SFS 1976:1013

761013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utfärdad den 15 december 1976.

SFS 1976:1013

Utkom från trycket

den 23 dec. 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 2 kap. 6 §, 7 kap. 3 §, 11 kap.

2 och 4 §§ samt 18 kap. 13 och 20 §§ lagen (1962: 381) om allmän för-

säkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

6 §3 Ersättning för utgifter för annan behandling med anledning av

sjukdom än som sägs i 2�4 §§ {sjukvårdande behandling) utgår om

behandlingen ombesörjes av staten, landstingskommun eller kommun,

som ej tillhör landstingskommun, eller lämnas av sjukgymnast eller lä­

kare, som är uppförd på en av allmän försäkringskassa upprättad för­
teckning. Ersättning utgår enligt grunder som regeringen fastställer.

I fråga om behandling som lämnas av sjukgymnast eller lä kare som har

uppförts på den nämnda förteckningen fastställas grunderna för ersätt­
ning för högst två år i sänder efter förslag av riksförsäkringsverket.

För utgifter för konvalescentvård utgår ersättning enligt grun der som

regeringen fastställer.

1 Prop. 1976/77: 44, SfU 13, rsk r 54.

-Lagen omtryckt 1973: 908.

⬢' Senaste lydelse 1975: 223.

2181

K

¬

background image

SFS 1976:1013

I fråga om ersättning för försäkrads utgifter för resor i samband med

sjukvårdande behandling eller konvalescentvård eller för resor i sam­

band med vård som vid sjukdom har meddelats av distriktssköterska
eller distriktsbarnmorska äger 5 § första stycket motsvarande tillämp­

ning.

För hjälpmedel åt handikappade utgår ersättning enligt vad regering­

en föreskriver.

7 kap.

3

Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall be­

aktas den försäkrades förmåga att vid den nedsättning av prestations­
förmågan, varom är fråga, bereda sig inkomst genom sådant arbete,
som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan be­
gäras av honom med hänsyn till hans utbildning och tidigare verksam­

het samt ålder, bosättningsförhålianden och därmed jämförliga omstän­

digheter. Bedömningen skall göras efter samma grunder oavsett arten
av den föreliggande nedsättningen av prestationsförmågan. I fråga om

äldre försäkrad skall bedömningen främst avse hans förmåga och möj­
lighet att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidi­
gare utfört eller genom annat för honom tillgängligt lämpligt arbete.

Med inkomst av arbete likställes i skälig omfattning värdet av hushålls­
arbete i h emmet.

�r den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i

2 kap. 11 §, skall arbetsförmågan under tiden för åtgärden anses ned­

satt i den mån den försäkrade på grund av åtgärden är hindrad att ut­

föra förvärvsarbete.

2)82

11 kap.

2 §-j Med inkomst av anställning avses den lön i penningar eller na­
turaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom

arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres
dock icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett
år ej uppgått till femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses

även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954: 243) om yrkes­

skadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan

författning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersätt­
ningen träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i all­
män eller enskild tjänst,

b) föräldrapenning,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dag­

penning och stimulansbidrag,

' Senaste lydelse 1976: 279.

Senaste lydelse 1975; 1160.

¬

background image

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie-

SFS 1976; 1013

stödslagen (1973: 349),

h) delpension enligt lagen (1975: 380) om delpensionsförsäkring,

i) dagpenning till värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i

bistånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, läkare un­

der försvarsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna.

I fråga om ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första

stycket sägs för arbete som någon utfört för annans räkning utan att

vara anställd i dennes tjänst skall vad i 3 kap. 2 § andra stycket sägs

äga motsvarande tillämpning.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tagas till lön

eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken

är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då

den försäkrade sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman om­

bord på svenskt handelsfartyg. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla

beträffande lön till svensk medborgare, såframt svenska staten eller, där

lönen härrör från utländsk juridisk person, svensk juridisk person, som
äger ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen,
enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främ­

mande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från

arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och
icke är svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla be­

träffande lön till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk

medborgare är bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket
enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

4 §8 Till grund för beräkning av inkomst av anställning och inkomst

av annat förvärvsarbete under visst år skall läggas den försäkrades taxe­
ring till statlig inkomstskatt avseende nämnda år. Avser taxeringen be­

skattningsår som ej sammanfaller med kalenderår, skall inkomst under

beskattningsåret anses hava åtnjutits under det kalenderår, som närmast
föregått taxeringsåret.

