SFS 1984:669

840669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:669

Lag

uikom från trycket

om ändriEg 1 uppbördslagcn (1953:272);

den 3 juli 1984

utfärdad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att 2 § 2 och 3 mom., 26 och 31 §§, 39 § 1 mom., 42 §, 53 § 1 mom.,

54 § 1 mom., 55 § 1 mom., 57, 72 och 74 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 29 och 30 §§ , av nedan

angivna lydelse.

2 § 2 mom} I denna lag förstås med

slutlig skatt: skatt som har påförts vid den årliga debiteringen på grund

av taxeringsnämnds beslut eller på grund av annat beslut, som enligt
gällande föreskrifter skall beaktas vid sådan debitering, och återstår efter
iakttagande av bestämmelserna om nedsättning av skatt enligt 4 mom.
samt 2 § lagen (1978; 423) om s kattelättnader för vissa sparformer och 3 §
lagen (1982:1193) om skatte reduktion för fackföreningsavgift;

preliminär skatt: i 3 § nämnd skatt, som betalas i avräkning på slutlig

skatt;

kvarstående skatt: skatt, som återstår att betala, sedan preliminär skatt

har avräknats från slutlig skatt;

tillkommande skatt: skatt som skall betalas på grund av eftertaxering

eller enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt har
avslutats;

I Prop. 1983/84: 167, SfU 28, rskr 369.

' Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

1456

' Senaste lydelse 1982: 1196.

¬

background image

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mom.;

SFS 1984:669

respitränta: ränta enligt 32 §;

anståndsränta: ränta enligt 49 § 4 mom .;

ö-skatteränta: ränta enligt 69 § 1 mom. ;

restitiitionsränta: ränta enligt 69 § 2 mom.;

skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.;

inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregått taxeringsåret;

uppbördsår: tiden från och med februari månad ett år till och med

januari månad det föl jande året;

uppbördsmånad: varje månad under uppbördsåret;

gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 §

1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och II § 1 mom. lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt;

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss har sagts.

J momf Kvarstående skatt och tillkommande skatt samt obetald del av

sådan skatt anses belöpa i för sta hand på annuitet som avses i 1 § oc h i
andra hand på skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen.

26

Preliminär B-skatt skall debiteras i en gemensam post. Skattebe­

loppet avrundas till det närmast lägre hela krontal, som utan att öretal

uppkommer ä r jämnt delbart med antalet uppbördsmånader under vilka

skatten skall betalas. Skatt som inte uppgår till 600 kronor påförs ej.

Preliminär B-sk att skall betalas med lika stora belopp senast den 18 i

uppbördsmånaderna mars, maj, juli, september, november och januari
under uppbördsåret eller, vid debitering under inkomståret, i var och en av

de nyss nämnda uppbördsmånaderna som återstår efter utgången av den

månad då skatten debiteras.

29

För visst år erlagd preliminär eller kvarstående skatt skall anses i

första hand utgöra betalning av tilläggspensionsavgift för året. I fråga om
erlagd tillkommande skatt skall motsvarande gälla beträffande tilläggspen­

sionsavgift som ingår i den tillko mmande skatten.

Tilläggspensionsavgift som ingår i slutlig skatt skall vara betald före den

1 oktober året efter taxeringsåret. Avgift som inte ingår i slutlig skatt skall
vara betald inom åt ta månader efter utgången av den månad, då underrät­
telse om debitering av avgiften meddelades den skattskyldige.

Har tilläggspensionsavgift, som ingår i slutlig eller tillkommande skatt,

inte till fullo b etalats inom den tid, som anges i an dra stycket, skall den
slutliga eller tillkommande skatten omdebiteras med uteslutande av avgif­
ten. Sådant beslut skall delges den skattskyldige.

30 § "' Skall enligt 11 kap. 6 § fö rsta stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring pensionspoäng för visst års inkomst av annat förvärvsarbete

tillgodoräknas den skattskyldige trots att tilläggspensionsavgift för året
inte till fullo betalas inom den tid som anges i 29 § andra stycket, får

länsrätten ef ter framställning från den skattskyldige eller, om denne avli-

Senaste lydelse 1978; 201. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1979:489.

