SFS 1983:855

830855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 19S3:855

Utkom från trycket

den 22 november 1983

Lag

om ändrmg i lagee (1981:691) o m socialavgifter;

utfärdad den 10 november 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 k ap. 4 § lagen

(1981:691) om socialavgifter skall ha nedan ang ivna lydelse.

1 kap.
2 § Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäkrad
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av annat
förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § nämnda lag.

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som

avses i 1 1 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkrin g anses som
arbetsgivare.

Bestämmelser om betalning av avgifter vid vissa uppdrag finns i lagen

(1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen

(1953:272) m.m.

2 kap.

4 §- Vid be stämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 500 kronor eller, i fråga om avgiftsunderlaget för en småhus­

ägare eller lägenhetsinnehavare på grund av ersättning som avses i 8 §
första stycket lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet be­

träffande vissa uppdragsersättningar. 1 000 kronor.

2. ersättning till arbetstagare som vid år ets ingång fyllt 65 år.
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3

kap. 16 § eller 4 kap. 20 § lagen (1962:381 ) om allmän försäkri ng.

2102

' Prop. 1982/83: 177, SkU 1983/84: 5. r.skr 19 83/84:7.

" Senaste lydelse 1982:531.

¬

background image

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

SFS 1983:855

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

. -

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen.

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbets­

tagare haft att täcka med ersättningen, i den mån riksförsäkringsverket
medger detta,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte

räknas som lön enligt 11 k ap. 2 § fö rsta stycket lagen om allmän försäk­
ring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet

är av utländsk nationalitet.

Medgivande enligt första stycket 6 får lämnas endast om kostnaderna

beräknas uppgå till minst en tiondel av ersättningen samt får avse arbetsta­

gare i viss verksamhet eller, efter framställning av arbetsgivaren, viss eller

vissa arbetstagare.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid be­
stämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den I januar i 1984 och tillämpas såvitt gäller 2

kap. 4 § i fråga om ersät tningar som betalats ut efter ikraftträdandet.

På regeringens vägna r

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.