SFS 1979:1134

791134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:1134

om ändring i lagen (1962:381) ont allmä ti försäkring;

från trycket

Uifardad den 29 n ovember 1979.

den 27 december 1979

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 l<ap. 4 och 7 §§ tagen

(1962; 381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

4 p Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller .sjuk försäkringsavgift en­
ligt 2 S skall utgä med tio och sex tiondels procent av det belopp, varå av­

giften skall b eräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt

11 k ap. 7 § ej omt atlas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäk­
ringen enligt 3 kap. 11 § gäll er med karenstid. beräknas dock avgift enligt

2 § efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­
myndigande. m yndighet fastställer med hänsyn til! den inverkan undanta­

gandet eller kar enstiden bedömes fä på försäkringens utgifter, influtna av­
gifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande av de­

ras utgifter u nder året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de kostna­

der enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande

verksamhet m. m.. som åvila kassorna, samt for förvaltning, till den del ut­

gifterna icke täckas av statsbidrag enligt 7 §. Influtna avgifter skola även
täcka de kostnader som under året uppkommit för den allmänna försäk­
ringen för fö rmåner enligt jagen (195 4:519) om kostnadsfria och prisned­
satta läkemedel m. m. samt för centrala studiestödsnämnden i anledning av
att återbctalningspliktiga studiemedel, som belöpa på studerandes sjukpe­

riod, enligt studieslödslagen (1973; 349) icke skola återbetalas, till den del
kostnaderna icke skola täckas med statliga medel enligt 7 § andra stycket.

För reglering av över- och underskott skall finnas en fond, benämnd all-

iiuinna siukf är.säkrin^sfondeii. Regeringen fastställer grunderna för över­

förandet av medel till och från fonden.

I fråga om sjöman som avses i I § I m om. första stycket lagen (1958; 295)

om sjömansskall beräkna.s avgiften till sjukförsäkringen enligt procentsats

som regeringen elle r, efter regeringens bemyndigande, myndighet faststäl­

ler. Proc entsatsen skall for visst år utgöra bestämd andel av den i första

stycket angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot förhållandet

mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska han­

delsfartyg i medeltal för den 31 oktober under de tre år, som närmast före­

gått det år då procentsatsen faslställes. Hänsyn tages härvid ej till f artyg

ttied cn b ruttodräktighet understigande trehundra registerton. Procentsat­

sen beräknas med två decimaler.

^ § Statsbiilrcig utgår för vaije år med femton procent av allmän försäk-
J^ingskassas utgifter för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de kostnader
enligt lagen (1974: 525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verk­

samhet m. ni., som åvila kassan, samt för förvaltning.

j bmp. 1978/79: 202, SoU 19 79/80: 11, rskr 33.

3 ^gen omtryckt 1977:630.

2813

lenaste lydelse 1978:216.

¬

background image

SFS 1979:1134

Statliga medel utgår vidare för varje år med femton procent av de kost.

nåder som under året uppkommit för den allmänna försäkringen förförmä.
ner enligt lagen (1954:519) om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel

m. m.. samt för centrala studiestödsnämnden i anl edning av att återbeial-
ningspliktiga studiemedel, som belöpa på studerandes sjukperiod, enligt

studiestödslagen (1973: 349) icke skola återbetalas.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1980.

På reg eringens vägnar

ELISABET HOLM

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.