Förutvarande 29 § upphävd genom 1 954; 340.

' Förutvarande 30 § upphävd genom 1954:340,

1457

¬

background image

SFS 1984:669

dit, dödsboet medge befrielse helt eller delvis från skyldighet att betala

avgiften, om ömmande omständigheter föreligger.

31

Uträkning av de särskilda skatteposter som ingår i tillkomm ande

skatt samt debitering av sådan skatt verkställs efter samma grunder, som

har gällt för debitering av motsvarande slutliga skatt.

Sänkning av viss skatt vid ändrad debitering avräknas mot höjning av

annan skatt till följd av ändringen. Tillkommande skatt under 25 kro nor

uttages ej.

Tillkommande skatt skall betalas senast den 18 i den uppbördsmånad

eller de två uppbördsmånader, som lokal skattemyndighet bestämmer,

varvid en uppbördsmånad skall ligga mellan betalningstillfållena. I sist­

nämnda fall skall skat ten fördelas enligt de grunder som anges i 28 §.

39 § / mom.^ Vid utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren

{arbetstagaren) utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 mom. under 1

första och andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet

{arbetsgivaren) göra avdrag för betalning av preliminär A-skatt som ar­

betstagaren har att betala {skatteavdrag) om inte annat följer av bestäm­
melserna i lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i upp­
bördslagen (1953:272) m. m. Bestämmelser om skyldighet att göra avdrag i

vissa fall när det utbetalade beloppet inte utgör sådan lön finns i lage n

(1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa upp­
dragsersättningar.

Har arbetstagare, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär

A-skatt, att erlägga k varstående skatt, som har debiterats året före det år

skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren skyldig att vid utbetalnin g av

lön göra skatteavdrag även för sådan skatt. Avdragsskyldighet föreligger

dock inte, om anställni ngen är avsedd att vara kortare tid än en vecka. För
betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid varje utbe-
talningstillfalle av draga ett belopp motsvarande så stor del av den skatt,
som skall betalas under den uppbördsmånad som gäller enligt 28 §, som
belöper på utbetalningstillfället med hänsyn till an talet utbetalningstillfal­
len f öre ingången av nämnda uppbördsmånad. Belopp, som dras av vid

annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast

lägre hela antal kronor och återstoden dras av vid det först a utbetalnings­
tillfället.

1458

42 §'® Om utbetald lön inte är så stor , att skatteavdrag kan göras för både

utgående preliminär skatt och den kvarstående skatt, som belöper på
utbetalningstillfället, skall genom skatteavdraget innehållet belopp anses i

första hand avse preliminär skatt.

Kan vid visst utbetalningstillfälle skatteav drag för kvarstående skatt inte

göras med belopp , som motsvarar på utbetalningstillfället belöpande skatt,
skall vid se nare utbetalningstillfälle före ingången av den uppbördsmånad
som gäller enligt 28 § avdragas så stort belopp att de innehållna beloppen
tillsammans förslår till den skatt som skall betalas under nämnda upp­

bördsmånad.

" Senaste lydelse 1979:489.

'

Senaste lydelse 1983: 851.

Senaste lydelse 1979:489.

¬

background image

53 § 1 mom." Vid inbetalning av skatt, som har innehållits genom -

SFS 1984:669

skatteavdrag, skall på inbetalningshandlingen anges arbetsgivarens namn
och postadress.

Länsstyrelsen får på ansökan av arbetsgivare eller när särskilda skäl

föreligger besluta att skatt, som innehålls genom skatteavdrag, och arbets­
givaravgifter som uppbärs enligt lagen (1984; 668) om uppbörd av socialav­
gifter från arbetsgivare skall redovisas till länsstyrelsen under särskilt
redovisningsnummer. Beslutet meddelas av den länsstyrelse till vilken
redovisning skall lämnas under det särskilda redovisningsnumret.

