lydelse 1975: 1162.

¬

background image

tillkommande avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut

SFS 1976: 1098

om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäk­

ringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggspension samt för

arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkring och det kontanta arbets­

marknadsstödet skall med lön enligt denna lag förstås jämväl sådan er­

sättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten och 11 kap.

2 § andra stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring anses såsom
inkomst av anställning. Vad nu sagts äger dock icke tillämpning i fall
där ersättningen utgått till utomlands bosatt person och avser arbete

utom riket eller där bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908: 128 s. 1)

om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skola föreskrifterna i punkt

13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928: 370) äga mot­

svarande tillämpning vid beräkning av avgiftsunderlag.

Vad i 19 kap. 6 § lagen om allmän försäkring föreskrives om avgift

som där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som upp-
bäres enligt förevarande lag.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit f rån trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas
i fråga om avgift som belöper på tid f rån och med den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.