Närmare bestämmelser rörande beräkningen av inkomst av anställ­

ning och inkomst av annat förvärvsarbete beslutas av regeringen med
riksdagen.

Angående beräkningen av inkomst av anställning, för vilken den för­

säkrade icke är skattskyldig här i riket eller för vilken den försäkrade

har att erlägga sjömansskatt, stadgas särskilt.

8 Senaste lydelse 1974: 510.

2183

¬

background image

SFS 1976:1013

18 kap.

!⬢

U

13 §'^ Befattningshavare hos allmän försäkringskassa tillsättas och ent­

ledigas

1) direktör, föredragande för pensionsärenden, förtroendeläkare, för­

troendetandläkare ävensom arman tjänsteman, beträffande vilken rege­

ringen så föreskrivit, av riksförsäkringsverket; samt

2) övriga tjänstemän av kassan.
Riksförsäkringsverket skall vid tillsättande och entledigande av be­

fattningshavare hos kassan inhämta yttrande från kassans styrelse.

För befattningshavare, för vilka regeringen så föreskrivit, skola an­

ställnings- och arbetsvillkor fastställas under medverkan av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer.

I den utsträckning regeringen förordnar må försäkringskassa inrätta

ny tjänst endast efter medgivande av riksförsäkringsverket.

20 §8 Frågor om förtidspension, med undantag av ärenden som avses

i 7 kap. 1 § andra stycket, samt om h andikappersättning och vårdbidrag

avgöras i allmän försäkringskassa av en pensionsdelegation, bestående

av åtta ledamöter. Dessa ä ro ordföranden i kassans styrelse, som tillika

för ordet i delegationen, vice ordföranden i kassans styrelse, två av
riksförsäkringsverket utsedda läkare, två av riksförsäkringsverket ut­
sedda ledamöter som skola hava särskild erfarenhet av arbetsförhållan­

den och två av landstinget eller, om kassans verksamhetsområde utgöres
av kommun, av kommunfullmäktige utsedda ledamöter. Då skäl äro
därtill må regeringen utse särskild ordförande och vice ordförande i
pensionsdelegation.

För annan ledamot än ordförande och vice ordförande utses en

suppleant. Regeringen må föreskriva att för envar av de av riksförsäk­

ringsverket utsedda läkarna skola utses två suppleanter.

I allmän försäkringskassa må med regeringens medgivande finnas

flera pensionsdelegationer.

1. Denna lag träder i kraft såviit avser 2 kap. 6 § den 1 april 1977

och i övrigt den 1 januari 1977.

2. Om regeringen finner anledning antaga att sjukvårdshuvudmans

behov av legitimerade sjukgymnaster skall bli otillräckligt tillgodosett,

får regeringen efter framställning av riksförsäkringsverket i den ut­
sträckning som behövs föreskriva att sjukgymnast ej skall föras upp

eUer var a uppförd på förteckning hos allmän försäkringskassa som av­
ses i 2 kap. 6 § första stycket. Förordnande som här avses får bestå
längst till utgången av år 1980.

3. I fråga om ersättning för foniatrisk behandling som lämnas av

privatpraktiserande vårdgivare får tills vidare äldre bestämmelser till-
lämpas.

2184

Senaste lydelse 1974: 510.

8 Senaste lydelse 1974: 962.

¬

background image

4. 11 kap. 2 § j) och k) tillämpas första gången i fråga om förmån

SFS 1976*. 1013

som har utgivits under år 1976.

5. 11 kap. 4 § tillämpas första gången beträffande inkomst som har

åtnjutits under år 1976.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.