Vid inbetalning av skatt, som avses i 52 § andra stycket, skall på inbetal­

ningshandlingen anges den skattskyldiges namn och postadress, person-

eller organisationsnummer, skattens beteckning samt det år som skatten

avser.

54 § / mom.'^ En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag eller utgett
lön för vilken månadsavgift skall redovisas enligt lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall utan anmaning lämna
uppgift {uppbördsdeklaration) om detta till d en länsstyrelse som avses i

52 § första stycket. Arbetsgivare som avses i 3 § andra stycket sista

meningen lagen om up pbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall dock
lämna deklarati onen till län sstyrelsen i Stockhoms län. Deklaration skall
lämnas senast den 18 i uppbörd smånaden efter den månad då skatteavdra­
get gjordes eller lönen utgavs.

Efter an maning av länsstyrelsen eller lokal skattemyndighet är också

den, som inte är deklarationsskyldig enligt första stycket, skyldig att avge

uppbördsdeklaration.

Uppbördsdeklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på

blankett enligt fastställt formulär.

Uppbördsdeklaration skall upptaga
1) arbetsgivarens personnummer, organisationsnummer eller särskilda

redovisningsnummer;

2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas;

3) det belopp som har dragits av för preliminär A-skatt och vid upp­

bördsmånaderna mars och maj vad som har dragits av för kvarstående

skatt;

4) sådan utgiven avgiftspliktig lön eller ersättning som avses i 2 kap. 3 §

lagen (1981:691) om socialavgifter, dock inräknat det belopp som avses i

punkt 5;

5) det belopp med vilket avdrag görs enligt 6 § lagen om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

6) den lön eller ersättning på vilken månadsavgiften beräknas;
7) månadsavgiftens belopp;

8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt pun kt 7.

55 § / momP Länsstyrelsen får när särskilda skäl föreligger besluta att
en arbetsgivare förutom uppbördsdeklaration skall lämna uppgift om namn

" Senaste lydelse 1979:489.

Senaste lydelse 1979:489.

" Senaste lydelse 1979:489.

1459

¬

background image

SFS 1984:669

och personnummer samt avdrag för preliminär A-skatt för vaije arbetsta­
gare. Beslutet skall upphävas av länsstyrelsen när skäl för att vidhålla det

inte längre finns.

Bestämmelserna i denna lag om uppbördsdeklaration gäller i tillämpliga

delar uppgifter enligt första stycket.

57 §''' Postverket redovisar inbetald skatt och arbetsgivaravgifter som

uppbärs enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgi­
vare till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall i den ordning som föreskrivs av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer anteckna inbetald skatt för varje

skattskyldig samt upprätta restlängd.

72 §'^ Riksskatteverket skall handlägga centrala uppgifter inom och ut­
öva tillsyn över uppbördsväsendet i riket såvitt avser debitering och upp­

börd av skatt enligt denna lag och arbetsgivaravgifter som uppbärs enligt
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Det åligger verket att efter framställning från länsstyrelse, lokal skatte­

myndighet, arbetsgivare eller när anledning därtill eljest uppkommer med­

dela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av

preliminär skatt samt om verkställande av skatteavdrag.

�renden enligt andra stycket skall avgöras inom riksskatteverket av den

särskilda nämnd, som avses i 19 § taxeringslagen.

Talan får ej föras mot beslut som avser bindande förklaring.

74 §'^ Underlåter lokal skattemyndighet eller kronofogdemyndighet att

inom föreskriven tid fullgöra si na åligganden enligt denn a lag eller lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, skall länsstyrel­
sen, när det blivit känt, omedelbart vidtaga de åtgärder som förhållandena
kunna föranleda.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1985 .
1. �ldre bestämmelser i 2 § 2 mom. och 54 § 1 mom. gäller fortfarande i

fråga om preliminär skatt som innehållits genom skatteavdrag före ikraft­

trädandet.

2. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ tillämpas första gången i fråga om

tilläggspensionsavgift som avs er år 1985.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

1460

'⬢* Senaste lydelse 1979: 489,

Senaste lydelse 1974:771.

Senaste lydelse 198 1: 839.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.