SFS 1980:1039

801039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1039 Lag

Utkom från trycket

den 22 december 1980

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 15 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 kap. 4 och 4 a §§ lagen

(1962:381) om allmän försäkring^ skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

4

Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift e n­

ligt 2 § skall utgå med tio oc h fem tiondels procent av det belopp, varå av­

giften skall b eräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt

11 kap. 7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäk­

ringen enligt 3 kap. 11 § gäller med ka renstid, beräknas dock avgift enligt

2 § efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undanta­

gandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influtna av­

gifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande av de­
ras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de kostna­

der enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande

verksamhet m. m., som åvila kassorna, samt för förvaltning, till den del ut­

gifterna icke täckas av statsbidrag enligt 7 §. Influtna avgifter skola även

täcka de kostnader som under året uppkommit för den allmänna försäk­

ringen för förmåner enligt lagen (1954: 519) om kostnadsfria och prisned­

satta läkemedel m. m. samt för centrala studiestödsnämnden i anledning av
att återbetalningspliktiga studiemedel, som belöpa på studerandes sjuk­

period, enligt studiestödslagen (1973:349) icke skola återbetalas, till den
del kostnaderna icke skola täckas med statliga medel enligt 7 § andra styc­

ket. För reglering av �ver- och underskott skall finnas en fond, benämnd
allmänna sjukförsäkringsfonden. Regeringen fastställer grunderna för

överförandet av medel till och frå n fonden.

1952

' Prop. 1980/81; 20, SfU 14, rskr 84.

2 Lag en omtryckt 1977:630.

3 Senaste lydelse 1979:1134.

¬

background image

I fråga om sjöman som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen

SFS 1980:1039

(1958:295) om sjömansskatt beräknas avgiften till sjukförs äkringen enligt

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myn­
dighet fastställer. Procentsatsen skall för visst år utgöra bestämd andel av
den i första stycket angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara mot

förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på

svenska handelsfartyg i mede ltal for den 31 oktober under de tre år, som
närmast föregått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages härvid

ej till fartyg med en bruttodrälctighet understigande trehundra registerton.

Procentsatsen beräknas med två decimaler.

4 a § Avgift till folkpensi oneringen enligt I elle r 3 § skall utgå med åt ta

och fyra tiondels procent av det belopp, på villcet avgiften skall beräknas. I

fråga om sjöman som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen (1958:295)

om sjömansskatt beräknas dock avgiften efter den lägre procentsats som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndighet fastställer

med motsvarande tillämpning av 4 § andra stycket. Avgifterna tillföras sta­

ten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om avgift som belöper på tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

;

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.